Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo an toàn giao thông trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải

Được đăng lên bởi ptdtbtthcstuasinchai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT THCS TỦA SÍN CHẢI

Số: 64 /BC - TrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tủa Sín Chải, ngày 25 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
Về việc phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán ất
mùi và lễ hội xuân năm 2015
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ.
Căn cứ công văn số 53/ PGD&ĐT ngày 22 tháng 1 năm 2015 của Phòng
giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ về việc bảo đảm ATGT tết Dương lịch, tết
Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015 trên địa bàn huyện Sìn.
Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải xin báo cáo như sau:
1, Thời gian, địa điểm, đối tượng tuyên truyền.
- Thời gian tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt đội vào buổi chiều ngày
23/1/2015.
- Địa điểm: Tại sân trường.
- Đối tượng: 100% HS và cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường
được nghe tuyên truyền về luật.
2. Mục đích:
Phổ biến tuyên truyền sâu rộng Luật giao thông đường bộ năm 2008, luật
giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn Luật, đặc biệt là nghị
quyết số 88/ NQ – CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp
trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành
các quy định của luật giao thông đường bộ.
3. Nội dung tuyên truyền:
1. Tốc độ lưu thông của phương tiện cơ giới.
2. Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.
3. Quy tắc giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.
4. Hình thức tuyên truyền.
- Tổ chức thành buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ năm 2008.
- Tuyên truyền bằng cách lồng ghép vào các tiết dạy, các buổi sinh hoạt đội.
- Treo băng zôn theo khẩu hiệu tuyên truyền.
5. Khẩu hiệu tuyên truyền.
1. “Tính mạng con người là trên hết”
2. “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”
3. “Đội mũ bảo hiểm là bảo vệ chính mình”
4. “An toàn giao thông - Trách nhiệm của mỗi người”

5. “Tuân thủ quy tắc tốc độ khi lái xe”
6. Kết quả
- 100% Học sinh và cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường
được nghe tuyên truyền về luật và nghiêm chỉnh chấp hành luật khi tham gia giao
thông.
- Trong thời gian nghỉ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội
xuân 2015 không có trường hợp học sinh và cán bộ giáo viên, công nhân viên
trong nhà trường vi phạm luật giao thông. Không xảy ra trường hợp tai nạn giao
thông nào.
Trên đây là báo cáo của trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải.
Nơi nhận:
- Như: Kính gửi
- Lưu VP

TM Nhà trường
Hiệu trưởng

Dương Văn Nghỉ

...
PHNG GD& ĐT HUYỆN SN HỒ
TRƯNG PTDTBT THCS TỦA SÍN CHẢI
Số: 64 /BC - TrH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tủa Sín Chải, ngày 25 tháng 5 năm 2015
BÁO CÁO
Về việc phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán ất
mùi và lễ hội xuân năm 2015
Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ.
Căn cứ công văn số 53/ PGD&ĐT ngày 22 tháng 1 năm 2015 của Phòng
giáo dục đào tạo huyện n Hồ về việc bảo đảm ATGT tết Dương lịch, tết
Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân 2015 trên địa bàn huyện Sìn.
Trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải xin báo cáo như sau:
1, Thời gian, địa điểm, đối tượng tuyên truyền.
- Thời gian tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt đội vào buổi chiều ngày
23/1/2015.
- Địa điểm: Tại sân trường.
- Đối tượng: 100% HScán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường
được nghe tuyên truyền về luật.
2. Mục đích:
Phổ biến tuyên truyền sâu rộng Luật giao thông đường bộ năm 2008, luật
giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn Luật, đặc biệt là nghị
quyết số 88/ NQ – CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng ờng các giải pháp
trọng tâm bảo đảm trật t an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác chấp hành
các quy định của luật giao thông đường bộ.
3. Nội dung tuyên truyền:
1. Tốc độ lưu thông của phương tiện cơ giới.
2. Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em.
3. Quy tắc giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên.
4. Hình thức tuyên truyền.
- Tổ chức thành buổi tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ năm 2008.
- Tuyên truyền bằng cách lồng ghép vào các tiết dạy, các buổi sinh hoạt đội.
- Treo băng zôn theo khẩu hiệu tuyên truyền.
5. Khẩu hiệu tuyên truyền.
1. “Tính mạng con người là trên hết”
2. “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”
3. “Đội mũ bảo hiểm là bảo vệ chính mình”
4. “An toàn giao thông - Trách nhiệm của mỗi người”
báo cáo an toàn giao thông trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải - Trang 2
báo cáo an toàn giao thông trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải - Người đăng: ptdtbtthcstuasinchai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
báo cáo an toàn giao thông trường PTDTBT THCS Tủa Sín Chải 9 10 816