Ktl-icon-tai-lieu

Bài toán khó

Được đăng lên bởi vuhuyhoanghungyen772002
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhờ tài thi đua một nhà máy đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Khối
lượng sản phẩm thực hiện của ba quí đầu tỉ lệ theo các số 21/10;
9/4; 12/5 (ba tháng là một quí). Còn quí 4 thực hiện được 28/100 kế
hoạch cả năm. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất bao nhiêu tấn hàng
nếu quí 4 hơn quí 1 là 84 tấn.
Giải
Gọi x, y, z, t lần lượt là khối lượng sản phẩm của quí 1, 2, 3, 4
Đk: x, y, z, t > 0. Theo đề bài ta có :
x:y:z = 21/10 : 9/4 : 12:5 (1)
t = 28/100(x + y + z + t) (2)
t - x = 84 (3)
(2) => x + y + z = 72t/28 (4)
(1) => x/2,1 = y/2,25 = z/2,4 = (x + y + z)/6,75 = 8t/21 (do (4))
=> x = 4t/5 . Thế vào (3) được: t - 4t/5 = 84 => t = 420
từ đó suy ra: x = 336; y = 360; z = 384.

Vậy cả năm nhà máy sản xuất được 1500 tấn hàng.

...
Nhờ tài thi đua một nhà máy đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Khối
lượng sản phẩm thực hiện của ba quí đầu tỉ lệ theo các số 21/10;
9/4; 12/5 (ba tháng một quí). Còn quí 4 thực hiện được 28/100 kế
hoạch cả năm. Hỏi cả năm nhà máy sản xuất bao nhiêu tấn hàng
nếu quí 4 hơn quí 1 là 84 tấn.
Giải
Gọi x, y, z, t lần lượt là khối lượng sản phẩm của quí 1, 2, 3, 4
Đk: x, y, z, t > 0. Theo đề bài ta có :
x:y:z = 21/10 : 9/4 : 12:5 (1)
t = 28/100(x + y + z + t) (2)
t - x = 84 (3)
(2) => x + y + z = 72t/28 (4)
(1) => x/2,1 = y/2,25 = z/2,4 = (x + y + z)/6,75 = 8t/21 (do (4))
=> x = 4t/5 . Thế vào (3) được: t - 4t/5 = 84 => t = 420
từ đó suy ra: x = 336; y = 360; z = 384.
Vậy cả năm nhà máy sản xuất được 1500 tấn hàng.
Bài toán khó - Người đăng: vuhuyhoanghungyen772002
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bài toán khó 9 10 753