Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm Giải tích I

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
α

1. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0

f ( x ) = ( x 2 + 1) sin x − tan x
1
a. a = ,α = 3
2
1
b. a = − ,α = 3
2
c. a = 1,α = 2
d. Các câu trên đều sai.
α
2. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0
2

f ( x ) = x + x − ln(1 + x )
3
a. a = ,α = 2
2
b. a = 1,α = 2
1
c. a = ,α = 2
2

d. Các câu trên đều sai.

3. Tính giới hạn lim

x →2

a.

1
2

x 2 − 6x + 8
x 3 − 2x 2 + 2x − 4

1
3
c. −1
d. 1
4. Cho x (t ) = t 3 + 1, y (t ) = te t , tính y ′( x )
tại x = 0
1
a.
3
b. 1
1
c. −
3
b. −

d. 0
α
5. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0

f ( x ) = cos x − cosh x
1
a. a = ,α = 2
2
b. a = −1,α = 2

1
2

c. a = − ,α = 2
d. Các câu trên đều sai.

π 
÷
6

6. Cho f ( x ) = 1 − cos x , tính f ′ 

1

a.
b. 1
c.

2

3 −1

(

1

)

3 −1

d. Các câu khác sai
α
7. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0

f ( x ) = tan ( x 2 + 1)sin x 



a. a = 1,α = 3
b. a = 2,α = 1
c. a = 1,α = 1
d. Các câu trên đều sai.
α
8. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0

f ( x ) = 1 − 2 x 2 − 3 1 − 3x 2
a. a = 2,α = 2
1
b. a = ,α = 2
2
1
c. a = ,α = 4
2

d. Các câu trên đều sai.
α
9. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0

f ( x ) = 1 − 2 x 2 − 3 1 − 3x 3
a. a = 1,α = 2
b. a = 1,α = 3
c. a = −1,α = 2
d. Các câu trên đều sai.
α
10. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax , khi
x→0+
3

f (x) = x + x3 + x − 3 x
1
a. a = 1,α =
2
1

−3
128
c. 2

1
6

b. a = 1,α =

c. a = −1,α =

b.

1
3

d. Các câu trên đều sai.

d. Các câu trên đều sai.
α
11. Tìm a, α để VCL sau tương đương ax , khi
x→+∞
3

f (x) = x + x3 + x − 3 x
1
a. a = −1,α =
3
3
b. a = 1,α =
2
1
c. a = 1,α =
2

d. Các câu trên đều sai.
α
12. Tìm a, α để VCL sau tương đương ax , khi
x→+∞

f ( x ) = x − sin x
a. a = 1,α = 1
1
b. a = ,α = 3
6
c. a = −1,α = 1

d. Các câu trên đều sai.
α
13. Tìm a, α để VCL sau tương đương ax , khi
x→+∞

(

)

f ( x ) = ln e x − 1

a. Không tìm được a và α
b. a = 1,α = 1
c. f ( x ) : e x
d. Các câu trên đều sai.
14. Đạo hàm cấp ba của f ( x ) = cos( x − x 2 )
tại x = 0 là
a. −6
b. 6
c. −2
d. −12
2
15. Tìm đạo hàm cấp 4 của
tại x = 0 là
a.

−9
64

f ( x ) = 4 + 3x

16. Tính đạo hàm cấp 4 của f ( x ) =

x = 0 là

sin x
tại
x

a. Không tồn tại.

1
5
1
c.
120
b.

d. Các câu khác sai
17. Tính đạo hàm cấp 2 của

π
π

f ( x ) = sin  2 x + ÷ tại x =
3
6

a. 2 3
b. 4 3
c. −4 3

d. Các câu trên sai
3x − x 3
18. Tính giới hạn lim
x →3 x − 3
a. 27(ln 3 − 1 )
b. Không tồn tại ghạn
c. 27ln 3
d. Các câu trên đều sai.
2 n + cos n
n→∞
n4

19. Tính lim

a. 0
b. 2
c. + ∞
d. Không tồn t...
1. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
2
1( ) ( )sin tanf x x x x= +
a.
1
, 3
2
a
α
= =
b.
1
, 3
2
a
α
= =
c.
1, 2a
α
= =
d. Các câu trên đều sai.
2. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
2
( ) ln(1 )f x x x x= + +
a.
3
, 2
2
a
α
= =
b.
1, 2a
α
= =
c.
1
, 2
2
a
α
= =
d. Các câu trên đều sai.
3. Tính giới hạn
2
3 2
2
6 8
2 2 4
lim
x
x x
x x x
+
+
a.
1
2
b.
1
3
c.
d.
1
4. Cho
3
1( ) , ( )
t
x t t y t te= + =
, tính
( )y x
tại
0x =
a.
1
3
b.
1
c.
1
3
d. 0
5. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
( ) cos coshf x x x=
a.
1
, 2
2
a
α
= =
b.
1, 2a
α
= =
c.
1
, 2
2
a
α
= =
d. Các câu trên đều sai.
6. Cho
1( ) cosf x x=
, tính
6
f
π
÷
a.
1
3 1
b. 1
c.
( )
1
2 3 1
d. Các câu khác sai
7. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
2
( ) tan ( 1)sinf x x x
= +
a.
1, 3a
α
= =
b.
2, 1a
α
= =
c.
1, 1a
α
= =
d. Các câu trên đều sai.
8. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
3
2 2
( ) 1 2 1 3f x x x=
a.
2, 2a
α
= =
b.
1
, 2
2
a
α
= =
c.
1
, 4
2
a
α
= =
d. Các câu trên đều sai.
9. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
3
2 3
( ) 1 2 1 3f x x x=
a.
1, 2a
α
= =
b.
1, 3a
α
= =
c.
1, 2a
α
= =
d. Các câu trên đều sai.
10. Tìm a, α để VCB sau tương đương ax
α
, khi
x→0
+
3
3
3
( )f x x x x x= + +
a.
1
1,
2
a
α
= =
1
Bài tập trắc nghiệm Giải tích I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm Giải tích I - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm Giải tích I 9 10 411