Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tham luận công đoàn ngành tại hội nghị tổng kết công đoàn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày 07 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO THAM LUẬN
Công đoàn Vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt
cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi lao động sáng tạo
- Kính thưa quý vị đại biểu !
- Kính thưa Hội nghị
Được sự cho phép và phân công của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Bắc Trà My,
Công đoàn ngành Giáo dục trình bày tham luận với nội dung: Vận động cán bộ đoàn viên,
CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi lao động sáng tạo.
- Kính thưa Hội nghị.
Trong những năm qua Công đoàn viên chức Việt Nam đã khởi xướng nhiều cuộc
vận động và liên tục triển khai, vận động, xây dựng Nghị quyết, hiến kế, đề ra nhiều giải
pháp hợp ý, hình thức phù hợp để nghiêm túc triển khai thực hiện các cuộc vận động có
hiệu quả, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng tạo về đạo
đức, tự học và sáng tạo” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo
phát động kể từ năm học 2007-2008. Bên cạnh các cuộc vận động được phát động thì
Phong trào thi đua của huyện nhà trong những năm qua đã giành được thắng lợi toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Giáo dục, mỗi
ngành có môt nhiệm vụ và yêu cầu riêng. Đối với ngành Giáo dục vận động cán bộ đoàn
viên, CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi, lao động sáng tạo
chính là thi đua dạy tốt, học tốt, lao động sáng tạo trong sự nghiệp trồng người, nhằm nâng
cao hiệu quả quá trình giáo dục là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà đảng và nhân dân giao
phó. Công đoàn giáo dục huyện Bắc Trà My là một trong nhiều đơn vị thực hiện có hiệu
quả cuộc vận động này, đây cũng là nội dung báo cáo nhằm góp phần làm phong phú,
minh họa thêm nội dung cho báo cáo mà Công đoàn ngành Giáo dục trình bày tại hội nghị
sáng hôm nay.
Song song với các phong trào thi đua do các cấp phát động, các cuộc vận động lớn
gắn với Phong trào thi đua yêu nước thực hiện một cách liên tục, Công đoàn ngành giáo
dục chú trọng các cuộc vận động, trong đó chú trọng cuộc vận động “Vận động cán bộ
đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi lao động sáng
tạo” được triển khai rộng khắp đến các công đoàn cơ sở, đoàn viên CNVCLĐ trên toàn
huyện vì đây là cuộc vận động có thể nói là cần thiết không chỉ đối với ngành giáo dục,
phù hợp với quy mô, mục đích triển khai, gắn với nhiệm vụ của mỗi CBĐV, CNVCLĐ,
mỗi Nhà giáo trong ngành giáo dục ...
LĐLĐ HUYỆN BẮC TRÀ MY
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Trà My, ngày 07 tháng 9 năm 2015
BÁO CÁO THAM LUẬN
Công đoàn Vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt
cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi lao động sáng tạo
- Kính thưa quý vị đại biểu !
- Kính thưa Hội nghị
Được sự cho phép phân công của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Bắc Trà My,
Công đoàn ngành Giáo dục trình bày tham luận với nội dung: Vận động cán bộ đoàn viên,
CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi lao động sáng tạo.
- Kính thưa Hội nghị.
Trong những năm qua Công đoàn viên chức Việt Nam đã khởi xướng nhiều cuộc
vận động và liên tục triển khai, vận động, xây dựng Nghị quyết, hiến kế, đề ra nhiều giải
pháp hợp ý, hình thức phù hợp để nghiêm túc triển khai thực hiện các cuộc vận động
hiệu quả, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, giáo là tấm gương sáng tạo về đạo
đức, tự học sáng tạodo Công đoàn Giáo dục Việt Nam và B Giáo dục và Đào tạo
phát động kể từ năm học 2007-2008. Bên cạnh c cuộc vận động được phát động thì
Phong trào thi đua của huyện n trong những năm qua đã giành được thắng lợi toàn diện
trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó sự đóng góp không nhỏ của ngành Giáo dục, mỗi
ngành môt nhiệm vụ yêu cầu riêng. Đối với ngành Giáo dục vận động cán bộ đoàn
viên, CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai tốt lao động giỏi, lao động sáng tạo
chính là thi đua dạy tốt, học tốt, lao động sáng tạo trong sự nghip trồng người, nhằm nâng
cao hiệu ququá trình giáo dục là nhiệm vhết sức quan trọngđảng và nhân dân giao
phó. Công đoàn giáo dục huyện Bắc Trà My là một trong nhiều đơn vị thực hiện có hiệu
quả cuộc vận động này, đây cũng nội dung báo cáo nhằm góp phần làm phong phú,
minh họa thêm nội dung cho báo cáo mà Công đoàn ngành Giáo dục trình bày ti hội nghị
sáng hôm nay.
Song song với các phong trào thi đua do các cấp phát động, các cuộc vận động lớn
gắn với Phong trào thi đua yêu nước thực hiện một cách liên tục, Công đoàn ngành giáo
dục chú trọng các cuộc vận động, trong đó chú trọng cuộc vận động Vận động cán bộ
đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động hai tốt và lao động giỏi lao động sáng
tạo” được triển khai rộng khắp đến các công đoàn sở, đoàn viên CNVCLĐ trên toàn
huyện đây là cuộc vận động thể nói là cần thiết không chỉ đối với ngành giáo dục,
phù hợp với quy mô, mục đích triển khai, gắn với nhiệm vụ của mỗi CBĐV, CNVCLĐ,
mỗi Nhà giáo trong ngành giáo dục trong tình hình mới để đáp ứng với đổi mới căn bản
toàn diện về Giáo dục Đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2003 của Ban
chấp hành Trung Ương khóa XI.
Báo cáo tham luận công đoàn ngành tại hội nghị tổng kết công đoàn - Trang 2
Báo cáo tham luận công đoàn ngành tại hội nghị tổng kết công đoàn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tham luận công đoàn ngành tại hội nghị tổng kết công đoàn 9 10 920