Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm liên kết hóa học

Được đăng lên bởi nguyenhieu8878
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 743 lần   |   Lượt tải: 8 lần
HĐC – LT

ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA ĐẠI CƯƠNG
CĐ2 – Liên kết hóa học
Câu 1. Cho các hợp chất của Crom: CrO, CrCl 3, Cr2O3, NaCrO2, K2CrO4, (NH4)2Cr2O7. Số oxi hóa của Cr trong các hợp chất trên
tương ứng là:
A. +2, +3, +3, +4, +3, +6.
B. +2, +3, +3, +3, +6, +6.
C. +2, +3, +6, +3, +6, +6.
D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2. Liên kết ion:
A. Có tính định hướng, có tính bão hòa.
B. Không có tính định hướng, không bão hòa.
C. Không có tính định hướng, có tính bão hòa.
D. Có tính định hướng, không bão hòa.
Câu 3. Liên kết sigma (σ) là liên kết hóa học trong đó trục của obital liên kết:
A. Trùng với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
B. Song song với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
C. Vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
D. Tạo với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết 1 góc 45o.
Câu 4. Liên kết cộng hóa trị phân cực có cặp electron chung:
A. Lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.
B. Lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.
C. Nằm chính giữa 2 nguyên tử.
D. Thuộc về nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn..
Câu 5. Liên kết pi (π) là liên kết hóa học trong đó trục của obital liên kết:
A. Trùng với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
B. Song song với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
C. Vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
D. Tạo với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết 1 góc 45o.
Câu 6. Điện hóa trị của 1 nguyên tử được tính bằng:
A. Điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong hợp chất ion.
B. Số e mà nguyên tử nguyên tố đó nhường đi.
C. Số e mà nguyên tử nguyên tố đó nhận thêm.
D. Số e mà nguyên tử đó dùng chung với nguyên tử khác.
Câu 7. Trong các hợp chất sau: LiCl, NaF, CCl4, KBr. Hợp chất có liên kết cộng hóa trị là:
A. LiCl
B. NaF.
C. CCl4.
D. KBr.
Câu 8. Cộng hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị là:
A. Số cặp e dùng chung giữa 2 nguyên tử.
B. Số cặp e góp chung của mỗi nguyên tử.
C. Số e của mỗi nguyên tử.
D. Số e của mỗi nguyên tử cho nguyên tử khác.
Câu 9. Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 10. Có các cặp nguyên tử với cấu hình electron hóa trị:
(X)
X1: 4s1 và X2: 4s24p5;
(Y)
Y1: 3d24s2 và Y2: 3d54s1
2
2
2
4
(Z)
Z1: 2s 2p và Z2: 3s 3p ;
(T)
T1: 1s2 và T2: 2s22p5
Kết luận nào không đúng?
A. Liên kết giữa X1 và X2 là liên kết ion.
B. Liên kết giữa Y1 và Y2 là là liên kết kim loại.
C. Liên kết giữa Z1 và Z2 là liên kết cộng hóa trị.
D. Liên kết giữa T1 và T2 là liên kết cộng hóa trị.
Câu 11...
HĐC – LT ÔN TẬP LÍ THUYẾT HÓA ĐẠI CƯƠNG
2
– Liên kết hóa học
Câu 1. Cho các hợp chất của Crom: CrO, CrCl
3
, Cr
2
O
3
, NaCrO
2
, K
2
CrO
4
, (NH
4
)
2
Cr
2
O
7
. Số oxi hóa của Cr trong các hợp chất trên
tương ứng là:
A. +2, +3, +3, +4, +3, +6. B. +2, +3, +3, +3, +6, +6. C. +2, +3, +6, +3, +6, +6. D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 2. Liên kết ion:
A. Có tính định hướng, có tính bão hòa. B. Không có tính định hướng, không bão hòa.
C. Không có tính định hướng, có tính bão hòa. D. Có tính định hướng, không bão hòa.
Câu 3. Liên kết sigma (σ) là liên kết hóa học trong đó trục của obital liên kết:
A. Trùng với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết. B. Song song với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
C. Vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết. D. Tạo với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết 1 góc 45
o
.
Câu 4. Liên kết cộng hóa trị phân cực có cặp electron chung:
A. Lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn. B. Lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.
C. Nằm chính giữa 2 nguyên tử. D. Thuộc về nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn..
Câu 5. Liên kết pi (π) là liên kết hóa học trong đó trục của obital liên kết:
A. Trùng với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết. B. Song song với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết.
C. Vuông góc với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết. D. Tạo với đường nối tâm của 2 nguyên tử liên kết 1 góc 45
o
.
Câu 6. Điện hóa trị của 1 nguyên tử được tính bằng:
A. Điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong hợp chất ion. B. Số e mà nguyên tử nguyên tố đó nhường đi.
C. Số e mà nguyên tử nguyên tố đó nhận thêm. D. Số e mà nguyên tử đó dùng chung với nguyên tử khác.
Câu 7. Trong các hợp chất sau: LiCl, NaF, CCl
4
, KBr. Hợp chất có liên kết cộng hóa trị là:
A. LiCl B. NaF. C. CCl
4
. D. KBr.
Câu 8. Cộng hóa trị của một nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị là:
A. Số cặp e dùng chung giữa 2 nguyên tử. B. Số cặp e góp chung của mỗi nguyên tử.
C. Số e của mỗi nguyên tử. D. Số e của mỗi nguyên tử cho nguyên tử khác.
Câu 9. Cho dãy các chất và ion: Zn, S, FeO, SO
2
, N
2
, HCl, Cu
2+
, Cl
-
. Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 10. Có các cặp nguyên tử với cấu hình electron hóa trị:
(X) X
1
: 4s
1
và X
2
: 4s
2
4p
5
; (Y) Y
1
: 3d
2
4s
2
và Y
2
: 3d
5
4s
1
(Z) Z
1
: 2s
2
2p
2
và Z
2
: 3s
2
3p
4
; (T) T
1
: 1s
2
và T
2
: 2s
2
2p
5
Kết luận nào không đúng?
A. Liên kết giữa X
1
và X
2
là liên kết ion. B. Liên kết giữa Y
1
và Y
2
là là liên kết kim loại.
C. Liên kết giữa Z
1
và Z
2
là liên kết cộng hóa trị. D. Liên kết giữa T
1
và T
2
là liên kết cộng hóa trị.
Câu 11. Các phản ứng phân hủy:
A. Đều là phản ứng oxi hóa – khử B. Đều không phải là phản ứng oxi hóa – khử.
C. Là phản ứng trao đổi. D. Có thể là phản ứng oxi hóa – khử, có thể không.
Câu 12. Trong mạng tinh thể kim cương, góc liên kết tạo bởi các nguyên tử cacbon bằng:
A. 120
o
B. 90
o
C. 104,5
o
D. 109
o
28’
Câu 13. Tinh thể nguyên tử là tinh thể nào trong số các tinh thể sau:
A. Iod B. Than chì C. nước D. muối ăn
Câu 14. Trong số các tinh thể sau, đâu là tinh thể ion:
A. Iod B. Than chì C. nước D. muối ăn
Câu 15. Hãy chỉ ra câu sai:
A. Nước đá thuộc loại tinh thể phân tử.
B. Trong tinh thể phân tử, liên kết giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.
C. Trong tinh thể phân tử, lực tương tác giữa các phân tử là rất yếu.
D. Tinh thể Iod thuộc loại tinh thể phân tử.
Câu 16. Dãy nào trong số các dãy sau gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực:
A. O
2
, H
2
O, NH
3
B. H
2
O, HF, H
2
S C. HCl, O
3
, H
2
S D. HF, Cl
2
, H
2
O
Câu 17. Hp chất tạo thành giữa 2 nguyên tử ở trạng thái cơ bản có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s
2
và 2s
2
2p
5
thì liên kết giữa
chúng là:
A. cộng hóa trị có cực B. cộng hóa trị không cực C. ion D. kim loại
Câu 18. Nguyên tử nguyên tố X electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử nguyên tố Y cũng electron ở mức năng
lượng 3p và có 1 electron lớp ngoài cùng. X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Liên kết giữa X và Y là:
A. liên kết cộng hóa trị. B. liên kết ion C. liên kết cho nhận D. chưa kết luận được.
Câu 19. Chọn phát biểu đúng:
A. Có thể tồn tại các phân tử PCl
7
, OF
6
và FCl
5
.
B. Liên kết trong các tinh thể NaCl, CaCl
2
, PCl
3
, là liên kết ion.
C. Các ion và phân tử NH
4
, N
2
O
5
, HNO
3
đều chứa liên kết phối trí.
D. Trong các phân tử: CO
2
, H
2
CO
3
, Na
2
CO
3
đều chỉ chứa liên kết cộng hóa trị.
Câu 20. Nguyên tử Brom chuyển thành ion Bromua bằng cách:
A. nhận 1 electron. B. nhường 1 electron C. nhận 1 proton D. nhường 1 proton.
Câu 21. Điện hóa trị của các nguyên tố O, S trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA đều là:
A. 2- B. 2+ C. 6+ D. 4+
Câu 22. Chon phát biểu đúng:
A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.
B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện khoảng từ 0,4 đến 1,7.
1
Bài tập trắc nghiệm liên kết hóa học - Trang 2
Bài tập trắc nghiệm liên kết hóa học - Người đăng: nguyenhieu8878
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm liên kết hóa học 9 10 183