Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBON

Được đăng lên bởi cd12tt4
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TOÁN LẬP CTPT
HYDROCACBON
CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA
HYDRO CACBON
I. Phương pháp khối lượng hay % khối lượng.
1)

Phương pháp giải :

Bước 1 : Tìm MA : tùy theo giả thiết đề bài cho mà sử dụng các cách tính sau để tìm MA
Tìm MA dựa trên các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản. Có nhiều cách để tìm
khối lượng phân tử, tùy từng giả thiết đề bài cho mà dùng cách tính thích hợp.
1. Dựa vào khối lượng riêng DA (đktc)
MA = 22,4 . DA với DA đơn vị g/l
2. Dựa vào tỉ khối hơi của chất hữu cơ A
MA = MB . dA/B
MA = 29 . dA/KK
3. Dựa vào khối lượng (mA ) của một thể tích VA khí A ở đktc
MA = (22,4 . mA)/ VA
mA: khối lượng khí A chiếm thể tích VA ở đktc
4. Dựa vào biểu thức phương trình Mendeleep – Claperon:
Cho mA (g) chất hữu cơ A hóa hơi chiếm thể tích VA (l) ở nhiệt độ T
(oK) và áp suất P(atm)
PV = nRT  M 

mRT
(R = 0,082 atm/ oKmol)
pV

5. Dựa vào định luật Avogadro:
Định luật: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, mọi thể tích khí bằng
nhau đều chứa cùng một số phân tử khí.
VA = VB => nA = nB 
MB
=> MA = mA m B

mA
m
 B
MA MB

Bước 2 : Đặt CTPT chất A: CxHy
Xác định thành phần các nguyên tố trong hydrocacbon.
Cách 1 :Dùng khi đề bài
-Không cho khối lượng hydrocacbon đem đốt cháy
-Tính được mC, mH từ mCO2, mH2O
 Tính khối lượng các nguyên tố có trong A và mA (g) chất A.
- Xác định C:
mC (trong A) mC (trong CO 2 ) 12.

m CO2
V
12.n CO2 12. CO2
44
22,4

- Xác định H
mH(trong A) mH (trong H2O) 1.2n H 2O 2

m H 2O
18

2.n H 2O

- Xác định mA
 mA = m H + m A
* Xác định CTPT chất hữu cơ A: CxHy
Dựa trên CTTQ chất hữu cơ A: CxHy
M .m
12 x
M
y

 A x  A C ;
mC mH mA
12.m A

y

M A .m H
mA

Cách 2 : Khi đề bài cho biết thành phần % các nguyên tố trong hỗn hợp
* Dùng công thức sau:
12 x
M
M .%C
y

 A x  A
% C %H 100%
12.100

;

y

M A .%H
100

 CTPT A.
Cách 3 : * Tìm CTĐG nhất => CTN => CTPT A
x:y

%C %H
mC mH
:
α : β
:
α : β hoặc x : y 
12
1
12
1

- CTĐG nhất : CH
=> CTTN : (CH)n
- Xác định n: biện luận từ CTTN để suy ra CTPT đúng của A :
y  2x + 2; y chẵn, nguyên dương ; x  1, nguyên dương.
 Từ đó xác định được CTPT đúng của chất hữu cơ A.
Lưu ý: Khi bài tóan yêu cầu xác định CTĐG nhất của chất hữu cơ A (hay CTN của A)
hoặc khi đề không cho dữ kiện để tìm MA thì ta nên làm theo cách trên.

2)

Các ví dụ :

Ví dụ 1 :
Một hydrocacbon A có thành phần nguyên tố: % C = 84,21; %H = 15,79; Tỉ khối
hơi đối với không khí bằng dA/KK = 3,93. Xác định CTPT của A
GIẢI
Bước 1: Tính MA:
Biết dA/KK => MA = MKK. dA/KK = 29.3,93...
BÀI TOÁN LẬP CTPT
HYDROCACBON
CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA
HYDRO CACBON
I. Phương pháp khối lượng hay % khối lượng.
1) Phương pháp giải :
Bước 1 : Tìm M
A
: tùy theo giả thiết đề bài cho mà sử dụng các cách tính sau để tìm M
A
Tìm M
A
dựa trên các khái niệm cơ bản, các định luật cơ bản. Có nhiều cách để tìm
khối lượng phân tử, tùy từng giả thiết đề bài cho mà dùng cách tính thích hợp.
1. Dựa vào khối lượng riêng D
A
(đktc)
M
A
= 22,4 . D
A
với D
A
đơn vị g/l
2. Dựa vào tỉ khối hơi của chất hữu cơ A
M
A
= M
B
. d
A/B
M
A
= 29 . d
A/KK
3. Dựa vào khối lượng (m
A
) của một thể tích V
A
khí A ở đktc
M
A
= (22,4 . m
A
)/ V
A
m
A
: khối lượng khí A chiếm thể tích V
A
ở đktc
4. Dựa vào biểu thức phương trình Mendeleep – Claperon:
Cho m
A
(g) chất hữu cơ A hóa hơi chiếm thể tích V
A
(l) ở nhiệt độ T
(
o
K) và áp suất P(atm)
PV = nRT
pV
mRT
M
(R = 0,082 atm/
o
Kmol)
5. Dựa vào định luật Avogadro:
Định luật: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, mọi thể tích khí bằng
nhau đều chứa cùng một số phân tử khí.
V
A
= V
B
=> n
A
= n
B
B
B
A
A
M
m
M
m
=> M
A
= m
A
B
B
m
M
BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBON - Người đăng: cd12tt4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TOÁN LẬP CTPT HYDROCACBON 9 10 239