Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tự luận quy luật di truyền

Được đăng lên bởi duythang2015
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI: QUY LUẬT PHÂN LI
Bài tập 1: ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định kiểu gen, kiểu
hình của P, con lai F1 trong các trường hợp sau đây:
a. P: quả đỏ x quả đỏ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................
b. P: quả đỏ x quả vàng
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................
Bài tập 2: ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho cây lúa có hạt gạo đục
thuần chủng thụ phấn với cây lúa có hạt gạo trong.
a. ...
BÀI: QUY LUẬT PHÂN LI
Bài tập 1: ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định kiểu gen, kiểu
hình của P, con lai F
1
trong các trường hợp sau đây:
a. P: quả đỏ x quả đỏ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................
b. P: quả đỏ x quả vàng
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................
Bài tập 2: ở lúa, hạt gạo đục là tính trạng trội hoàn toàn so với hạt gạo trong. Cho cây lúa có hạt gạo đục
thuần chủng thụ phấn với cây lúa có hạt gạo trong.
a. Xác định kết quả thu được ở F
1
và F
2
?
- KG P : ......................................................, KG F1 ......................., KGF2 ..............................,
TLKG F2.............................................., TLKH F2.....................................................................
b. Nếu cho cây F
1
và F
2
có hạt gạo đục lai với nhau thì kết quả thu được sẽ như thế ?
- KG Cây gạo đục F1........................................, KG cây gạo đục F2 ....................................................
- sơ đồ
lai .............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.....
Bài tập 3: Ở loài dâu tây, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả trắng.
a. Khi cho giao phấn giữa cây dâu tây có quả đỏ với cây có quả trắng, F
1
thu được các cây đều có quả
màu hồng. Hãy giải thích để rút ra nhận xét về tính chất di truyền của tính trạng màu quả nói trên và lập
qui ước gen.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
b. Hãy xác định kết quả về kiểu gen (KG) và kiểu hình (KH) của F
1
khi thực hiện các phép lai sau đây:
- P1: quả hồng x quả hồng: KG P1 ............................................., TLKG F1 ...................................
TLKH F1...........................................................................................................................................
- P2: quả đỏ x quả hồng KG P2 ............................................., TLKG F1 ...................................
TLKH F1...........................................................................................................................................
Bài tập 4: Sự di truyền nhóm máu ở người được quy định như sau:
1
Bài tập tự luận quy luật di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tự luận quy luật di truyền - Người đăng: duythang2015
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập tự luận quy luật di truyền 9 10 700