Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo BDTX 2014

Được đăng lên bởi quangquynh1963
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT HUỲNH PHI HÙNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trần Văn Thời, ngày20 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THPT
Năm học 2014-2015
PHẦN I
THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên: Nuyễn Quang Quỳnh
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
- Môn đào tạo: Ngữ văn
- Nhiệm vụ được giao:
+ Giảng dạy môn ngữ văn: 10C1; 10C2.
+ Tổ trưởng tổ văn phòng
PHẦN II
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục
thường xuyên;
- Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ;
- Căn cứ Kế hoạch số 1453/KH-SGDĐT, ngày 02/7/2014 của Sở GD &ĐT Cà Mau ban
hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường
xuyên năm học 2014-2015;
- Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của Trường THPT Huỳnh Phi Hùng,
tôi tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 với những nội
dung sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức và trình độ cho bản thân về về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chính sách phát triển giáo
dục trung học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc
chương trình giáo dục trung học phổ thông.
- Trang bị kiến thức cho bản thân về chủ trương và sự cần thiết đổi mới chương trình giáo
dục; xây dựng ý thức tự giác; chủ động tham gia tích cực vào chương trình bồi dưỡng thường
xuyên nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, khả năng đổi mới phương
pháp dạy học để triển khai thực hiện có hiệu quả các yêu cầu đổi mới chương trình và phương
pháp dạy học mới.
- Củng cố kết quả bồi dưỡng của các năm học trước và thói quen tự học, tự bồi dưỡng của
bản thân và tự đánh giá kết quả học tập trong bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh quá trình
học tập, bồi dưỡng của bản thân.

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo nhà trường.
- Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, đảm bảo cho các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng
của giáo viên.
- Bản thân luôn tiếp cận và ứng dụng những thành tựu của khoa học kĩ thuật trong giảng
dạy.
- Bản thân luôn có tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc được giao.
2. Khó khăn:
. Ngoài h...
SỞ GD & ĐT CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HUỲNH PHI HÙNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trần Văn Thời, ngày20 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THPT
Năm học 2014-2015
PHẦN I
THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên: Nuyễn Quang Quỳnh
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
- Môn đào tạo: Ngữ văn
- Nhiệm vụ được giao:
+ Giảng dạy môn ngữ văn: 10C1; 10C2.
+ Tổ trưởng tổ văn phòng
PHẦN II
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Thông 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của BGiáo dục Đào tạo về
việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục
thường xuyên;
- Căn cứ Thông 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của BGiáo dục Đào tạo về
việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT ;
- Căn cứ Kế hoch s1453/KH-SGT, ngày 02/7/2014 của Sở GD &ĐT Mau ban
hành Kế hoạch bồi dưng thường xun giáo giáo viên mầm non, phthông giáo dc thưng
xun m học 2014-2015;
- Căn cứ kế hoạch bồi dưng tng xun giáo viên của Trường THPT Huỳnh Phi Hùng,
tôi tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 với những nội
dung sau:
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
-ng cao nhận thức trình độ cho bản thân về về tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chínhch phát triển giáo
dục trung học, chương trình, ch giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc
chương trình giáo dục trung học phổ thông.
- Trang bị kiến thức cho bản thân về chủ trương và sự cần thiết đổi mới chương trình giáo
dục; xây dựng ý thức tự giác; chủ động tham gia tích cực vào chương trình bồi dưỡng thường
xuyên nhằm tăng cường kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, khả năng đổi mới phương
pháp dạy học đ triển khai thực hiện hiệu quả c yêu cầu đổi mới chương trình và phương
pháp dạy học mới.
- Củng cố kết quả bồi dưỡng của các năm học trước và thói quen tự học, tự bồi dưỡng của
bản thân tự đánh giá kết quả học tập trong bồi dưỡng thường xuyên để điều chỉnh q trình
học tập, bồi dưỡng của bản thân.
Báo cáo BDTX 2014 - Trang 2
Báo cáo BDTX 2014 - Người đăng: quangquynh1963
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Báo cáo BDTX 2014 9 10 727