Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI HÓA HỌC 11

Được đăng lên bởi Ngoc Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:..............................................
Câu 1: Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử
chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 2: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác
dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất
rắn. Giá trị của m là
A. 19,2.
B. 12,8.
C. 6,4.
D. 9,6.
Câu 3: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH to KCl + KClO3 + H2O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò
chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là
A. 1 : 5.
B. 3 : 1.
C. 5 : 1.
D. 1 : 3.
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH
0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao
nhiêu gam chất rắn khan?
A. 2,58 gam. B. 2,31 gam. C. 2,44 gam. D. 2,22 gam.
Câu 5: Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (rắn) ↔CaO (rắn) + CO2 (khí)
Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân
bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?
A. Tăng nhiệt độ.
B. Giảm nhiệt độ.
C. Tăng áp suất.
D. Tăng nồng độ khí CO2.
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại
kiềm thổ Y (MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim
loại X là
A. Na.
B. Rb.
C. K.
D. Li.
Câu 7: Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3−và a mol ion
X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là
A. NO3 – và 0,03.
B. OH− và 0,03.
−
C. Cl và 0,01.
D. CO32− và 0,03
Câu 8: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH) 2 0,12M và NaOH
0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 13,79.
B. 19,70.
C. 23,64.
D. 7,88.
Câu 9: một dung dịch chứa 0,02mol Cu2+; 0,03 mol K+; x mol Cl- và y mol SO42-. Cô
cạn dung dịch thu đc 5,435 mol muối khan. Giá ttrị của x, y?
A. 0,03 VÀ 0,02
B. 0,05 VÀ 0,01
C. 0,01 VÀ0,03
D. 0,02 VÀ 0,05
Câu 10: Cho 50 ml dd hỗn hợp 2 axit HCl và H2SO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dd
NaOH 1M thu đc 12,95 gam muối. nồng độ cuả 2 axit:
A. 2M VÀ 1M
B. 1,5M VÀ 2,5M
C. 1M VÀ 2M
D. 1,4M VÀ 1,6M
Câu 11: Trộn dd chứa Ca2+ và OH-: 0,08 mol, NO3-: 0,2 mol với dd chứa: HCO3-: 0,05
mol, CO3-: 0,02 mol; Na+. tính khối lượng kết tủa thu đc
ĐS: ..................................
Câu 12:Trộn lẫn 100ml dd NaOH 1M với 200 ml dd HCl 0,25M thu đc dd D. pH cuả dd
D là: ................................
Họ và tên:..............................................
Câu 1: Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử
chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 2: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác
dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất
rắn. Giá trị của m là
A. 19,2. B. 12,8. C. 6,4. D. 9,6.
Câu 3: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH to KCl + KClO3 + H2O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò
chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là
A. 1 : 5. B. 3 : 1. C. 5 : 1. D. 1 : 3.
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH
0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao
nhiêu gam chất rắn khan?
A. 2,58 gam. B. 2,31 gam. C. 2,44 gam. D. 2,22 gam.
Câu 5: Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (rắn) ↔CaO (rắn) + CO2 (khí)
Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân
bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?
A. Tăng nhiệt độ. B. Giảm nhiệt độ.
C. Tăng áp suất. D. Tăng nồng độ khí CO2.
Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại
kiềm thổ Y (MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim
loại X là
A. Na. B. Rb. C. K. D. Li.
Câu 7: Một dung dịch gồm: 0,01 mol Na
+
; 0,02 mol Ca
2+
; 0,02 mol HCO
3
−và a mol ion
X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là
A. NO
3
– và 0,03. B. OH
và 0,03.
C. Cl
và 0,01. D. CO
3
2−
và 0,03
Câu 8: Sục 4,48 lít khí CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)
2
0,12M và NaOH
0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 13,79. B. 19,70. C. 23,64. D. 7,88.
Câu 9: một dung dịch chứa 0,02mol Cu2+; 0,03 mol K+; x mol Cl- và y mol SO42-. Cô
cạn dung dịch thu đc 5,435 mol muối khan. Giá ttrị của x, y?
A. 0,03 VÀ 0,02 B. 0,05 VÀ 0,01 C. 0,01 VÀ0,03 D. 0,02 VÀ 0,05
Câu 10: Cho 50 ml dd hỗn hợp 2 axit HCl và H2SO4 tác dụng vừa đủ với 200ml dd
NaOH 1M thu đc 12,95 gam muối. nồng độ cuả 2 axit:
A. 2M VÀ 1M B. 1,5M VÀ 2,5M
C. 1M VÀ 2M D. 1,4M VÀ 1,6M
Câu 11: Trộn dd chứa Ca2+ và OH-: 0,08 mol, NO3-: 0,2 mol với dd chứa: HCO3-: 0,05
mol, CO3-: 0,02 mol; Na+. tính khối lượng kết tủa thu đc
ĐS: ..................................
Câu 12:Trộn lẫn 100ml dd NaOH 1M với 200 ml dd HCl 0,25M thu đc dd D. pH cuả dd
D là: .............................
BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI HÓA HỌC 11 - Trang 2
BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI HÓA HỌC 11 - Người đăng: Ngoc Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÀI TẬP SỰ ĐIỆN LI HÓA HỌC 11 9 10 321