Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 – 2015.

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Niềm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6368 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Mẫu M3

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẰNG LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bằng lũng, ngày 18 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 – 2015.

Họ tên: Nguyễn Thị Niềm
Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1989
Tổ: Toán Lý
Trường: THCS Thị Trấn Bằng Lũng.
Nhiệm vụ được phân công năm học 2014-2015 Giảng dạy môn: Tin học khối
6,7,8
1.Các mô đun đăng ký: Mô đun 14, Mô đun 18, Mô đun 19, Mô đun 20
1.1. Mô đun 14: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
1.Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2.Mục tiêu, nội dung ,phương pháp của kế hoạch dạy học theo
hướng tích hợp.
1.2. Mô đun 18: Tăng cường năng lực dạy học
1. Dạy học tích cực.
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực .
3.Sử dụng các phương pháp,kĩ thuật dạy học tích cực.
1.3. Mô đun 19: Tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy
học
1.Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học.
2.Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
1.4. Mô đun 20: Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công
nghệ thông tin trong dạy học
1.Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới PP dạy học.
2.Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS.
3. Sử dụng thiết bị dạy học ;kết hợp sử dụng các thiết bị dạy
học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả
dạy học .

1

2. Quá trình thực hiện và kết quả thực hiện từng mô đun:
2.1 Mô đun 14: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
- Quá trình thực hiện.
Nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho học sinh
THCS.
+ Chăm sóc hỗ trợ tâm lý HS nữ, học sinh người dân tộc thiểu số là trách nhiệm
của người giáo viên.
+ Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, học sinh người dân tộc
thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học.
+Tổ chức các hình thức hỗ trợ chăm sóc như: tư vấn, tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, thi tiểu phẩm, kịch , …Để các em hiểu được lứa tuổi học sinh THCS có một
vị trí quan trọng trong các thời kỳ phát triển của con người. Đây là thời kỳ phát
triển phức tạp và có tầm quan trọng đặc biệt của trẻ em nói chung và trẻ em gái nói
riêng, đây là giai đoạn ở tuổi dậy thì của các em ,HS nam và nữ. Do đó việc chăm
sóc, hỗ trợ tâm lý cho HS dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn nhất gặp nhiều khó
khăn trở ngại ở chỗ: Các em chưa biết đánh giá, chưa biết kìm hãm, chưa biết
kiểm soát tình cảm và hành vi, chưa biết xây dựng mối quan hệ đúng đắn với
người bạn khác giới.Vì thế các thầy cô giáo và anh chị phụ trách cần giúp đỡ các
em mộ...
Mẫu M3
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẰNG LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆ NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bằng lũng, ngày 18 tháng 4 năm 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 – 2015.
Họ tên: Nguyễn Thị Niềm
Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1989
Tổ: Toán Lý
Trường: THCS Thị Trấn Bằng Lũng.
Nhiệm vụ được phân công năm học 2014-2015 Giảng dạy môn: Tin học khối
6,7,8
1.Các mô đun đăng ký: Mô đun 14, Mô đun 18, Mô đun 19, Mô đun 20
1.1. Mô đun 14: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
1.Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2.Mục tiêu, nội dung ,phương pháp của kế hoạch dạy học theo
hướng tích hợp.
1.2. Mô đun 18: Tăng cường năng lực dạy học
1. Dạy học tích cực.
2. Các phương pháp, kĩ thut dy hc tích cc .
3.Sử dụng các phương pháp,kĩ thuật dạy học tích cực.
1.3. Mô đun 19: Tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin trong dạy
học
1.Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học.
2.Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
1.4. Mô đun 20: Tăng cưng năng lc s dụng thiết bdạy hc và ng dng ng
ngh thông tin trong dy hc
1.Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới PP dạy học.
2.Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS.
3. Sử dụng thiết bị dạy học ;kết hợp sử dụng các thiết bị dạy
học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả
dạy học .
1
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 – 2015. - Trang 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 – 2015. - Người đăng: Nguyễn Thị Niềm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NỘI DUNG 3 NĂM HỌC 2014 – 2015. 9 10 55