Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận

Được đăng lên bởi thuy-aerobicsg
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 2 lần
`Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN khóa 30

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh
đạo trường, Phòng Đào tạo, quý thầy cô giáo
của trường Chính trị Bình Dương đã giúp đỡ
chúng tôi trong quá trình học tập tại trường,
đồng thời đã nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều
kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện đề tài
này.
Đặc biệt, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết
ơn chân thành và sâu sắc tới quý Thầy, Cô
chuû nhieäm lôùp,

quý thầy coâ giaùo trong nhà

trường đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn,
chuyển tải những kiến thức, kinh nghiệm quý
báu và động viên chúng tôi thực hiện và
hoàn thành đề tài này.
Trong khoảng thời gian hạn hẹp, đề tài
không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn
chế về cả nội dung lẫn hình thức. Chúng tôi rất
mong nhận được những góp ý của quý thầy
cô giáo, các bạn đồng nghiệp đối với đề tài.
Xin trân trọng cảm ơn!
Học viên : Trương Thị Cẩm Tiên – THPT Nguyễn Đình Chiểu

-Trang 1-

`Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN khóa 30

Thủ Dầu Một, ngày
5tháng 4 năm 2008.
Người thực
hiện đề tài
Trương Thị
Cẩm Tiên

MỤC LỤC
Lời nói đầu.................................................................................................................3
I. Mô tả tình huống :..................................................................................................5
II. Xác định mục tiêu xử lý tình huống:......................................................................7
III. Phân tích nguyên nhân và hậu quả:.....................................................................8
IV. Phương án giải quyết tình huống:........................................................................9
V.- Những giải pháp để thực hiện phương án 2 :....................................................11
Kết luận....................................................................................................................15
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................16

Học viên : Trương Thị Cẩm Tiên – THPT Nguyễn Đình Chiểu

-Trang 2-

`Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương

Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN khóa 30

Lời nói đầu
Nền kinh tế nước ta đang tiến hành hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc
tế bằng việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vào năm 2006, và với
mục tiêu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển
nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó giáo dục
và đào tạo là con đường quan ...
`Trường Chính trị Tỉnh Bình Dương Lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN khóa 30
Chúng tôi xin chân thành cm ơn Lãnh
đo trường, Phòng Đào to, quý thy giáo
ca trường Chính tr Bình Dương đã giúp đ
chúng tôi trong quá trình học tập ti trường,
đng thi đã nhit tình giúp đ to điu
kin thun li cho chúng tôi thc hin đ tài
này.
Đc bit, chúng i xin bày t lòng biết
ơn chân thành sâu sc ti quý Thầy,
ch nhieäm lôùp, quý thy c giaùo trong nhà
trưng đã tn tình giúp đ, hướng dn,
chuyn ti nhng kiến thc, kinh nghim quý
báu đng viên chúng tôi thc hin
hoàn thành đ tài này.
Trong khong thi gian hn hp, đ tài
không tránh khi nhng thiếu sót, nhng hn
chế v c ni dung ln hình thc. Chúng tôi rt
mong nhn đưc nhng góp ý ca quý thy
cô giáo, các bn đng nghip đi vi đ tài.
Xin trân trng cm ơn!
Học viên : Trương Thị Cẩm Tiên – THPT Nguyễn Đình Chiểu -Trang 1-
Bài tiểu luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận - Người đăng: thuy-aerobicsg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Bài tiểu luận 9 10 134