Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM HỌC 2012-2013

Được đăng lên bởi thubatl
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4274 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MÊ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẬP A
=======

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG
DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC”
NĂM HỌC 2012-2013

TÊN TẬP THỂ:
Trường Tiểu học Tự Lập A
Huyện Mê Linh-TP Hà Nội

Hà Nội, tháng 5 năm 2013

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MÊ LINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẬP A

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tự Lập, ngày 04 tháng 5 năm 2013
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG
DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC”
Năm học 2012-2013
Tên đơn vị đề nghị: Trường Tiểu học Tự Lập A.
A/ SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I/ Đặc điểm, tình hình:
-Trường Tiểu học Tự Lập A được thành lập năm 2001 đến năm 2012, nhà trường đóng
trên địa bàn xã Tự Lập huyện Mê Linh thành phố Hà Nội. Nhà trường đã có lịch sử hơn 11
năm hình thành và phát triển với bề dày thành tích đáng trân trọng. Trường Tiểu học Tự
LậpA luôn luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến và trường tiên tiến xuất sắc .
-Về học sinh: Năm học 2012- 2013 nhà trường có 22 lớp với 681 học sinh. Trong đó:

-Về đội ngũ Cán bộ-giáo viên-nhân viên: Nhà trường có 34 .
TT
1
2
3

§èi tîng

Ban gi¸m
hiÖu
Gi¸o viªn
Nh©n viªn

Sè
lîng

Sè
§¶ng
viªn

§¹i häc

↑

Cao
®¼ng

Trong ®ã
Trung
cÊp

GVG hoÆc
CST§ huyÖn

Tæng

Như vậy đội ngũ Cán bộ-giáo viên-nhân viên-nhà trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.
Trong đó tỉ lệ đạt trên chuẩn là: 21/34 chiếm 78,3% số Cán bộ-giáo viên-nhân viên nhà
trường. Số Cán bộ-giáo viên giỏi cấp huyện trở lên 15đồng chí, chiếm ……….

Số Đảng viên: 15/ 34, chiếm ……….số Cán bộ-giáo viên-nhân viên.
-Những thuận lợi của nhà trường:
+Nhà trường có sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Phòng Giáo dục đào tạo Mê Linh.
+Nhà trường có sự quan tâm sâu sắc về vật chất, tinh thần của Đảng uỷ, Hội đồng nhân
dân, Uỷ ban nhân dân, Cha mẹ học sinh và các ban ngành Đoàn thể cũng như nhân dân xã Tự
Lập.
+ Đội ngũ Cán bộ-giáo viên-nhân viên nhà trường có tinh thần đoàn kết nhất trí cao.
+ Trình độ tay nghề của đội ngũ Cán bộ-giáo viên-nhân viên nhà trường vững vàng, đồng
đều, có tinh thần nhiệt huyết nghề nghiệp cao.
+ Cơ sở vật chất nhà trường được Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh đầu tư xây dựng và
sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy và học nhà trường.
+Về chất lượng học sinh: Học sinh Trường Tiểu học Tự Lập A có truyền thống hiếu học,
chất lượng giáo dục của học sinh luôn là thứ hạng cao của huyện Mê linh trong nhiều năm
qua cả về đạo đức và học lực. Đội ngũ học sinh ngoan ngoãn, lễ phép, đoàn kết tốt. Chất
lượng học sinh giỏi của nhà trường luôn duy trì ổn định và có sự phát tr...
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MÊ LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC TỰ LẬP A
=======
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG
DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC”
NĂM HỌC 2012-2013
TÊN TẬP THỂ:
Trường Tiểu học Tự Lập A
Huyện Mê Linh-TP Hà Nội
Hà Nội, tháng 5 năm 2013
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM HỌC 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM HỌC 2012-2013 - Người đăng: thubatl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC” NĂM HỌC 2012-2013 9 10 11