Ktl-icon-tai-lieu

bài tập về tọa độ không gian

Được đăng lên bởi kim22lengoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Sĩ Tùng

PP toạ độ trong không gian

TĐKG 01: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Dạng 1: Viết phương trình mặt phẳng bằng cách xác định vectơ pháp tuyến
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;4;1), B(–1;1;3) và mặt phẳng
(P): x –3y + 2z – 5 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông
góc với mặt phẳng (P).
r
r
r uuur
· (Q) đi qua A, B và vuông góc với (P) Þ (Q) có VTPT n = ëé nP , AB ûù = (0; -8; -12) ¹ 0
Þ (Q) : 2 y + 3z - 11 = 0 .
Câu hỏi tương tự:
a) Với A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), ( P ) : x + 2 y + 3z + 3 = 0 .
ĐS: (Q) : x - 2 y + z - 2 = 0

Câu 1.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm
ì x = -1 + t
ï
.
A(2;1;3), B(1; -2;1) và song song với đường thẳng d : í y = 2t
ïî z = -3 - 2t
uur
r
· Ta có BA = (1;3;2) , d có VTCP u = (1;2; -2) .
uur
ìnr ^ BA
r
r uur r
Gọi n là VTPT của (P) Þ í r r Þ chọn n = ëé BA, u ûù = (-10; 4; -1)
în ^ u
Þ Phương trình của (P): 10 x - 4 y + z - 19 = 0 .

Câu 2.

Câu 3.

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng (d1 ) và (d2 ) có phương trình:

x -1 y +1 z - 2
x - 4 y -1 z - 3
=
=
, (d2 ) :
=
=
. Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa
2
3
1
6
9
3
(d 1 ) và (d2 ) .
(d1 );

· Chứng tỏ (d1) // (d2). (P): x + y – 5z +10 = 0
Câu 4.
2

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz,
2

cho mặt cầu (S) có phương trình:

2

x + y + z - 2 x + 6 y - 4 z - 2 = 0 . Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của
r
véc tơ v = (1;6;2) , vuông góc với mặt phẳng (a ) : x + 4 y + z - 11 = 0 và tiếp xúc với (S).
r
· (S) có tâm I(1; –3; 2) và bán kính R = 4. VTPT của (a ) là n = (1; 4;1) .
r
r r
Þ VTPT của (P) là: nP = [ n, v ] = (2; -1;2) Þ PT của (P) có dạng: 2 x - y + 2 z + m = 0 .
é m = -21
Vì (P) tiếp xúc với (S) nên d ( I ,(P )) = 4 Û ê
.
ëm = 3
Vậy: (P): 2 x - y + 2 z + 3 = 0 hoặc (P): 2 x - y + 2 z - 21 = 0 .
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; –1; 1) và hai đường thẳng
x y +1 z
x y -1 z - 4
(d1 ) : =
=
và (d2 ) : =
=
. Chứng minh rằng điểm M , d1, d2 cùng
1
-2
-3
1
2
5
nằm trên một mặt phẳng. Viết phương trình mặt phẳng đó.
r
r
· d1 qua M1(0; -1;0) và có u1 = (1; -2; -3) , d2 qua M2 (0;1; 4) và có u2 = (1;2;5) .
r uuuuuur
r r uuuuuur
r r
éëu1; u2 ùû = (-4; -8; 4) ¹ 0 , M1M2 = (0;2; 4) Þ éëu1; u2 ùû .M1M2 = 0 Þ d1, d2 đồng phẳng.
r
Gọi (P) là mặt phẳng chứa d1, d2 Þ (P) có VTPT n = (1;2; -1) và đi qua M1 nên có

Câu 5.

phương trình x + 2 y - z + 2 = 0 . Kiểm tra thấy điểm M (1; –1;1) Î (P ) .
Trang 1

PP toạ độ trong không...
Trn Sĩng PP to độ trong không gian
Trang 1
TĐKG 01: VIT PHƯƠNG TRÌNH MT PHNG
Dng 1: Viết phương trình mt phng bng cách xác định vectơ pháp tuyến
Câu 1. Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho hai đim A(2;4;1), B(–1;1;3) mt phng
(P): xyz3250+=. Viết phương trình mt phng (Q) đi qua hai đim A, B và vuông
góc vi mt phng (P).
·
(Q) đi qua A, B và vuông góc vi (P)
Þ
(Q) VTPT
P
nnAB,(0;8;12)0
éù
==-
ëû
u
uurr
rr
Þ
Qyz():23110+-=.
Câu hi tương t:
a) Vi A(1; 0; 1), B(2; 1; 2),
2330Pxyz(): +++=. ĐS: Qxyz():220-+-=
Câu 2. Trong không gian vi h ta độ Oxyz, viết phương trình mt phng (P) đi qua hai đim
AB
(2;1;3),(1;2;1)- và song song vi đường thng
xt
dyt
zt
1
:2
32
ì
=-+
ï
=
í
ï
=--
î
.
·
Ta có BA (1;3;2)=
u
ur
, d có VTCP u (1;2;2)=-
r
.
Gi n
r
là VTPT ca (P)
Þ
nBA
nu
ì
^
í
^
î
u
ur
r
Þ
chn nBAu,(10;4;1)
éù
==--
ëû
u
ur
rr
Þ
Phương trình ca (P): xyz104190-+-=.
Câu 3. Trong không gian vi h to độ Oxyz, cho 2 đường thng d
1
() d
2
() phương trình:
xyz
d
1
112
();
231
-+-
==,
xyz
d
2
413
():
693
---
==. Lp phương trình mt phng (P) cha
(d
1
) và d
2
() .
·
Chng t (d
1
) // (d
2
). (P): x + y – 5z +10 = 0
Câu 4. Trong không gian vi h to độ Oxyz, cho mt cu (S) phương trình:
xyzxyz
222
26420++-+--=. Viết phương trình mt phng (P) song song vi giá ca
véc tơ v (1;6;2)=
r
, vuông góc vi mt phng xyz():4110
a
++-=tiếp xúc vi (S).
·
(S) có tâm I(1; –3; 2) và bán kính R = 4. VTPT ca ()
a
là n (1;4;1)=
r
.
Þ
VTPT ca (P) là:
[ ]
P
nnv
,(2;1;2)==-
r
rr
Þ
PT ca (P) có dng: xyzm220-++=.
Vì (P) tiếp xúc vi (S) n dIP(,())4=
m
m
21
3
é
=-
Û
ê
=
ë
.
Vy: (P):
xyz2230-++= hoc (P): xyz22210-+-=.
Câu 5. Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đim M(1; –1; 1) và hai đường thng
xyz
d
1
1
():
123
+
==
--
xyz
d
2
14
():
125
--
==. Chng minh rng đim Mdd
12
,, cùng
nm trên mt mt phng. Viết phương trình mt phng đó.
·
d
1
qua M
1
(0;1;0)- và có u
1
(1;2;3)=--
r
, d
2
qua M
2
(0;1;4) có u
2
(1;2;5)=
r
.
uu
12
;(4;8;4)0
éù
=-
ëû
r
rr
, MM
12
(0;2;4)=
uuuuu
ur
Þ
uuMM
1212
;.0
éù
=
ëû
uuuuu
ur
rr
Þ
dd
12
, đồng phng.
Gi (P) là mt phng cha
dd
12
,
Þ
(P) VTPT n (1;2;1)=-
r
đi qua M
1
nên
phương trình xyz220+-+=. Kim tra thy đim MP(1;1;1)()Î .
www.VNMATH.com
bài tập về tọa độ không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập về tọa độ không gian - Người đăng: kim22lengoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài tập về tọa độ không gian 9 10 76