Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên

Được đăng lên bởi tranthiphuongthuytqt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3579 lần   |   Lượt tải: 22 lần
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN
TỔ: NGỮ VĂN

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2014-2015
Mô đun tự bồi dưỡng:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Môđun: THPT 14:
Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực
hiện năm học.
BÀI LÀM:
Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân tôi và vận dụng
những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện năm
học của tôi như sau :
1/ Câu 1: Anh/ chị hãy cho biết dạy học tích hợp là gì? Đặc điểm cơ bản của dạy học
tích hợp là gì?
Dạy học tích hợp được hiểu là quá trình dạy học sao cho trong đó toàn bộ các hoạt
động học tập góp phần hình thành ở học sinh những năng lực rõ rang có dự tính trước những
điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ các quá trình học tập tiếp theo và chuẩn bị cho học
sinh bước vào cuộc sống lao động. Mục tiêu cơ bản của tư tưởng sư phạm tích hợp là nâng
cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với các mục tiêu toàn diện của nhà trường.
Dạy học tích hợp hướng tới việc tổ chức các hoạt động học tập, trong đó học sinh học
cách sử dụng phối hợp các kiến thức và kĩ năng trong tình huống có ý nghĩa gần cuộc sống.
Trong quá trình học tập như vậy, các kiến thức của học sinh từ các môn học khác nhau được
huy động và phối hợp với nhau, tạo thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối
liên hệ lí luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học đó.
Dạy học tích hợp chú trọng tới chương trình, kế hoạch để nâng cao năng lực, tập trung
vào năng lực chứ không đơn thuần chỉ là kiến thức. Thực hiện một năng lực là biết sử dụng
các nội dung và các kĩ năng trong một tình huống có ý nghĩa.
Đối với giáo viên, năng lực dạy học thể hiện việc: Tổ chức hoạt động học tập, giáo dục
của nhóm học sinh, một lớp học để hướng tới mục tiêu cần đạt.
Lưu tâm tới sự tiến bộ của học sinh, đào sâu, phát triển mở rộng một số nội dung nếu
có thể. Giao tiếp với các đồng nghiệp và tự đặt ra câu hỏi về việc mình làm, đánh giá chất
lượng công việc của bản thân…
Vì vậy, thay vì việc dạy một số lượng lớn kiến thức cho học sinh, người GV trước hết
hãy xem xét xem học sinh có thể vận dụng các kiến thức đó vào tình huống thực tế hay
không. Chẳng hạn như: thay vì nhắc lại những lời mẫu nói lễ phép trong tình huống cho
trước và biết sử dụng mẫu đó một cách đúng đắn; hoặc thay vì học một lượng kiến thức liên
quan đến môi trường (trong môn Sinh học,...
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN
TỔ: NGỮ VĂN
BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học: 2014-2015
Mô đun tự bồi dưỡng:
“XÂY DỰNG KẾ HOẠCH THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”
Mã Môđun: THPT 14:
Câu hỏi: Anh (chị) trình bày kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân
và vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực
hiện năm học.
BÀI LÀM:
Kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhân tôi vận dụng
những kiến thức, kĩ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào q trình thực hiệnm
học của tôi như sau :
1/ u 1: Anh/ chị hãy cho biết dạy học tích hợp là gì? Đặc điểm bản của dạy học
tích hợp là gì?
Dạy học tích hợp được hiểu quá trình dạy học sao cho trong đó toàn bộ các hoạt
động học tập góp phần hình thành ở học sinh những năng lực rõ rang có dự tính trước những
điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ các quá trình học tập tiếp theo và chuẩn bị cho học
sinh bước vào cuộc sống lao động. Mục tiêu bản của tư tưởng phạm tích hợp nâng
cao chất lượng giáo dục học sinh phù hợp với các mục tiêu toàn diện của nhà trường.
Dạy học tích hợp hướng tới việc tổ chức các hoạt động học tập, trong đó học sinh học
cách sử dụng phối hợp các kiến thức năng trong tình huống ý nghĩa gần cuộc sống.
Trong quá trình học tập như vậy, các kiến thức của học sinh từ các môn học khác nhau được
huy động phối hợp với nhau, tạo thành một nội dung thống nhất, dựa trên sở các mối
liên hệ lí luận và thực tiễn được đề cập trong các môn học đó.
Dạy học tích hợp chú trọng tới chương trình, kế hoạch để nâng cao năng lực, tập trung
vào năng lực chứ không đơn thuần chỉ kiến thức. Thực hiện một năng lực biết sử dụng
các nội dung và các kĩ năng trong một tình huống có ý nghĩa.
Đối với giáo viên, năng lực dạy học thể hiện việc: Tổ chức hoạt động học tập, giáo dục
của nhóm học sinh, một lớp học để hướng tới mục tiêu cần đạt.
Lưu tâm tới sự tiến bộ của học sinh, đào sâu, phát triển mở rộng một số nội dung nếu
thể. Giao tiếp với các đồng nghiệp và tự đặt ra câu hỏi về việc mình làm, đánh giá chất
lượng công việc của bản thân…
vậy, thay việc dạy một số lượng lớn kiến thức cho học sinh, người GV trước hết
hãy xem xét xem học sinh thể vận dụng các kiến thức đó vào tình huống thực tế hay
không. Chẳng hạn như: thay vì nhắc lại những lời mẫu nói lễ phép trong tình huống cho
trước biết sử dụng mẫu đó một cách đúng đắn; hoặc thay học một lượng kiến thức liên
quan đến môi trường (trong môn Sinh học, Địa lí…) học sinh có khả năng hành động để bảo
vệ môi trường quanh mình.
Dạy học tích hợp các đặc trưng chủ yếu sau: làm cho các quá trình học tập ý
nghĩa, bằng cách gắn quá trình học tập với cuộc sống hằng ngày, không làm tách biệt thế
giới nhà trường với thế giới cuộc sống” làm cho quá trình học tập mang tính mục đích rõ rệt;
sử dụng kiến thức của nhiều môn học và không chỉ dừng lại ở nội dung các môn học.
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Trang 2
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên - Người đăng: tranthiphuongthuytqt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên 9 10 801