Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Vật Lí

Được đăng lên bởi Hoàng Tử Si Tình
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1552 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập tự luận: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
BÀI TOÁN TÍNH CÔNG CỦA LỰC LẠ, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIỆN.
Bài 1. Lực lạ thực hiện công 1200 mJ khi di chuyển một lượng điện tích 5.10 -2 C giữa hai cực bên trong nguồn điện. Tính
suất điện động của nguồn điện này. Tính công của lực lạ khi di chuyển một lượng điện tích 125.10 -3 C giữa hai cực
bên trong nguồn điện. ĐS: ε = 24V ; A = 3J.
Bài 2. Pin Lơ – clăng – sê sản ra một công là 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích là 180 C giữa hai cực bên trong pin.
Tính công mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích 60 C giữa hai cực bên trong pin. Đs: 90J
Bài 3. Một bộ acquy có suất điện động 12V nối vào một mạch kín.
a. Tính lượng điện tích dịch chuyển ở giữa hai cực của nguồn điện để acquy sản ra công 540 J. Đs: 45C.
b. Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này. ĐS:
0,15A.
c. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 phút. ĐS: 5,625.10 19.
Bài 4. Một bộ acquy có cung cấp một dòng điện 5A liên tục trong 4 giờ thì phải nạp lại.
a. Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp liên tục trong thời gian 12 giờ thì phải nạp lại. ĐS:
I = 15A.
b. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên nó sản sinh một công 1728 kJ. ĐS:
8/3V
Bài 5. Một bộ acquy có suất điện động 12V, cung cấp một dòng điện 2A liên tục trong 8 giờ thì phải nạp lại. Tính công
mà acquy sản sinh ra trong khoảng thời gian trên. ĐS: 691200J
BÀI TOÁN TÍNH ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ.
Bài 6. Mạng điện trong một ngôi nhà có 4 bóng đèn loại 220V – 50W và 2 bóng đèn 220V – 100W. Mỗi ngày các bóng
đèn được sử dụng thắp sáng trung bình 5 giờ. Đèn sáng bình thường.
a. Tính điện năng tiêu thụ của nhà đó trong một tháng 30 ngày.
b. Tính số tiền điện nhà đó phải trả trong một tháng trên. Biết giá 1kWh là 700 đồng.
ĐS: a, 216MJ = 60kWh ; b, 42000 đồng.
Bài 7. Một nhà có một bàn là loại 220V – 1000W, và một máy bơm nước loại 220 – 500W. Trung bình mỗi ngày nhà đó
dùng bàn để là quần áo trong thời gian 2 giờ, bơm nước để dùng, tưới trong thời gian 5 giờ.
a. Tính điện năng tiêu thụ bàn là, máy bơm nước của nhà đó trong một tháng 30 ngày. ĐS: 135kWh
b. Tính số tiền điện nhà đó phải trả khi sữ dụng hai thiết bị trên trong một tháng. Biết giá 1kWh là 700 đồng.
ĐS: 94500 đồng.
BÀI TOÁN TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG, ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CHỈ CHỨA
CÁC ĐIỆN TRỞ R, BÓNG ĐÈN, CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA ĐOẠN MẠCH.
Bài 8. Đoạn mạch gồm điện trở R 1 = 300(), mắc song ...
Bài tập tự luận: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
BÀI TOÁN TÍNH CÔNG CỦA LỰC LẠ, SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CỦA NGUỒN ĐIỆN.
Bài 1. Lực lạ thực hiện công 1200 mJ khi di chuyển một lượng điện tích 5.10
-2
C giữa hai cực bên trong nguồn điện. Tính
suất điện động của nguồn điện này. Tính công của lực lạ khi di chuyển một lượng điện tích 125.10
-3
C giữa hai cực
bên trong nguồn điện. ĐS: ε = 24V ; A = 3J.
Bài 2. Pin clăng sản ra một công 270 J khi dịch chuyển lượng điện tích 180 C giữa hai cực bên trong pin.
Tính công mà pin sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích 60 C giữa hai cực bên trong pin. Đs: 90J
Bài 3. Một bộ acquy có suất điện động 12V nối vào một mạch kín.
a. Tính lượng điện tích dịch chuyển ở giữa hai cực của nguồn điện để acquy sản ra công 540 J. Đs: 45C.
b. Thời gian dịch chuyển lượng điện tích này 5 phút. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy này. ĐS:
0,15A.
c. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 1 phút. ĐS: 5,625.10
19.
Bài 4. Một bộ acquy có cung cấp một dòng điện 5A liên tục trong 4 giờ thì phải nạp lại.
a. Tính cường độ dòng điệnacquy nàythể cung cấp liên tục trong thời gian 12 giờ thì phải nạp lại. ĐS:
I = 15A.
b. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên sản sinh một công 1728 kJ. ĐS:
8/3V
Bài 5. Một bộ acquy suất điện động 12V, cung cấp một dòng điện 2A liên tục trong 8 giờ thì phải nạp lại. Tính công
mà acquy sản sinh ra trong khoảng thời gian trên. ĐS: 691200J
BÀI TOÁN TÍNH ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ.
Bài 6. Mạng điện trong một ngôi nhà 4 bóng đèn loại 220V 50W 2 bóng đèn 220V 100W. Mỗi ngày các bóng
đèn được sử dụng thắp sáng trung bình 5 giờ. Đèn sáng bình thường.
a. Tính điện năng tiêu thụ của nhà đó trong một tháng 30 ngày.
b. Tính số tiền điện nhà đó phải trả trong một tháng trên. Biết giá 1kWh là 700 đồng.
ĐS: a, 216MJ = 60kWh ; b, 42000 đồng.
Bài 7. Một nhà một bàn loại 220V1000W, một máy bơm nước loại 220 – 500W. Trung bình mỗi ngày nhà đó
dùng bàn để là quần áo trong thời gian 2 giờ, bơm nước để dùng, tưới trong thời gian 5 giờ.
a. Tính điện năng tiêu thụ bàn là, máy bơm nước của nhà đó trong một tháng 30 ngày. ĐS: 135kWh
b. Tính số tiền điện nhà đó phải trả khi sữ dụng hai thiết bị trên trong một tháng. Biết giá 1kWh là 700 đồng.
ĐS: 94500 đồng.
BÀI TOÁN TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG, ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM CHO ĐOẠN MẠCH CHỈ CHỨA
CÁC ĐIỆN TRỞ R, BÓNG ĐÈN, CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA ĐOẠN MẠCH.
Bài 8. Đoạn mạch gồm điện trở R
1
= 300(), mắc song song với điện trở R
2
= 600(), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch là 24 V. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là bao nhiêu?
ĐS: I
1
= 0,08 A; I
2
= 0,04 A.
Bài 9. Cho R
1
= 6(),R
2
= 4(), mắc nối tiếp với nhau và mắc vào hiệu điện thế 20V.
a. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở?
b. Tính công suất tỏa nhiệt trên mỗi điện trở và đoạn mạch?
c. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R
2
trong 10 phút?
Đs: a, I
1
= I
2
=2A; U
1
= 12V; U
2
=8V; b, P
1
= 24W; P
2
=16W; P = 40W; c, Q
2
=9600J.
Bài 10. Giữa hai đầu A B của một mạch điện mắc song song ba dây dẫn
điện trở R
1
= 4 , R
2
= 5 , R
3
= 20 .
a. Tìm điện trở tương đương của ba điện trở đó?
b. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu A,B cường độ dòng trong mỗi nhánh nếu
cường độ trong mạch chính là 5A?
ĐS: a) 2Ω; b) 10V; 2,5A; 2A; 0,5A
Bài 11. Cho mạch điện như hình vẽ: R
1
= 1 , R
2
= R
3
= 2 , R
4
= 0,8 . Hiệu điện
thế U
AB
= 6 V.
a. Tìm điện trở tương đương của mạch?
b. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện
1
R
1
R
2
R
3
A
B
R
4
R
1
R
2
R
3
A B
D
C
Bài Tập Vật Lí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Vật Lí - Người đăng: Hoàng Tử Si Tình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài Tập Vật Lí 9 10 225