Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo sơ kết công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:

/BC-CĐCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Trà My, ngày tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO
Sơ kết hoat động công tác công đoàn học kỳ I và phương hướng
hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 2014-2015
A. PHẦN THỨ NHẤT
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I
Căn cứ Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020,
chương trình hành động công đoàn ngành giáo dục năm học 2014-2015
Công đoàn cơ sở Phòng GD&ĐT huyện báo cáo sơ kết hoạt động công
đoàn học kỳ I năm học 2014-2015, như sau:
I. Đặc điểm tình hình
Tổng số CB-CC-VC: 16 người, (trong đó: Ban lãnh đạo: 03 người, cán bộ
chuyên viên, nhân viên: 13 người). Chia ra:
+ Biên chế hành chính: 10
+ Hợp đồng: 3 (ngắn hạn:01)
+ Viên chức trưng tập: 03
Tổng số đoàn viên công đoàn 15/6 nữ.
Tổng số Đảng viên 11/15 đoàn viên.
II. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn.
1. Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
- Tham gia giám sát của tổ chức công đoàn và thông qua việc chỉ đạo hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong việc thực hiện các chế
độ chính sách về tiền lương, BHXH, lương nhân viên hợp đồng, phụ cấp.
- Tham gia xây dựng các Quy chế: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội
bộ để bảo vệ quyền dân chủ và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ đoàn viên.
- Công tác chăm lo nâng cao đời sống, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà,
đoàn kết trong đơn vị; Thường xuyên phối hợp với Chính quyền thăm hỏi đoàn viên bị
đau ốm hoặc gia đình có người thân đau ốm, các ngày lễ lớn trong năm công đoàn còn
phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC khắc phục khó khăn, an
tâm trong công tác.
2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ NGLĐ về đường lối, chủ trương
của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương
công tác công đoàn, về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
1

dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt
Nam.
- Tổ chức truyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, chính sách, pháp luật
mới của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Ngành, Công đoàn cấp trên.
- Tổ chức các nội dung hoạt động cụ thể về kỷ niệm các ngày lễ lớn
- Các hoạt động góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt
Nam tại đơn vị: Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên môn,
mở hội nghị thảo luận góp ý nội dung, chương trình, phương phá...
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
HUYỆN BẮC TRÀ MY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /BC-CĐCS Bắc Trà My, ngày tháng 1 năm 2015
BÁO CÁO
Sơ kết hoat động công tác công đoàn học kỳ I và phương hướng
hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 2014-2015
A. PHẦN THỨ NHẤT
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I
Căn cứ Nghị quyết Đại hội công đoàn quan nhiệm kỳ 2015-2020,
chương trình hành động công đoàn ngành giáo dục năm học 2014-2015
Công đoàn sở Phòng GD&ĐT huyện báo cáo kết hoạt động công
đoàn học kỳ I năm học 2014-2015, như sau:
I. Đặc điểm tình hình
Tổng số CB-CC-VC: 16 người, (trong đó: Ban lãnh đạo: 03 ni, cán b
chuyên viên, nhân viên: 13 người). Chia ra:
+ Biên chế hành chính: 10
+ Hp đng: 3 (ngn hn:01)
+ Viên chức trưng tập: 03
Tổng s đoàn viên công đoàn 15/6 n.
Tổng s Đảng viên 11/15 đoàn viên.
II. Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn.
1. Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi
ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.
- Tham gia giám sát của tổ chức công đoàn và thông qua việc chỉ đạo hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong việc thực hiện các chế
đchính sách vtiền lương, BHXH, lương nhân viên hợp đồng, phụ cấp.
- Tham gia xây dựng các Quy chế: Quy chế dân chủ sở, Quy chế chi tiêu nội
bộ đbảo vệ quyền dân chlợi ích hợp pp, cnh đáng cho cán bộ đoàn viên.
- ng tác chăm lo ng cao đời sống, y dựng mối quan hệ lao động hài hoà,
đoàn kết trong đơn vị; Thường xuyên phối hợp với Chính quyền thăm hỏi đoàn viên bị
đau ốm hoặc gia đình có ngưi thân đau ốm, các ngày lễ lớn trong năm công đoàn còn
phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC khắc phục khó khăn, an
tâm trong công tác.
2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ NGLĐ về đường lối, chủ trương
của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương
công tác công đoàn, về phát triển đội ngũ nhà giáo cán bộ quản giáo
1
Báo cáo sơ kết công đoàn - Trang 2
Báo cáo sơ kết công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Báo cáo sơ kết công đoàn 9 10 323