Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014

Được đăng lên bởi Minh Lo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 60530 lần   |   Lượt tải: 121 lần
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên : LÒ VĂN MINH
Tổ chuyên môn : Sinh - Hóa - Địa
Chức vụ chuyên môn : Giáo viên
PHẦN I
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Năm học: 2013-2014
Căn cứ
Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
THCS;
Căn cứ công văn số 96/HD-SGDĐT ngày 12/3/2013 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên hàng năm
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Nà Nhạn, bản thân tôi lập kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về
chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác
theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp
học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất
lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự
đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động
tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Họ và tên giáo viên: Lò Văn Minh
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1985
Tổ chuyên môn: Sinh - Hóa - Địa
Năm vào ngành giáo dục: 2007
Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy bộ môn Âm nhạc khối 6,
7, 8, 9. Chủ nhiệm lớp 7A2
III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung 1: Thời lượng : 30 tiết
- Bồi dưỡng tập trung: 15 tiết (09/8/2013 đến hết ngày 10/8/2013),
tại trường THCS Thanh yên
- Tự bồi dưỡng và sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết, tại trường THCS Nà
Nhạn.
- Kết quả: Bồi dưỡng chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của
Đảng, Nhà nước, như nghị quyết của BCH TW Đảng, của Tỉnh ủy, các cấp
ủy địa phương. Các đề án đổi mới căn bản phát triển giáo dục và đào tạo đáp
ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chư nghĩa và hội nhập quốc tê. Tình hình biến đổi khí hậu
toàn cầu và khả năng hợp tá...
BÀI THU HOẠCH
CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2013 – 2014
Họ và tên giáo viên : LÒ VĂN MINH
Tổ chuyên môn : Sinh - Hóa - Địa
Chức vụ chuyên môn : Giáo viên
PHẦN I
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ
Năm học: 2013-2014
Căn cứ
Thôngsố 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục Đào tạo
về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chương trình bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục
Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên
THCS;
Căn cứ công văn s 96/HD-SGDĐT ngày 12/3/2013 của Sở Giáo dục và
Đào to v Hướng dẫn thực hiện công tác Bồi ỡng thường xuyên cho giáo
viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên hàng năm
Căn cứ tình hình thực tế đơn vị trường THCS Nhạn, bản thân tôi lập kế
hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 – 2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về
chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp.
2. Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục những năng lực khác
theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp
học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới nâng cao chất
lượng giáo dục trong toàn ngành.
3. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự
đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản hoạt động
tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Họ và tên giáo viên: Lò Văn Minh
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1985
Tổ chuyên môn: Sinh - Hóa - Địa
Năm vào ngành giáo dục: 2007
Nhiệm vụ được giao trong m học: Giảng dạy bộ môn Âm nhạc khối 6,
7, 8, 9. Chủ nhiệm lớp 7A2
III. NỘI DUNG -THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc.
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 - Người đăng: Minh Lo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014 9 10 432