Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Thị Trấn La Hà

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

La Hà, ngày 28 tháng 9 năm 2014

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BĐDCM TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2105
PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BĐDCM TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014

I/ Tình hình chung:
A. CBVC- Học Sinh:
1.- CBVC: 41 người trong đó 38 biên chế- 3 hợp đồng.
2.- Sĩ số đầu năm 650 em, cuối năm 644 em giảm 6 em (chuyển trường 4 em, bỏ
hoc 2 em). Có 16 lớp.
3.- Kết quả giữa 2 mặt giáo dục:
+ Hạnh Kiểm:
Tốt, Khá: 619 em – tỉ lệ 96%(tốt 80,3%)
TB 22 em, tỉ lệ 3,4%, Yếu: 1 em, tỉ lệ 0,2%
Không xếp loại 1 em, tỉ lệ 0,2%.
+ Học lực:
Giỏi: 114 em tỉ lệ 17,7%- Khá: 216 em, tỉ lệ 40,5%
TB: 227 em, tỉ lệ 35,2%- Yếu: 40 em, tỉ lệ 6,2%
Kém: 1 em, tỉ lệ 0,2%.
So với năm học 2012-2013: Học sinh khá giỏi tăng 2%, Học sinh yếu giảm
2,2%.
+ Xét tốt nghiệp THCS đạt 159/160 tỉ lệ 99,4%
+ Thi vào lơp 10: Môn Văn đứng vị trí thứ 6/114 trường trong tỉnh
Môn Toán đứng vị trí thứ 11/114 trường trong tỉnh
Đứng trong tóp 10 toàn tỉnh Quảng Ngãi
1 em đạt thủ khoa trường THPT Tư Nghĩa 1.
+ Học sinh giỏi các cấp năm học 2013-2014:
- Cấp Huyện 102 em tăng 30 em so với năm học 2012-2013
- Cấp Tỉnh 45 em tăng 14 em so với năm học 2012-2013
- Cấp Quốc Gia 2 em tăng 1 em so với năm 2012-2013.
4.- Trường: Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện
nhiệm vụ năm học 2013-2014.
B. Ban đại diện cha mẹ lớp, trường:
- 16 Ban đại diện cha mẹ lớp có 48 thành viên.
- Ban chấp hành Hội: 6 thành viên
- Đánh giá chung: Hoạt động BĐDCM lớp phối hợp chặt chẽ với GVCNBĐDCM trường hoàn thành chức năng nhiệm vụ mà phụ huynh lớp giao cho.
-1-

- Hoạt động BĐDCM trường tạo cầu nối giữa nhà trường và BĐDCM lớp,
phụ huynh học sinh. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong các hoạt động giáo dục,
hổ trợ kịp thời các đề xuất ban đại diện và thầy cô giáo.
- Tham mưu có hiệu quả với địa phương và nhà trường. Hoàn thành tốt công
tác quản lý quỷ hội thu chi đúng kế hoạch trong năm học 2013-2014.
II/ Đánh giá hoạt động BĐDCM học sinh trường năm học 2013-2014:
A./ Công tác tổ chức:
Sau khi hội nghị phụ huynh lớp, tổ chức hội nghị đại biểu phụ huynh toàn
trường bầu vào ban chấp hành Hội gồm có 6 thành viên.
B./ Hoạt động của BĐDCM trường:
- Thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ hoạt động BĐDCM trường
năm học 2013-2014.
- Phối hợp hiệu quả giữa nhà trường với BĐDCM xuyên suốt năm học, có
trách nhiệm cùng với thầy cô giáo chăm lo học s...
Trường THCS Thị Trấn La Hà CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
La Hà, ngày 28 tháng 9 năm 2014
BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BĐDCM TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2105
PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BĐDCM TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014
I/ Tình hình chung:
A. CBVC- Học Sinh:
1.- CBVC: 41 người trong đó 38 biên chế- 3 hợp đồng.
2.- Sĩ số đầu năm 650 em, cuối năm 644 em giảm 6 em (chuyển trường 4 em, bỏ
hoc 2 em). Có 16 lớp.
3.- Kết quả giữa 2 mặt giáo dục:
+ Hạnh Kiểm: Tốt, Khá: 619 em – tỉ lệ 96%(tốt 80,3%)
TB 22 em, tỉ lệ 3,4%, Yếu: 1 em, tỉ lệ 0,2%
Không xếp loại 1 em, tỉ lệ 0,2%.
+ Học lực: Giỏi: 114 em tỉ lệ 17,7%- Khá: 216 em, tỉ lệ 40,5%
TB: 227 em, tỉ lệ 35,2%- Yếu: 40 em, tỉ lệ 6,2%
Kém: 1 em, tỉ lệ 0,2%.
So với năm học 2012-2013: Học sinh khá giỏi tăng 2%, Học sinh yếu giảm
2,2%.
+ Xét tốt nghiệp THCS đạt 159/160 tỉ lệ 99,4%
+ Thi vào lơp 10: Môn Văn đứng vị trí thứ 6/114 trường trong tỉnh
Môn Toán đứng vị trí thứ 11/114 trường trong tỉnh
Đứng trong tóp 10 toàn tỉnh Quảng Ngãi
1 em đạt thủ khoa trường THPT Tư Nghĩa 1.
+ Học sinh giỏi các cấp năm học 2013-2014:
- Cấp Huyện 102 em tăng 30 em so với năm học 2012-2013
- Cấp Tỉnh 45 em tăng 14 em so với năm học 2012-2013
- Cấp Quốc Gia 2 em tăng 1 em so với năm 2012-2013.
4.- Trường: Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hiện
nhiệm vụ năm học 2013-2014.
B. Ban đại diện cha mẹ lớp, trường:
- 16 Ban đại diện cha mẹ lớp có 48 thành viên.
- Ban chấp hành Hội: 6 thành viên
- Đánh giá chung: Hoạt động BĐDCM lớp phối hợp chặt chẽ với GVCN-
BĐDCM trường hoàn thành chức năng nhiệm vụ mà phụ huynh lớp giao cho.
- 1 -
BÁO CÁO BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH - Trang 2
BÁO CÁO BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÁO CÁO BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH 9 10 787