Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tổ hợp chọn lọc

Được đăng lên bởi nhantam-k08-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tổ hợp chọn lọc
(Bài tập dành cho chuyên đề: Các phương pháp giải bài toán tổ hợp)
Bài 1. Lát bàn cờ 8 x 8 bằng 21 quân trimino kích thước 1 x 3. Hỏi ô trống còn lại có thể
là ô nào ?
Bài 2. (Nghệ An 2009) Cho n là số nguyên dương lớn hơn hay bằng 2. Kí hiệu A = {1, 2,
…, n}. Tập con B của tập A được gọi là 1 tập "tốt" nếu B khác rỗng và trung bình cộng
của các phần tử của B là 1 số nguyên. Gọi T n là số các tập tốt của tập A. Chứng minh
rằng Tn – n là 1 số chẵn.
Bài 3. (Vũng Tàu 2009) Trên bàn cờ vua kích thước 8x8 được chia thành 64 ô vuông đơn
vị, người ta bỏ đi một ô vuông đơn vị nào đó ở vị trí hàng thứ m và cột thứ n. Gọi S(m;n)
là số hình chữ nhật được tạo bởi một hay nhiều ô vuông đơn vị của bàn cờ sao cho không
có ô nào trùng với vị trí của ô bị xóa bỏ ban đầu. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất
của S(m;n).
Bài 4. Ba nhóm đường thẳng song song chia mặt phẳng thành N miền. Hỏi số đường
thẳng của cả 3 nhóm ít nhất là bao nhiêu để N > 2011.
Giả sử số đường thẳng của mỗi nhóm là p, q, r hãy chứng minh số miền tạo thành không
vượt quá: pq + qr + rp + p + q + r + 1.
Ý tưởng chính là: p đường thẳng song song chia mặt phẳng thành p+1 phần. Khi kẻ thêm
1 đường thẳng không song song với p đường thẳng này thì sẽ tạo ra thêm p+1 phần. Như
thế, sau khi kẻ q đường thẳng nữa thì số phần là (p+1)(q+1).
Cuối cùng, khi đã có 2 họ p + q đường thẳng, khi kẻ thêm đường thẳng của họ thứ 3 sẽ
cắt hai họ trên ở nhiều nhất p+q điểm, do đó tạo ra p+q+1 miền mới.
Suy ra số miền mới tối đa là (p+1)(q+1) + r(p+q+1).
Bài 5. (Nghệ An 2009) Cho 9 điểm nguyên trên mặt phẳng tọa độ, không có 3 điểm
thẳng hàng. Chứng minh ta luôn chọn được 3 điểm thỏa mãn diện tích của tam giác tạo
bởi chúng là số chẵn.

Bài 6. (Nga 2007, Bắc Ninh 2009) Trong bảng hình vuông gồm 10 x 10 ô vuông (10
hàng, 10 cột), người ta viết vào các ô vuông các số tự nhiên từ 1 đến 100 theo cách như
sau: ở hàng thứ nhất, từ trái sang phải, viết các số từ 1 đến 10; ở hàng thứ hai, từ trái sang
phải, viết các số từ 11 đến 20; cứ như vậy cho đến hết hàng thứ 10. Sau đó cắt bảng hình
vuông thành những hình chữ nhật cỡ 1 x 2 hoặc 2 x 1. Tính tích số của hai số trong mỗi
hình chữ nhật rồi cộng 50 tích lại. Cần phải cắt hình vuông như thế nào để tổng tìm được
nhỏ nhất ?
Bài 7. (Nhật Bản 2007) Ta có 15 tấm thẻ được đánh số 1, 2, …, 15. Có bao nhiêu cách
chọn ra một số (ít nhất 1) tấm thẻ sao cho tất cả các số viết trên các tấm thẻ này đều lớn
hơn hoặc bằng số tấm thẻ được chọn.
Bài 8. Trên một đường thẳng ...
Bài tập tổ hợp chọn lọc
(Bài tập dành cho chuyên đề: Các phương pháp giải bài toán tổ hợp)
Bài 1. Lát bàn cờ 8 x 8 bằng 21 quân trimino kích thước 1 x 3. Hỏi ô trống còn lại có thể
là ô nào ?
Bài 2. (Nghệ An 2009) Cho n là số nguyên dương lớn hơn hay bằng 2. Kí hiệu A = {1, 2,
…, n}. Tập con B của tập A được gọi 1 tập "tốt" nếu B khác rỗng trung bình cộng
của các phần tử của B 1 số nguyên. Gọi T
n
số các tập tốt của tập A. Chứng minh
rằng T
n
– n là 1 số chẵn.
Bài 3. (Vũng Tàu 2009) Trên bàn cờ vua kích thước 8x8 được chia thành 64 ô vuông đơn
vị, người ta bỏ đi một ô vuông đơn vị nào đó ở vị trí hàng thứ m và cột thứ n. Gọi S(m;n)
là số hình chữ nhật được tạo bởi một hay nhiều ô vuông đơn vị của bàn cờ sao cho không
ô o trùng với vị trí của ô bxóa bỏ ban đầu. Tìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất
của S(m;n).
Bài 4. Ba nhóm đường thẳng song song chia mặt phẳng thành N miền. Hỏi số đường
thẳng của cả 3 nhóm ít nhất là bao nhiêu để N > 2011.
Giả sử số đường thẳng của mỗi nhóm p, q, r hãy chứng minh số miền tạo thành không
vượt quá: pq + qr + rp + p + q + r + 1.
Ý tưởng chính là: p đường thẳng song song chia mặt phẳng thành p+1 phần. Khi kẻ thêm
1 đường thẳng không song song với p đường thẳng này thì sẽ tạo ra thêm p+1 phần. Như
thế, sau khi kẻ q đường thẳng nữa thì số phần là (p+1)(q+1).
Cuối cùng, khi đã 2 họ p + q đường thẳng, khi kẻ thêm đường thẳng của họ thứ 3 sẽ
cắt hai họ trên ở nhiều nhất p+q điểm, do đó tạo ra p+q+1 miền mới.
Suy ra số miền mới tối đa là (p+1)(q+1) + r(p+q+1).
Bài 5. (Nghệ An 2009) Cho 9 điểm nguyên trên mặt phẳng tọa độ, không 3 điểm
thẳng hàng. Chứng minh ta luôn chọn được 3 điểm thỏa mãn diện tích của tam giác tạo
bởi chúng là số chẵn.
Bài tập tổ hợp chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tổ hợp chọn lọc - Người đăng: nhantam-k08-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài tập tổ hợp chọn lọc 9 10 570