Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập với tệp

Được đăng lên bởi huyentin79
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 18

Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

MỘT SỐ BÀI TOÁN VỚI TỆP
Bài 1: Đọc vào một dãy n số nguyên (n<=100), ghi dãy số đó vào tệp có
tên BAITAP.INP
CÁC BƯỚC:

- Khai báo;

THỂ HIỆN BẰNG PASCAL
Program bai1;
Uses crt;
Var
tep2: TEXT;
A:ARRAY[1 .. 100] of Integer;
i,n:Integer;
Begin
Clrscr;

- Gán tên tệp;

ASSIGN(tep2, 'C:\DULIEU.INP’);

- Mở tệp ra để ghi;

REWRITE (tep2);

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

- Nhập số lượng phần tử
trong mảng;
- Đọc vào mảng;
- Ghi ra tệp DULIEU.INP;

- Đóng tệp.

Write(‘Nhap n = ');Readln(n);
For i:=1 to n do
Begin
Write('Doc so thu ',i,'=');
Readln(A[i]);
Write(tep2,A[i]);
End;
Close(tep2);
Readln;
END.

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

Nhap vao bao nhieu so :

6

5
7
20
15
Nhap so thu 5 = 1
Nhap so thu 6 = 8
Nhap so thu 1 =
Nhap so thu 2 =
Nhap so thu 3 =
Nhap so thu 4 =

-

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

Nhấn F3 để mở tệp
BAITAP.INP xem nội
dung.

Nội
dung
BAITAP.INP

tệp

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

Bà i 2:
Mở tệp BAITAP.INP, in dãy số trong tệp ra màn hình. Tính tổng của dãy
số đó.
CÁC BƯỚC:

- Khai báo;

- Gán tên tệp;
- Mở tệp ra để đọc;

THỂ HIỆN BẰNG PASCAL

Program Bai2;
Uses crt;
Var
tep: TEXT;
A:ARRAY[1 .. 100] of Integer;
S,i,n:Integer;
Begin
Clrscr;
ASSIGN(tep, 'D:\TP\BAITAP.INP’);
RESET(tep);

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

- Gán tổng của dãy = 0;
- Dãy số nguyên không biết
bao nhiêu số, nhưng vẫn
đọc ra được bằng cách
dùng hàm EOF(tên biến
tệp);

-

Đọc dữ liệu
BAITAP.INP;

từ

- In ra màn hình dãy số;
- Tính tổng;
- Đóng tệp.

file

S:=0;
WHILE NOT(EOF(tep)) DO
Begin
Readln(tep,A[i]);
Write(A[i]:5);
S:=S+A[i];
End;
Writeln;
Writeln('Tong cua day so la : ',S);
Close(tep);
Readln;
END.

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc

...
GV: Đinh Nguyên Thanh Tú (st) – CENTEA Data
chưa rõ nguồn gốc
Bài 18
Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11
Bài tập với tệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập với tệp - Người đăng: huyentin79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập với tệp 9 10 392