Ktl-icon-tai-lieu

bài thu hoạch chính trị hè

Được đăng lên bởi nguyenthuyhong-ht
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM
2014
Câu 1: Vì sao Bộ chính trị chọn chủ đề học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí minh: nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
cá nhân, nói đi đôi với làm …Nhà trường và bản thân phải làm gì để
thực hiện chuyên đề này?
1. Sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá
nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện
nay( Vì sao Bộ chính trị chọn chủ đề)
- Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
đối với Đảng và nhân dân ta là công việc thường xuyên lâu dài, quan trọng,
bởi tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, tấm gương đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh là những di sản tinh thần vô giá của Người để
lại cho chúng ta. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cách mạng, việc học tập và
làm theo Bác có những trọng tâm, trọng điểm, gắn với bối cảnh, điều kiện và
yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xâydựng Đảng.
- Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm
2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, đất nước đang đứng
trước những cơ hội lớn đồng thời với những thách thức lớn. Các quá trình lớn
mang tính thời đại đang diễn ra hiện nay, như: Sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học và công nghệ, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực,
biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường… đang đặt ra
cho mỗi quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam nhiều vấn đề cần phải giải
quyết. Ở trong nước, nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô
hình tăng trưởng phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững liên quan trực tiếp
đến lợi ích của các nhóm xã hội, có khả năng làm phân hóa xã hội.
- Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng
viên, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
- Bối cảnh chung đó đảng yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống
trong Đảng và xã hội theo tư tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
tập trung vào nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi
đôi với làm.

2. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu
cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
a.Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao ti...
ĐỀ CƯƠNG BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM
2014
Câu 1: sao Bộ chính trị chọn chủ đề học tập làm theo tấm ơng
đạo đức Hồ Chí minh: nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
nhân, nói đi đôi với làm …Nhà trường bản thân phải làm để
thực hiện chuyên đề này?
1. Sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
nhân, i đi đôi với làm theo tư tưởng HChí Minh trong giai đoạn hiện
nay( Vì sao Bộ chính trị chọn chủ đề)
- Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh
đối với Đảng và nhân dân ta công việc thường xuyên lâu dài, quan trọng,
bởi ởng H Chí Minh là nn tảng tư tưởng của Đảng ta, tấm ơng đạo
đức, phong cách HChí Minhnhững di sản tinh thần vô giá của Người để
lại cho chúng ta. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn cách mạng, việc học tập và
làm theo Bác có những trọng tâm, trọng điểm, gắn với bối cảnh, điều kiện
yêu cầu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xâydựng Đảng.
- Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm
2011), Chiến lược phát triển kinh tế - hội 2011-2020, đất nước đang đứng
trước những cơ hội lớn đồng thời với những thách thức lớn. Các quá trình lớn
mang tính thời đại đang diễn ra hiện nay, như: Sự phát triển mạnh mẽ của
khoa học công nghệ, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế khu vực,
biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường… đang đặt ra
cho mỗi quốc gia dân tộc, trong đó Việt Nam nhiều vấn đề cần phải giải
quyết. trong nước, nhiệm vụ tái cấu nền kinh tế gắn với đổi mới
hình tăng trưởng phát triển nhanh, hiệu quả bền vững liên quan trực tiếp
đến lợi ích của các nhóm xã hội, có khả năng làm phân hóa xã hội.
- Đảng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề
cấp ch về xây dựng Đảng hiện nay” để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy
thoái vtưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng
viên, để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
- Bối cảnh chung đó đảng yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống
trong Đảng hội theo tưởng, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
tập trung vào nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi
đôi với làm.
bài thu hoạch chính trị hè - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài thu hoạch chính trị hè - Người đăng: nguyenthuyhong-ht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bài thu hoạch chính trị hè 9 10 388