Ktl-icon-tai-lieu

Báo Cáo KSĐC Công Trình Tỉnh Quảng Nam

Được đăng lên bởi tamdc33
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3176 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Dự án: Sửa chữa, đảm bảo an toàn đầu mối Hồ chứa nước An Long

MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG............................................................................3
CHƯƠNG 1: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ................................................................3
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI..................................................3
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN..............................................................................................3
2.2 KHÍ TƯỢNG & THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH............................................................5

CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ...........................................................6
3.1. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN...........................................................................................6
3.2. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN......................................................................7
3.3. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT TRONG GIAI ĐOẠN NÀY:............................................8

PHẦN II: THUYẾT MINH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.....................................9
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT...........................9
1.1 CÔNG TÁC ĐO NỐI CAO TỌA ĐỘ.........................................................................9

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.................9
2.1 CÁC QUY TRÌNH QUY ĐỊNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.........................................9
2.2 CÔNG TÁC KHOAN ĐỊA CHẤT..............................................................................9
2.3 CÔNG TÁC ĐÀO HỐ ĐỊA CHẤT...........................................................................10
2.4 CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG.........................................................10
2.5 CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG...........................................................10
2.6 CÔNG TÁC LẬP THUYẾT MINH ĐỊA CHẤT TRÌNH.........................................11
2.7 KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐÃ HOÀN THÀNH..............................12

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT ĐỊA CHẤT KHU VỰC..........................................13
3.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT......................................................................13
3.2 ĐỊA TẦNG.................................................................................................................13
3.3 MAGMA XÂM NHẬP..............................................................................................15
3.4 CẤU TRÚC VÀ KIẾN TẠO.....................................................................................15
3.5 CÁ...
Dự án: Sửa chữa, đảm bảo an toàn đầu mối Hồ chứa nước An Long
MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG............................................................................3
CHƯƠNG 1: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ................................................................3
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN XÃ HỘI..................................................3
2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN..............................................................................................3
2.2 KHÍ TƯỢNG & THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH............................................................5
CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ...........................................................6
3.1. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN...........................................................................................6
3.2. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN......................................................................7
3.3. NHIỆM VỤ KHẢO SÁT TRONG GIAI ĐOẠN NÀY:............................................8
PHẦN II: THUYẾT MINH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.....................................9
CHƯƠNG 1: CÔNG TÁC ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ ĐỊA CHẤT...........................9
1.1 CÔNG TÁC ĐO NỐI CAO TỌA ĐỘ.........................................................................9
CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.................9
2.1 CÁC QUY TRÌNH QUY ĐỊNH KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT.........................................9
2.2 CÔNG TÁC KHOAN ĐỊA CHẤT..............................................................................9
2.3 CÔNG TÁC ĐÀO HỐ ĐỊA CHẤT...........................................................................10
2.4 CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG.........................................................10
2.5 CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG...........................................................10
2.6 CÔNG TÁC LẬP THUYẾT MINH ĐỊA CHẤT TRÌNH.........................................11
2.7 KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐÃ HOÀN THÀNH..............................12
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT ĐỊA CHẤT KHU VỰC..........................................13
3.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỊA CHẤT......................................................................13
3.2 ĐỊA TẦNG.................................................................................................................13
3.3 MAGMA XÂM NHẬP..............................................................................................15
3.4 CẤU TRÚC VÀ KIẾN TẠO.....................................................................................15
3.5 CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH....................................16
CHƯƠNG 4: ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH.....................................17
4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH.............................................................................................17
4.2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO..............................................................................................17
4.3 HIỆN TƯỢNG PHONG HOÁ...................................................................................17
4.4 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN.......................................................................18
4.5 ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA
ĐẤT ĐÁ....................................................................................................................19
CHƯƠNG 5: VẬT LIỆU XÂY DỰNG................................................................24
5.1 NHU CẦU VẬT LIỆU XÂY DỰNG THIÊN NHIÊN CỦA DỰ ÁN......................24
5.2 VỊ TRÍ VÀ TRỮ LƯỢNG.........................................................................................24
5.3 ĐỊA TẦNG VÀ TÍNH CHẤT CƠ LÝ BÃI VẬT LIỆU ĐẤT ĐẮP ĐẬP................24
Báo cáo khảo sát Địa chất công trình DADT 1
Báo Cáo KSĐC Công Trình Tỉnh Quảng Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo Cáo KSĐC Công Trình Tỉnh Quảng Nam - Người đăng: tamdc33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Báo Cáo KSĐC Công Trình Tỉnh Quảng Nam 9 10 299