Ktl-icon-tai-lieu

bài tập về hidratcacbon thơm

Được đăng lên bởi Phạm Đức Diện
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN
HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
Câu 1: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :
A. sp.
B. sp2.
C. sp3.
D. sp2d.
Câu 2: Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra :
A. 2 liên kết pi riêng lẻ.
B. 2 liên kết pi riêng lẻ.
C. 1 hệ liên kết pi chung cho 6 C.
D. 1 hệ liên kết xigma chung cho 6 C.
Câu 3: Trong phân tử benzen:
A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.
B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C.
C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.
D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.
Câu 4: Cho các công thức :
H

(1)
(2)
(3)
Cấu tạo nào là của benzen ?
A. (1) và (2).
B. (1) và (3).
C. (2) và (3).
D. (1) ; (2) và (3).
Câu 5: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
A. CnH2n+6 ; n  6.
B. CnH2n-6 ; n  3.
C. CnH2n-6 ; n  6.
D. CnH2n-6 ; n  6.
Câu 6: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 8 và 5.
B. 5 và 8.
C. 8 và 4.
D. 4 và 8.
Câu 7: Công thức tổng quát của hiđrocacbon CnH2n+2-2a. Đối với naptalen, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 10 và 5.
B. 10 và 6.
C. 10 và 7.
D.10 và 8.
Câu 8: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ?
A. C10H16.
B. C9H14BrCl.
C. C8H6Cl2.
D. C7H12.
Câu 9: Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?
A. C8H10.
B. C6H8.
C. C8H10.
D. C9H12.
Câu 10: Cho các chất: C6H5CH3 (1) p-CH3C6H4C2H5 (2)
C6H5C2H3 (3)
o-CH3C6H4CH3 (4)
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:
A. (1); (2) và (3).
B. (2); (3) và (4).
C. (1); (3) và (4).
D. (1); (2) và (4).
CH3

Câu 11: Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?
A. o-xilen.
B. m-xilen.
Câu 12: CH3C6H2C2H5 có tên gọi là:
A. etylmetylbenzen.
B. metyletylbenzen.
Câu 13: (CH3)2CHC6H5 có tên gọi là:
A. propylbenzen.
B. n-propylbenzen.
Câu 14: iso-propyl benzen còn gọi là:
A.Toluen.
B. Stiren.
Câu 15: Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là:

CH3

C. p-xilen.

D. 1,5-đimetylbenzen.

C. p-etylmetylbenzen. D. p-metyletylbenzen.
C. iso-propylbenzen.
C. Cumen.

D. đimetylbenzen.
D. Xilen.

C 2H 5

C2H5
C2H5

C 2H 5
Cl

Cl
Cl
A.
B.
Câu 16: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa :
A. vòng benzen.
C. gốc ankyl và 1 benzen.

luyenthithukhoa.vn

C.

D.

B. gốc ankyl và vòng benzen.
D. gốc ankyl và 1 vòng benzen.
- 1 -

Cl

CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
Câu 17: Gốc C6H5-CH2- và gốc C6H5- có tên gọi là:
A. phenyl và benzyl.
B. vinyl và anlyl....
CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
luyenthithukhoa.vn - 1 -
CHUYÊN ĐỀ 4 : HIĐROCACBON THƠM – NGUỒN
HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
Câu 1: Trong phân tử benzen, các nguyên tử C đều ở trạng thái lai hoá :
A. sp. B. sp
2
. C. sp
3
. D. sp
2
d.
Câu 2: Trong vòng benzen mỗi nguyên tử C dùng 1 obitan p chưa tham gia lai hoá để tạo ra :
A. 2 liên kết pi riêng lẻ. B. 2 liên kết pi riêng lẻ.
C. 1 hệ liên kết pi chung cho 6 C. D. 1 hệ liên kết xigma chung cho 6 C.
Câu 3: Trong phân tử benzen:
A. 6 nguyên tử H và 6 C đều nằm trên 1 mặt phẳng.
B. 6 nguyên tử H nằm trên cùng 1 mặt phẳng khác với mặt phẳng của 6 C.
C. Chỉ có 6 C nằm trong cùng 1 mặt phẳng.
D. Chỉ có 6 H mằm trong cùng 1 mặt phẳng.
Câu 4: Cho các công thức :
(1)
H
(2) (3)
Cấu tạo nào là của benzen ?
A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1) ; (2) và (3).
Câu 5: Dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là:
A. C
n
H
2n+6
; n
6. B. C
n
H
2n-6
; n
3. C. C
n
H
2n-6
; n
6. D. C
n
H
2n-6
; n
6.
Câu 6: Công thức tổng quát của hiđrocacbon C
n
H
2n+2-2a
. Đối với stiren, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 8 và 5. B. 5 và 8. C. 8 và 4. D. 4 và 8.
Câu 7: Công thức tổng quát của hiđrocacbon C
n
H
2n+2-2a
. Đối với naptalen, giá trị của n và a lần lượt là:
A. 10 và 5. B. 10 và 6. C. 10 và 7. D.10 và 8.
Câu 8: Chất nào sau đây có thể chứa vòng benzen ?
A. C
10
H
16
. B. C
9
H
14
BrCl. C. C
8
H
6
Cl
2
. D. C
7
H
12
.
Câu 9: Chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen ?
A. C
8
H
10
. B. C
6
H
8
. C. C
8
H
10
. D. C
9
H
12
.
Câu 10: Cho các chất: C
6
H
5
CH
3
(1) p-CH
3
C
6
H
4
C
2
H
5
(2)
C
6
H
5
C
2
H
3
(3) o-CH
3
C
6
H
4
CH
3
(4)
Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:
A. (1); (2) và (3). B. (2); (3) và (4).
C. (1); (3) và (4). D. (1); (2) và (4).
Câu 11: Chât cấu tạo như sau có tên gọi là gì ?
CH
3
CH
3
A. o-xilen. B. m-xilen. C. p-xilen. D. 1,5-đimetylbenzen.
Câu 12: CH
3
C
6
H
2
C
2
H
5
có tên gọi là:
A. etylmetylbenzen. B. metyletylbenzen. C. p-etylmetylbenzen. D. p-metyletylbenzen.
Câu 13: (CH
3
)
2
CHC
6
H
5
có tên gọi là:
A. propylbenzen. B. n-propylbenzen. C. iso-propylbenzen. D. đimetylbenzen.
Câu 14: iso-propyl benzen còn gọi là:
A.Toluen. B. Stiren. C. Cumen. D. Xilen.
Câu 15: Cấu tạo của 4-cloetylbenzen là:
A.
C
2
H
5
Cl
B.
C
2
H
5
Cl
C.
C
2
H
5
Cl
D.
C
2
H
5
Cl
Câu 16: Ankylbenzen là hiđrocacbon có chứa :
A. vòng benzen. B. gốc ankyl và vòng benzen.
C. gốc ankyl và 1 benzen. D. gốc ankyl và 1 vòng benzen.
bài tập về hidratcacbon thơm - Trang 2
bài tập về hidratcacbon thơm - Người đăng: Phạm Đức Diện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập về hidratcacbon thơm 9 10 543