Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Lê Văn Vĩ
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 17774 lần   |   Lượt tải: 13 lần
PHẦN
1 | P a g1:eBÀI TẬP
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT
1. Một ngày học 3 môn trong số 7 môn học. Hỏi có bao nhiêu cách xếp thời khóa biểu trong một
ngày?
2. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi từ các chữ số này:
a) Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết có mặt chữ số 5?
b) Lập được bao nhiêu số có 7 chữ số trong đó chữ số 5 có mặt đúng 3 lần còn các chữ số
khác có mặt không quá một lần?
3. Một bàn dài có hai dãy ghế đối diện nhau, một dãy gồm sáu ghế. Người ta muốn xếp ghế ngồi
cho sáu học sinh trường A và sáu học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi có bao nhiêu cách
xếp trong trường hợp sau?
a) Bất cứ hai học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện với nhau thì khác trường với
nhau?
b) Bất cứ hai học sinh nào ngồi đối diện với nhau thì khác trường với nhau?
4. Có bao nhiêu cách xếp 10 người ngồi thành hàng ngang sao cho A và B ngồi cạnh nhau, còn C
và D thì không ngồi cạnh nhau?
5. Có bao nhiêu người tham gia vào cuộc đấu cờ, nếu biết rằng cuộc đấu đó có tất cả 10 ván cờ và
mỗi đấu thủ phải đấu với mỗi đấu thủ khác một ván?
6. Một tổ có 5 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách cho 5 học sinh này sắp thành một hàng dọc.
7. Có bao nhiêu cách phân phối 15 tặng phẩm cho 3 lớp sao cho lớp thứ nhất có 2 tặng phẩm, lớp
thứ hai có ba tặng phẩm, lớp thứ ba có 10 tặng phẩm
8. Trong một buồng của toa tàu có hai dãy ghế ngồi đối diện nhau. Trong 8 hành khách thì có 3
người muốn ngồi nhìn theo hướng tàu chạy, còn 2 người muốn ngồi theo hướng ngược lại. hỏi
có bao nhiêu cách ngồi thỏa mãn yêu cầu trên.
9. Một lớp học có 36 học sinh trong đó có một nửa là nam, một nửa là nữ được chia đôi một cách
ngẫu nhiên ra thành hai nửa: nửa 1 và nửa 2. Tìm xác suất để trong mỗi nửa số nam và số nữ
bằng nhau.
10. Bỏ ngẫu nhiên 5 lá thư vào 5 phong bì đã đề địa chỉ trước. Tìm xác suất để:
a) Cả năm lá đều đúng người nhận?
b) Lá thư thứ nhất đúng người nhận?
c) Lá thư thứ nhất và lá thư thứ 2 đúng người nhận?
d) Chỉ một lá thư đúng người nhận?
11..Xếp ngẫu nhiên năm người lên 7 toa tàu được đánh số. Tìm xác suất của các biến cố sau?

2 | P a g e a)
b)

Năm người lên cùng một toa.
Năm người lên năm toa đầu.

c) Năm người lên năm toa khác nhau.
d) A và B cùng lên toa đầu
e) A và B lên cùng toa.
f) A và B lên cùng toa, ngoài ra không có ai lên toa náy.
12. Cho một hộp bi cùng cỡ gồm ba bi xanh, bốn bi trắng và năm bi đỏ. Từ hộp rút ngẫu nhiên,
lần lượt không hoàn lại từng bi cho đến khi được bi đỏ thì dừng lại. Tìm xác suất để:
a) Có hai bi trắng và một bi xanh được ...
PHẦN 1: BÀI TẬP
CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ XÁC SUẤT
1. Một ngày học 3 môn trong số 7 môn học. Hỏi bao nhiêu cách xếp thời khóa biểu trong một
ngày?
2. Cho các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi từ các chữ số này:
a) Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau trong đó nhất thiết có mặt chữ số 5?
b) Lập được bao nhiêu số có 7 chữ số trong đó chữ số 5 có mặt đúng 3 lần còn các chữ số
khác có mặt không quá một lần?
3. Một bàn dài hai dãy ghế đối diện nhau, một dãy gồm sáu ghế. Người ta muốn xếp ghế ngồi
cho sáu học sinh trường A sáu học sinh trường B vào bàn nói trên. Hỏi bao nhiêu cách
xếp trong trường hợp sau?
a) Bất c hai học sinh nào ngồi cạnh nhau hoặc đối diện với nhau thì khác trường với
nhau?
b) Bất cứ hai học sinh nào ngồi đối diện với nhau thì khác trường với nhau?
4. Có bao nhiêu cách xếp 10 người ngồi thành hàng ngang sao cho A và B ngồi cạnh nhau, còn C
và D thì không ngồi cạnh nhau?
5. Có bao nhiêu người tham gia vào cuộc đấu cờ, nếu biết rằng cuộc đấu đó có tất cả 10 ván cờ và
mỗi đấu thủ phải đấu với mỗi đấu thủ khác một ván?
6. Một tổ có 5 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách cho 5 học sinh này sắp thành một hàng dọc.
7. Có bao nhiêu cách phân phối 15 tặng phẩm cho 3 lớp sao cho lớp thứ nhất có 2 tặng phẩm, lớp
thứ hai có ba tặng phẩm, lớp thứ ba có 10 tặng phẩm
8. Trong một buồng của toa tàu hai dãy ghế ngồi đối diện nhau. Trong 8 hành khách thì 3
người muốn ngồi nhìn theo hướng tàu chạy, còn 2 người muốn ngồi theo hướng ngược lại. hỏi
có bao nhiêu cách ngồi thỏa mãn yêu cầu trên.
9. Một lớp học có 36 học sinh trong đó có một nửa là nam, một nửa là nữ được chia đôi một cách
ngẫu nhiên ra thành hai nửa: nửa 1 nửa 2. Tìm xác suất để trong mỗi nửa số nam số nữ
bằng nhau.
10. Bỏ ngẫu nhiên 5 lá thư vào 5 phong bì đã đề địa chỉ trước. Tìm xác suất để:
a) Cả năm lá đều đúng người nhận?
b) Lá thư thứ nhất đúng người nhận?
c) Lá thư thứ nhất và lá thư thứ 2 đúng người nhận?
d) Chỉ một lá thư đúng người nhận?
11..Xếp ngẫu nhiên năm người lên 7 toa tàu được đánh số. Tìm xác suất của các biến cố sau?
1 | P a g e
Bài tập xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập xác suất thống kê - Người đăng: Lê Văn Vĩ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bài tập xác suất thống kê 9 10 5