Ktl-icon-tai-lieu

Bài thực hành pp tính

Được đăng lên bởi phong161294
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Bài số 1.


Viết chương trình tính giá trị đa thức p(x) bậc n tổng quát theo sơ đồ
Hoocner.


Thuật toán:
- Nhập : bậc đa thức n, giá trị cần tính c, các hệ số ai ()
- Xử lý:

Gán p = a0
Lặp i = 1 n : p = p * c + ai

- Xuất kết quả: p


Viết chương trình thực hiện:


Khai báo (định nghĩa) hàm tính giá trị đa thức p(x) bậc n tổng quát
theo sơ đồ Hoocner



Nhập vào đa thức p(x) bậc n và 2 giá trị thực y, z. Tính:







S1 = p(y) + p(z)



S2 = p(1) + p(2) + … + p(n)

Nhập vào 2 đa thức pn(x) bậc n, pm(y) bậc m và giá trị c. Tính p n(c) +
pm(c)

Cho đa thức p(x) bậc n, viết chương trình xác định các hệ số của đa thức
p(y+c) theo sơ đồ Hoocner tổng quát.


Thuật toán:
- Nhập : n, c, ai (i = )
- Lặp k = n → 1
Lặp i = 1 → k : ai = ai-1 * c + ai
- Xuất : ai (i = )



Viết chương trình tìm nghiệm gần đúng cho phương trình có dạng tổng
quát:
f(x) = a0xn + a1xn-1 + … + an-1x + an = 0 bằng phương pháp chia đôi


Thuật toán:
- Khai báo f(x) là hàm tính giá trị đa thức bậc n
- Nhập khoảng nghiệm a, b sao cho f(a)<0 và f(b)>0
- Lặp
c = (a+b)/2
nếu f(c) > 0 b = c
ngược lại a = c
trong khi (f(c)> )

/* a - b > và f(c) != 0 */

- Xuất nghiệm: c

Bài số 2.


Viết chương trình tìm nghiệm gần đúng cho phương trình có dạng tổng
quát:
f(x) = a0xn + a1xn-1 + … + an-1x + an = 0 bằng phương pháp dây cung


Thuật toán:
- Khai báo hàm f(x) là hàm tính giá trị đa thức bậc n
- Nhập khoảng nghiệm a, b
- Tính x = a – (b-a)f(a) / (f(b)-f(a))
- Nếu f(x)*f(a) <0
Lặp

b=x
x = a – (b-a)f(a) / (f(b)-f(a))

trong khi x - b>
Ngược lại
Lặp a = x

x = a – (b-a)f(a) / (f(b)-f(a))
trong khi x - a>
- Xuất nghiệm: x


Viết chương trình tìm nghiệm cho phương trình e x - 10x + 7 = 0 (có thể
thay phương trình khác) bằng phương pháp tiếp tuyến.
Thuật toán:



- Khai báo hàm f(x), hàm fdh(x) tính f’(x)
- Nhập xấp xỉ nghiệm ban đầu x ϵ khoảng nghiệm a,b
- Lặp y= x
x = y – f(y)/fdh(y)
trong khi x - y>
- Xuất nghiệm: x (hoặc y)


Viết chương trình giải hệ đại số tuyến tính bằng phương pháp Gauss
Thuật toán:



- Nhập n, aij () (nhập trực tiếp hoặc từ file)
- Biến đổi A A’ (ma trận tam giác trên)
Lặp i = 1 n -1
Tìm j sao cho aji # 0 , j = i+1n


Nếu aii = 0
Nếu j<=n thì hoán đổi dòng i và dòng j cho

nhau
ngược lại thì kết thúc (vì dữ liệu ko hợp lệ)


Lặp j = i + 1 n
m = -aji /aii
Lặp k = i n +1

- Tìm nghiệm
( i =n 1)

ajk = ajk + aik * m

Lặp i = n 1
s=0
lặp j = i + 1 n

s = s + aij * xj

xi = (ain+1 - s)/aii
- Xuất vectơ nghiệm: xi (i=1n)


Viết ch...
BÀI THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Bài số 1.
Viết chương trình nh giá trị đa thức p(x) bậc n tổng quát theo đ
Hoocner.
Thuật toán:
- Nhập : bậc đa thức n, giá trị cần tính c, các hệ số a
i
()
- Xử lý: Gán p = a
0
Lặp i = 1 n : p = p * c + a
i
- Xuất kết quả: p
Viết chương trình thực hiện:
Khai báo ịnh nghĩa) hàm tính giá trị đa thức p(x) bậc n tổng quát
theo sơ đồ Hoocner
Nhập vào đa thức p(x) bậc n và 2 giá trị thực y, z. Tính:
S1 = p(y) + p(z)
S2 = p(1) + p(2) + … + p(n)
Nhập vào 2 đa thức p
n
(x) bậc n, p
m
(y) bậc m giá trị c. Tính p
n
(c) +
p
m
(c)
Cho đa thức p(x) bậc n, viết chương trình xác định các hệ số của đa thức
p(y+c) theo sơ đồ Hoocner tổng quát.
Thuật toán:
- Nhập : n, c, a
i
(i = )
- Lặp k = n → 1
Lặp i = 1 → k : a
i
= a
i-1
* c + a
i
- Xuất : a
i
(i = )
Bài thực hành pp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thực hành pp tính - Người đăng: phong161294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài thực hành pp tính 9 10 305