Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về GTLN và GTNN

Được đăng lên bởi Khánh Khờ Khạo
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP VỀ TÌM GTNN VÀ GTLN
1
a2

Bài 1: Cho a ≥ 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S  a 
 a, b  0
1
Tìm giá trị nhỏ nhất của S  ab 
ab
 a  b 1

Bài 2: Cho 

Bài 3: Cho a, b > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S 

ab
ab

ab a  b

a , b, c  0




1 1 1
3 Tính giá trị nhỏ nhất của S  a  b  c   
a b c
 a  b  c  2
 a , b, c  0

1
1
1
Bài 5: Cho 
3 . Tìm giá trị nhỏ nhất của S  a 2  2  b 2  2  c 2  2
b
c
a
 a  b  c  2
1
Bài 6: Cho a ≥ 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức a 
a

Bài 4: Cho 

Bài 7: Cho a,b,c ≥ 0 thóa mãn a2 + b2 + c2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1
abc
x
y
 x, y  0
Bài 8: Cho 
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức S  1  x  1  y
 x  y 1
 a , b, c  0
Bài 9: Cho 
. Tìm giá trị lớn nhất của S  3 a  b  3 b  c  3 c  a
a

b

c

1

T  abc

a , b, c  0
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
 abc 3


Bài 10: Cho 

S  3 a  b  2c   3 b  c  2a   3 c  a  2b 
a , b, c  0
3 9 4
. Tìm giá trị nhỏ nhất của: S  a  b  c   
a 2b c
 a  2b  3c  20
1
Bài 12: Tìm giá trị nhỏ nhất của f  x  
2x  x2  4
Bài 13: Tìm giá trị nhỏ nhất f  x   x  x  1  x  2   x  3


Bài 11: Cho 

2
2
Bài 14: Tìm giá trị lớn nhất của f  x, y   xy  x  y  2 x  3 y

Bài 15: Tìm giá trị lớn nhất của f  x  

2x 1
x2  2
1

Bài 16: Cho a > b > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của a  b  a  b 

 1 1 1
  
 a b c

Bài 17: Cho a, b, c > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của  a  b  c  

1 

 1  1
Bài 18: Cho a, b, c > 0 và a + b + c = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất  1   1    1  
a
b
c





Bài 19: Cho a + b + c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của S  a  2b  3c
1
1
1


 2 . Tìm giá trị lớn nhất của T = abc.
Bài 20: Cho a, b, c > 0 và
1 a 1 b 1 c
2

2

2

Đáp án
Bài 1:
1  a a 1
6a
a a 1 6.2 9
    2 
 33 . . 2 

2
a
8
8 8 a
8
4
 8 8 a
9
. Với a = 2 thì Min S =
4
S a

Bài 2:
S  ab 

1 
1 
15
1
  ab 
 2 ab.


ab 
16ab
16ab
16ab

15
 a  b

 2 

16 

2



2 15 17
 
4 4
4

Bài 3:
S

3 a  b
ab
ab  a  b
ab
a  b ab 3  a  b  5

 



2.
.



2
ab a  b  4 ab a  b
4 ab
4 ab a  b
4 ab


Vậy a=b>0 thì min S =
Bài 4:
S  abc

1 1 1 
1
1
1
3 1 1  1
    abc

  
 
a b c 
4a ab 4c
4 a b  c

1
3
1
9 1
 (3 3
 3 3
4a.4b.4c 4
a.b.c
4 abc
9
1
9 1 15
 3 .
 3 . 
4 abc
4 1 2
3
2
 6 6 abc.

Với
Bài 5

thì Min S =

S  a2 

1
1
1
1
1
1

n  16   b 2 

n  16   c 2 ...
BÀI TẬP VỀ TÌM GTNN VÀ GTLN
Bài 1: Cho a ≥ 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
2
1
S a
a
Bài 2: Cho
, 0
1
a b
a b
Tìm giá trị nhỏ nhất của
1
S ab
ab
Bài 3: Cho a, b > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a b ab
S
a b
ab
Bài 4: Cho
, , 0
3
2
a b c
a b c
Tính giá trị nhỏ nhất của
1 1 1
S a b c
a b c
Bài 5: Cho
, , 0
3
2
a b c
a b c
. Tìm giá trị nhỏ nhất của
2 2 2
2 2 2
1 1 1
S a b c
b c a
Bài 6: Cho a ≥ 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1
a
a
Bài 7: Cho a,b,c ≥ 0 thóa mãn a
2
+ b
2
+ c
2
= 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Bài 8: Cho
, 0
1
x y
x y
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
1 1
x y
S
x y
Bài 9: Cho
, , 0
1
a b c
a b c
. Tìm giá trị lớn nhất của
3 3 3
S a b b c c a
Bài 10: Cho
, , 0
3
a b c
a b c
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
3 3 3
2 2 2S a b c b c a c a b
Bài 11: Cho
, , 0
2 3 20
a b c
a b c
. Tìm giá trị nhỏ nhất của:
3 9 4
2
S a b c
a b c
Bài 12: Tìm giá trị nhỏ nhất của
2
1
2 4
f x
x x
Bài 13: Tìm giá trị nhỏ nhất
1 2 3f x x x x x
Bài 14: Tìm giá trị lớn nhất của
2 2
, 2 3f x y xy x y x y
Bài 15: Tìm giá trị lớn nhất của
2
2 1
2
x
f x
x
Bài 16: Cho a > b > 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của
1
a
b a b
Bài tập về GTLN và GTNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về GTLN và GTNN - Người đăng: Khánh Khờ Khạo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập về GTLN và GTNN 9 10 552