Ktl-icon-tai-lieu

Bài trắc nghiệm Hóa học

Được đăng lên bởi sinhvienquynhon
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 4 lần
http://NgocHung.name.vn
C©u 1: Hçn hîp nµo sau ®©y cã thÓ t¸ch riªng c¸c chÊt thµnh phÇn b»ng c¸ch cho hçn hîp vµ níc, sau ®ã
khuÊy kÜ vµ läc?
A. Bét ®¸ v«i vµ muèi ¨n B. Bét than vµ bét s¾t
C. §êng vµ muèi D. GiÊm vµ rîu
C©u 2: TÝnh chÊt nµo cña chÊt trong sè c¸c chÊt sau ®©y cã thÓ biÕt ®îc b»ng c¸ch quan s¸t trùc tiÕp mµ
kh«ng ph¶I dïng dông cô ®o hay lµm thÝ nghiÖm?
A. Mµu s¾c B. TÝnh tan trong níc
C. Khèi lîng riªng D. NhiÖt ®é nãng ch¶y
C©u 3: Dùa vµo tÝnh chÊt nµo díi ®©y mµ ta kh¼ng ®Þnh ®îc trong chÊt láng lµ tinh khiÕt?
A. Kh«ng mµu, kh«ng mïi B. Kh«ng tan trong níc
C. Läc ®îc qua giÊy läc D. Cã nhiÖt ®é s«i nhÊt ®Þnh
C©u 4: C¸ch hîp lÝ nhÊt ®Ó t¸ch muèi tõ níc biÓn lµ:
A. Läc B. Chng cÊt
C. Bay h¬i D. §Ó yªn ®Ó muèi l¾ng xuèng g¹n ®i
C©u 5: Rîu etylic( cån) s«i ë 78,3
0
níc s«i ë 100
0
C. Muèn t¸ch rîu ra khái hçn hîp níc cã thÓ dïng c¸ch
nµo trong sè c¸c c¸ch cho díi ®©y?
A. Läc B. Bay h¬i
C. Chng cÊt ë nhiÖt ®é kho¶ng 80
0
D. Kh«ng t¸ch ®îc
C©u 6: Trong sè c¸c c©u sau, c©u nµo ®óng nhÊt khi nãi vÒ khoa häc ho¸ häc?
A. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt vËt lÝ cña chÊt
B. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt ho¸ häc cña chÊt
C. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu c¸c chÊt, sù biÕn ®æi vµ øng dông cña chóng
D. Hãa häc lµ khoa häc nghiªn cøu tÝnh chÊt vµ øng dông cña chÊt
C©u 7: Nguyªn tö cã kh¶ n¨ng liªn kÕt víi nhau do nhê cã lo¹i h¹t nµo?
A. Electron B. Pr«ton C. N¬tron D. TÊt c¶ ®Òu sai
C©u 8: §êng cña nguyªn tö cì kho¶ng bao nhiªu mÐt?
A. 10
-6
m B. 10
-8
m C. 10
-10
m D. 10
-20
m
C©u 9: §êng kÝnh cña nguyªn tö lín h¬n ®êng kÝnh cña h¹t nh©n kho¶ng bao nhiªu lÇn?
A. 1000 lÇn B. 4000 lÇn C. 10.000 lÇn D. 20.000 lÇn
C©u 10: Khèi lîng cña nguyªn tö cì bao nhiªu kg?
A. 10
-6
kg B. 10
-10
kg C. 10
-20
kg D. 10
-27
kg
C©u 11: Nguyªn tö khèi lµ khèi lîng cña mét nguyªn tö tÝnh b»ng ®¬n vÞ nµo?
A. Gam B. Kil«gam
C. §¬n vÞ cacbon (®vC) D. C¶ 3 ®¬n vÞ trªn
C©u 12: Trong kho¶ng kh«ng gian gi÷a h¹t nh©n vµ líp vá electron cña nguyªn tö cã nh÷ng g×?
A. Pr«ton B. N¬tron
C. C¶ Pr«ton vµ N¬tron D. Kh«ng cã g×( trèng rçng
C©u 13: Thµnh phÇn cÊu t¹o cña hÇu hÕt cña c¸c lo¹i nguyªn tö gåm:
A. Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electron
C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron
C©u 14: Chän c©u ph¸t biÓu ®óng vÒ cÊu t¹o cña h¹t nh©n trong c¸c ph¸t biÓu sau: H¹t nh©n nguyªn tö cÊu
t¹o bëi:
A. Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electron
C. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron
C©u 15: C¸c c©u sau, c©u nµo ®óng?
A. §iÖn tÝch cña electron b»ng ®iÖn tÝch cña n¬tron
B. Khèi lîng cña pr«ton b»ng ®iÖn tÝch cña n¬tron
C. §iÖn tÝch cña proton b»ng ®iÖn tÝch cña n¬tron
D. Cã thÓ chøng minh sù tån t¹i cña electron b»ng thch nghiÖm
C©u 16: Dùa vµo tÝnh chÊt nµo cho díi ®©y mµ ta kh¼ng ®Þnh ®îc chÊt láng lµ tinh khiÕt?
A. Kh«ng mµu, kh«ng mïi B. Kh«ng tan trong níc
Bài trắc nghiệm Hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài trắc nghiệm Hóa học - Người đăng: sinhvienquynhon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Bài trắc nghiệm Hóa học 9 10 679