Ktl-icon-tai-lieu

bài tập trắc nghiệm sinh 10 nâng cao

Được đăng lên bởi thuyduyentran3011
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương III.
CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO
Câu 175. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là
A. ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
B. ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.
C. ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
D. ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.
Câu 177. Tại tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra trong
A. quá trình đường phân.
B. chuỗi truyền điện tử
C. chu trình Crep.
D. chu trình Canvin.
Câu 184. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là
A. đường phân.
B. trung gian .
C. chu trình Crep.
D. chuỗi truyền electron hô hấp.
Câu 212. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì
A- nó có các liên kết phốtphát cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.
B- các liên kết phốtphát cao năng dễ hình thành nhưng không dễ phá huỷ.
C- nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể.
D- nó vô cùng bền vững và mang nhiều năng lượng.
Câu 176. Khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi bằng năng lượng của thế giới sống
là các phản ứng
A. ôxi hoá khử.
B. thuỷ phân.
C. phân giải các chất.
D. tổng hợp các chất.
Câu 276. Đồng hoá là
A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.
C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 277. Dị hoá là
A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.
C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 180. Thành phần cơ bản của ezim là
A. lipit.
B. axit nucleic.
C. cacbon hiđrat.
D. protein.

Câu 199. Khi enzim xúc tác phản ứng, cơ chất liên kết với
A. cofactơ.
B. protein.
C. coenzim.
D. trung tâm hoạt động.
Câu 179. Tế bào cơ thể điều hoà tốc độ chuyển hoá hoạt động vật chất bằng bằng việc
tăng giảm
A. nhiệt độ tế bào.
B. độ pH của tế bào.
C. nồng độ cơ chất
D. nồng độ enzim trong tế bào.
*Câu 200. Trong các hợp chất hữu cơ sau, hợp chất nào không phải là enzim:
A.Trypsinogen.
B. Chymotripsinogen.
C. Secretin.
D. Pepsinogen
Câu 201. Tế bào cơ thể điều hoà tốc độ chuyển hoá hoạt động vật chất bằng bằng việc
tăng giảm
A. nhiệt độ tế bào.
B. độ pH của tế bào.
C. nồng độ cơ chất
D. nồng độ enzim trong tế bào.
Câu 279. Một trong những cơ chế tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá của tế bào là
A. xuất hiện triệu chứng bệnh lí trong tế bào.
B. điều chỉnh nhiệt độ của ...
Chương III.
CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO
Câu 175. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là
A. ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
B. ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.
C. enin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
D. enin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.
Câu 177. Tại tế bào, ATP chủ yếu được sinh ra trong
A. quá trình đường phân. B. chuỗi truyền điện tử
C. chu trình Crep. D. chu trình Canvin.
Câu 184. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là
A. đường phân. B. trung gian .
C. chu trình Crep. D. chuỗi truyền electron hô hấp.
Câu 212. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì
A- nó có các liên kết phốtphát cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.
B- các liên kết phốtphát cao năng dễ hình thành nhưng không dễ phá huỷ.
C- nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể.
D- nó vô cùng bền vững và mang nhiều năng lượng.
Câu 176. Khâu quan trọng trong quá trình chuyển đổi bằng năng lượng của thế giới sống
là các phản ứng
A. ôxi hoá khử. B. thuỷ phân.
C. phân giải các chất. D. tổng hợp các chất.
Câu 276. Đồng hoá là
A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.
C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 277. Dị hoá là
A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.
C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 180. Thành phần cơ bản của ezim là
A. lipit.
B. axit nucleic.
C. cacbon hiđrat.
D. protein.
bài tập trắc nghiệm sinh 10 nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập trắc nghiệm sinh 10 nâng cao - Người đăng: thuyduyentran3011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập trắc nghiệm sinh 10 nâng cao 9 10 93