Ktl-icon-tai-lieu

Bài thu hoạch phấn đấu xứng danh danh hiệu đảng viên

Được đăng lên bởi tuanndkt59
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 82216 lần   |   Lượt tải: 165 lần
Đồng chí hãy phân tích tiêu chuẩn của người đảng viên được qui định trong Điều
lệ Đảng, từ đó đồng chí cần phấn đấu, rèn luyện như thế nào để xứng đáng với
danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?
Trả lời:
Mở bài ( có thể vào đề như sau: nêu khái niệm tiêu chuẩn đảng viên)
Tieâu chuaån ñaûng vieân laø nhöõng chuaån möïc qui ñònh chaát löôïng cuûa ngöôøi ñaûng
vieân, laø tieâu chí phaân roõ giöõa ñaûng vieân vaø quaàn chuùng; laø cô sôû ñeå ñanh giaù chaát
löôïng ñaûng vieân; laø caên cöù ñeå tieùn haønh moïi maët coâng taùc ñaûng vieân. Moïi ñaûng
vieân phaûi döïa vaøo tieâu chuaån ñaûng vieân ñeå phaán ñaáu, reøn luyeän…
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn
quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên, mối quan tâm
hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sự giác ngộ
lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp
công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho
mỗi đảng viên cộng sản.
Người căn dặn mỗi đảng viên "không một phút nào được quên lý tưởng cao cả của
mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng
lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới"; Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục
vụ nhân dân "là phẩm chất cao quý của người cách mạng. Đó là đạo đức cách mạng.
Đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của đảng, của giai cấp, của
nhân dân". Người đánh giá rất cao những đảng viên luôn luôn trung thành với sự
nghiệp cách mạng của giai cấp và của dân tộc, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự
do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, đồng thời phê phán
nghiêm khắc những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi
ích của giai cấp công nhân và nhân dân lạo động. ( chuyển mạch để vào phần thân
bài)
Thân bài: ( giải quyết vấn đề)
Ñieàu leä Ñaûng CSVN coù ghi :
Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của
giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt
lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá
nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của
Ðảng và pháp luật của Nhà nước; có lao độn...
Đồng chí hãy phân tích tiêu chuẩn của người đảng viên được qui định trong Điều
lệ Đảng, từ đó đồng chí cần phấn đấu, rèn luyện như thế nào để xứng đáng với
danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?
Trả lời:
Mở bài ( có thể vào đề như sau: nêu khái niệm tiêu chuẩn đảng viên)
Tieâu chuaån ñaûng vieân laø nhöõng chuaån möïc qui ñònh chaát löôïng cuûa ngöôøi ñaûng
vieân, laø tieâu chí phaân roõ giöõa ñaûng vieân v quaàn chuùng; laø û ñeå ñanh giaù chaát
löôïng ñaûng vieân; laø caên cöù ñeå tieùn haønh moïi maët coâng taùc ñaûng vieân. Moïi ñaûng
vieân phaûi döïa vaøo tieâu chuaån ñaûng vieân ñeå phaán ñaáu, reøn luyeän…
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn
quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất đội ngũ đảng viên, mối quan tâm
hàng đầu của Người là xây dựng một đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công tư. Sự giác ngộ
tưởng cộng sản, lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp
công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập tự do của Tổ quốc, chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản là phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra cho
mỗi đảng viên cộng sản.
Người căn dặn mỗi đảng viên "không một phút nào được quên tưởng cao cả của
mình là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng
lợi trên đất nước ta trên toàn thế giới"; Người chỉ rõ: suốt đời phục vụ Đảng, phục
vụ nhân dân "là phẩm chất cao quý của người cách mạng. Đó đạo đức cách mạng.
Đó là tính Đảng, tính giai cấp, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của đảng, của giai cấp, của
nhân dân". Người đánh giá rất cao những đảng viên luôn luôn trung thành với sự
nghiệp cách mạng của giai cấp của dân tộc, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập tự
do của T quốc, chủ nghĩa hội chủ nghĩa cộng sản, đồng thời phê phán
nghiêm khắc những kẻ lợi dụng địa vị để mưu cầu lợi ích nhân làm tổn hại đến lợi
ích của giai cấp công nhân nhân dân lạo động. ( chuyển mạch để vào phần thân
bài)
Thân bài: ( giải quyết vấn đề)
Ñieàu leä Ñaûng CSVN coù ghi :
Ðảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam chiến cách mạng trong đội tiên phong của
giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Ðảng, đặt
lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân nhân dân lao động lên trên lợi ích
nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết của
Ðảng pháp luật của Nhà nước; lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
đạo đức lối sống lành mạnh; gắn mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ
luật của Ðảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Ðảng.
Công dân Việt Nam t mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện
Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng viên, hoạt động
Bài thu hoạch phấn đấu xứng danh danh hiệu đảng viên - Trang 2
Bài thu hoạch phấn đấu xứng danh danh hiệu đảng viên - Người đăng: tuanndkt59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài thu hoạch phấn đấu xứng danh danh hiệu đảng viên 9 10 62