Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc

Được đăng lên bởi myhanhpdp
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH
TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT
Số: 54 /BC-KT-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
GIÁO DỤC DÂN TỘC HỌC KỲ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC
KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Thực hiện công văn số: 2738/SGD&ĐT-VP ngày 30 tháng 12 năm 2014 và công văn số
181/SGD&ĐT-HSSVGDDT ngày 10/2/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình về việc báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc học kỳ I năm học 2013 – 2014. Trường Trung học
Kinh tế- Kỹ thuật Hoà Bình báo cáo như sau:
* Quy mô lớp học sinh ( tính đến hết tháng 01 năm 2014)
- Tổng số lớp = 31 lớp
Trong đó:
Tại trường = 08 lớp
Tại huyện = 23 lớp
- Tổng số học sinh: 877
Tại trường: 195 học sinh
Tại huyện: 682 học sinh
- Học sinh Dân tộc:
Dân tộc Kinh = 112
Dân tộc Mường = 676
Dân tộc Thái = 62
Dân tộc Tày = 12
Dân tộc Dao = 09
Dân tộc H’mông = 06
1. Những công tác đã triển khai trong học kỳ I năm học 2013-2014
Tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nội
dung:
- Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Hội
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Quán triệt phương hướng nhiệm vụ
của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với các nội dung ngành giáo dục địa phương và cả nước đang triển
khai; Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước,
lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục qua gương điển hình Anh hùng Liệt sỹ,
Anh hùng LLVT, người tốt, việc tốt, tấm gương trong nhà trường hoặc tại địa phương …
Triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”;
Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, Phòng chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý,
công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giáo

dục về luật giao thông đường bộ và các văn bản liên quan theo công văn số: 5410/BGDĐTCTHSSV ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “
Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” trong các trường ĐH,CĐ, TCCN Năm học 20132014;
Phổ biến và triển khai Kế hoạch Giáo ...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
Số: 54 /BC-KT-KT
Hòa Bình, ngày 19 tháng 02 năm 2014
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
GIÁO DỤC DÂN TỘC HỌC KỲ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC
KỲ II NĂM HỌC 2013-2014
Thực hiện công văn số: 2738/SGD&ĐT-VP ngày 30 tháng 12 năm 2014 và công văn số
181/SGD&ĐT-HSSVGDDT ngày 10/2/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hoà Bình về việc báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc học kỳ I năm học 2013 – 2014. Trường Trung học
Kinh tế- Kỹ thuật Hoà Bình báo cáo như sau:
* Quy mô lớp học sinh ( tính đến hết tháng 01 năm 2014)
- Tổng số lớp = 31 lớp
Trong đó:
Tại trường = 08 lớp
Tại huyện = 23 lớp
- Tổng số học sinh: 877
Tại trường: 195 học sinh
Tại huyện: 682 học sinh
- Học sinh Dân tộc:
Dân tộc Kinh = 112
Dân tộc Mường = 676
Dân tộc Thái = 62
Dân tộc Tày = 12
Dân tộc Dao = 09
Dân tộc H
mông = 06
1. Những công tác đã triển khai trong học kỳ I năm học 2013-2014
Tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nội
dung:
- Quán triệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020, nội dung Kết luận số 51-KL/TW của Hội
nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Quán triệt phương hướng nhiệm vụ
của Đảng bộ cơ sở, liên hệ với các nội dung ngành giáo dục địa phương và cả nước đang triển
khai; Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm
2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;
Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước,
lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục qua gương điển hình Anh hùng Liệt sỹ,
Anh hùng LLVT, người tốt, việc tốt, tấm gương trong nhà trường hoặc tại địa phương …
Triển khai các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”;
Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, Phòng chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, ma tuý,
công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giáo
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc - Trang 2
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc - Người đăng: myhanhpdp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc 9 10 815