Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP TIẾNG VIỆT

Được đăng lên bởi Li Bich Thin Siu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên :………………………………………………………….
1. a) §iÒn vµo chç chÊm:
* ch hay tr:

khai .....ư¬ng, ........ư¬ng .....×nh,

…...ung hiÕu, .....ung kÕt, …..ắng

…..ẻo, .......Ëp ......ïng, c©u ........uyÖn, .......Ëp
.....÷ng, …..ăn tuổi,……ăm lo.
,

,
`
`
`
* ay hay ©y: trưng b............, ®ßn b............, c¸i ch..........., b............. biÖn, bãng b..........., thứ

b....’.....,đôi gi.....`...., cái c.....`..., g..........cây ,th.....`.....giáo, đ.......điệm, d……. học,
bánh gi…`….., đ……`..đoạ, l………phật
* L hay n: ….ói ….ăng,…..ăn …..ộn, …ăng …..ẽ, …..ừng ….ẫy, ….úc…..ãy,
…..ần …..ày, ….ắng …..ôi, trôi …..ổi, bơi …..ội, ….ỗ …..ực, …..óng …..ực
im …..ặng, ……ặng ngắt, …..ặng ….ề, ……ặng …..ẽ,….òng yêu …..ước ….ồng …..àn, ……
ong …..anh, …..ượm …..ặt, …..ượn ….ờ.
…úa ….ếp …..à …..úa …..ếp …..àng
…….úa …..ên ….ớp …..ớp ……òng ……àng …..âng ……âng.
*S hay x: …ẵn ….àng, …..áng ….ớm, ….ương ….ườn,…ương ẩu,…..ương mai, …..ương
….ớm, ……ung ….ướng, ….an ….át, …..ay …..át,…..ay ….ưa, …..ưa kia, …..ấm …ét, ……
em ….ét, rôm …ẩy, …..uy …ét,…..ét ….ử, …..âu kim, ….ập ….inh, …..ục ….ôi, canh ……
ườn.
*C , k hay q: …..iên ….ố, ….ánh …ửa, ……on …..ua, …..uốc ….ò, …..uốc ….a, …..á ….ủa,
…..êu …..ứu, ….iểu …ách, ….ue ….em, ….ồng ….ềnh
* r , d hay gi : ….òn …ã, ….óng ….ả, …..õng …..ạc,…..òng …..ã, ….ảng ….ải, thể ….ục,
….ục ….ịch ,…..ục …ã, ….án …ấy, ….ội ….ửa, …a …..iết……ứt khoát, ….ật ….ây, …ữ …ìn
b. Điền vần thích hợp.
* iêu hay yêu: t ….b…’…, trải ch….., …… quý, ….. cầu, k…’…..cách, …..’.. điệu , … ..đau,
b………quà,r………..cua, thương ………, cánh d...`…., năng kh…….., l…`….lượng.
*uôi hay ươi :nải ch………., múi b…’…., t………..c….`…., l….`….biếng, n……..tằm, tiếc
n…….., c……..cùng, t…’….thơ, b…’…..chiều, l………liềm.
* iêng hay iêc: b……..biếc, xem x………., l………..mắt, th……….liêng, ngh…….ngả,
t…….nói, bữa t………., l………mắt, th…………l…………, củ r….`……
* inh , ich hay ªch: trắng b……….., b……..sữa, l…………k………., k ………sù, ngốc
ngh………, nhẹ t…………., ………ích lợi, chim ch…………, chênh ch…………., tinh
m…………
3. Điền dấu thanh
* Anh em như thê tay chân
* Ca không ăn muôi ca ươn
Anh em hoa thuân hai than vui vây .
Con cương cha me trăm đương con hư.
*Chi em trên kinh dươi nhương
*Ban be la nghia tương tri
La nha cophuc moi đương yên vui .
Sao cho sau trươc môt bê mơi nên.
*Em chăm chi hoc tâp nên đươc thây cô va ban be quy mên.
*Chăm chi hoc tâp là nhiêm vu cua môi hoc sinh.
*Tuôi thơ môi ngay đên trương la môt ngay vui.
4. Điền tiếng giàn , ràn hay dàn
- …………nhac giao hưởng
-Đứng trên ………..ráo.
- ………….hoa thiên lí
- Nước mắt ………..gi...
Họ và tên :………………………………………………………….
1. a) §iÒn vµo chç chÊm:
* ch hay tr: khai .....ư¬ng, ........ư¬ng .....×nh, …...ung hiÕu, .....ung kÕt, …..ắng
…..ẻo, .......Ëp ......ïng, c©u ........uyÖn, .......Ëp .....÷ng, …..ăn tuổi,……ăm lo.
* ay hay ©y: trưng b............, ®ßn b............, c¸i ch..........., b............. biÖn, bãng b..........., th
b....’.....,đôi gi.....`...., cái c.....`..., g..........cây ,th.....`.....giáo, đ.......điệm, d……. học,
bánh gi…`….., đ……`..đoạ, l………phật
* L hay n: ….ói ….ăng,…..ăn …..ộn, …ăng …..ẽ, …..ừng ….ẫy, ….úc…..ãy,
…..ần …..ày, ….ắng …..ôi, trôi …..ổi, bơi …..ội, ….ỗ …..ực, …..óng …..ực
im …..ặng, ……ặng ngắt, …..ặng ….ề, ……ặng …..ẽ,….òng yêu …..ước ….ồng …..àn, ……
ong …..anh, …..ượm …..ặt, …..ượn ….ờ.
…úa ….ếp …..à …..úa …..ếp …..àng
…….úa …..ên ….ớp …..ớp ……òng ……àng …..âng ……âng.
*S hay x: …ẵn ….àng, …..áng ….ớm, ….ương ….ườn,…ương ẩu,…..ương mai, …..ương
….ớm, ……ung ….ướng, ….an ….át, …..ay …..át,…..ay ….ưa, …..ưa kia, …..ấm …ét, ……
em ….ét, rôm …ẩy, …..uy …ét,…..ét ….ử, …..âu kim, ….ập ….inh, …..ục ….ôi, canh ……
ườn.
*C , k hay q: …..iên ….ố, ….ánh …ửa, ……on …..ua, …..uốc ….ò, …..uốc ….a, …..á ….ủa,
…..êu …..ứu, ….iểu …ách, ….ue ….em, ….ồng ….ềnh
* r , d hay gi : ….òn …ã, ….óng ….ả, …..õng …..ạc,…..òng …..ã, ….ảng ….ải, thể ….ục,
….ục ….ịch ,…..ục …ã, ….án …ấy, ….ội ….ửa, …a …..iết……ứt khoát, ….ật ….ây, …ữ …ìn
b. Điền vần thích hợp.
* iêu hay yêu: t ….b…’…, trải ch….., …… quý, ….. cầu, k…’…..cách, …..’.. điệu , … ..đau,
b………quà,r………..cua, thương ………, cánh d...`…., năng kh…….., l…`….lượng.
*uôi hay ươi :nải ch………., múi b…’…., t………..c….`…., l….`….biếng, n……..tằm, tiếc
n…….., c……..cùng, t…’….thơ, b…’…..chiều, l………liềm.
* iêng hay iêc: b……..biếc, xem x………., l………..mắt, th……….liêng, ngh…….ngả,
t…….nói, bữa t………., l………mắt, th…………l…………, củ r….`……
* inh , ich hay ªch: trắng b……….., b……..sữa, l…………k………., k ………sù, ngốc
ngh………, nhẹ t…………., ………ích lợi, chim ch…………, chênh ch…………., tinh
m…………
3. Điền dấu thanh
* Anh em như thê tay chân * Ca không ăn muôi ca ươn
Anh em hoa thuân hai than vui vây . Con cương cha me trăm đương con hư.
*Chi em trên kinh dươi nhương *Ban be la nghia tương tri
La nha cophuc moi đương yên vui . Sao cho sau trươc môt bê mơi nên.
*Em chăm chi hoc tâp nên đươc thây cô va ban be quy mên.
*Chăm chi hoc tâp là nhiêm vu cua môi hoc sinh.
*Tuôi thơ môi ngay đên trương la môt ngay vui.
4. Điền tiếng giàn , ràn hay dàn
- …………nhac giao hưởng -Đứng trên ………..ráo.
- ………….hoa thiên lí - Nước mắt ………..giụa.
`
`
`
,
,
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT - Người đăng: Li Bich Thin Siu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 9 10 773