Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập đề tài Kế toán hàng hóa

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 14219 lần   |   Lượt tải: 48 lần
GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC

Baùo Caùo Thöïc Taäp

CHÖÔNG 1 :
GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT
VEÀ COÂNG TY TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)
1.1. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN :
1.1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån :
Töø sau Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI vaø tieáp tuïc ôû Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù
VII. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta chuû tröông môû cöûa neàn kinh teá. Ñoàng thôøi môû roäng
vaø phaùt trieån quan heä kinh teá ñoái ngoaïi. Chuyeån neàn kinh teá töø taäp trung quan
lieâu bao caáp sang neàn kinh teá thò tröôøng nhieàu thaønh phaàn coù söï ñieàu tieát cuûa
Nhaø nöôùc. Luaät ñaàu tö nöôùc ngoaøi ra ñôøi ñaõ ñoäng vieân thoâi thuùc caùc nhaø tö
nhaân, nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu tö laøm aên buoân baùn taïi Vieät Nam. Song song
vôùi luaät ñaàu tö trong nöôùc laø luaät thöông maïi cuõng ñöôïc Nhaø nöôùc thoâng qua
laø neàn taûng cho vieäc ra ñôøi nhieàu doanh nghieäp tö nhaân hoaït ñoäng kinh teá goùp
phaàn vaøo söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc.
Chính saùch kinh teá ñoåi môùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieän
cho nhöõng caù nhaân, toå chöùc kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia vaøo hoaït
ñoäng kinh teá : goùp söùc vaøo vieäc xaây döïng ñaát nöôùc thoaùt khoûi ngheøo naøn laïc
haäu, trôû thaønh moät nöôùc coù neàn kinh teá naêng ñoäng hôn vaø Coâng ty TNHH
CHAANG CHIIA (VIETNAM) ñaõ ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøy. Ñaàu naêm 1997
Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) ñaõ chính thöùc ñi vaøo hoaït
ñoäng. Giaáy pheùp thaønh laäp Coâng ty soá 02/GP-KCN .Caáp ngaøy 08/08/1997
Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) coù tö caùch phaùp nhaân , coù con
daáu rieâng vaø coù taøi khoaûn ngoaïi teä môû taïi Ngaân haøng ngoaïi Thöông Thaønh
phoá Hoà Chí Minh.
Teân Coâng ty : Coâng Ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)
Teân giao dòch : CHAANG CHIIA (VIETNAM) Co..., L.T.D
Ñòa chæ : Loâ B10–11–12/2, ñöôøng soá 5, P. Bình Höng Hoøa B, Q. Bình
Taân, TP.HCM.
Ñieän thoaïi : 7650182 - 7650181
SVTH : Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC

1

Baùo Caùo Thöïc Taäp

GVHD : TS. TRAÀN PHÖÔÙC

Email : chaangchiiavn@vnn.vn
Web: www.ccchristmastree.com
Fax : (84.8)7650196.
MST: 03006922631
1.1.2. Chöùc naêng - nhieäm vuï :
1.1.2.1. Chöùc naêng :
Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) laø Coâng ty hoaït ñoäng
vôùi quy moâ trung bình, caùc maët haøng xuaát nhaäp khaåu cuûa Coâng ty cuõng raát ña
daïng. Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM) coù quan heä kinh teá vôùi
caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc. Nhöõng ngaønh ngheà kinh doanh:
+ Thu mua, gia coâng, cheá bieán vaø kinh doanh caùc ma...
Baùo Caùo Thöïc Taäp
GVHD :
TS. TRAÀN PHÖÔÙC
SVTH :
Nguyeãn Thò Bích Hoa – CÑKT7-TC
1
CHÖÔNG 1 :
GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT
VEÀ COÂNG TY TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)
1.1. LÒCH Û HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN :
1.1.1. Quaù trình hình thaønh vphaùt trieån :
ø sau Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù VI vaø tieáp tuïc ôû Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù
VII. Ñaûng vaø Nhaø ôùc ta chuû tröông môû cöûa neàn kinh teá. Ñoàng thôøi môû roäng
vaø phaùt trieån quan heä kinh teá ñoái ngoaïi. Chuyeån neàn kinh teá töø taäp trung quan
lieâu bao caáp sang neàn kinh teá thò tröôøng nhieàu thaønh phaàn coù söï ñieàu tieát cuûa
Nhaø nöôùc. Luaät ñaàu ôùc ngoaøi ra ñôøi ñaõ ñoäng vieân thoâi thuùc caùc nhaø tö
nhaân, nöôùc ngoaøi tham gia ñaàu laøm aên buoân baùn taïi Vieät Nam. Song song
vôùi luaät ñaàu trong nöôùc laø luaät thöông maïi cuõng ñöôïc Nhaø nöôùc thoâng qua
laø neàn taûng cho vieäc ra ñôøi nhieàu doanh nghieäp tö nhaân hoaït ñoäng kinh teá goùp
phaàn vaøo söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc.
Chính saùch kinh teá ñoåi môùi cuûa Ñaûng vaø Nhaø ôùc ñaõ taïo ñieàu kieän
cho nhöõng caù nhaân, tcùc kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia vaøo hoaït
ñoäng kinh teá : goùp söùc vaøo vieäc xaây ïng ñaát ôùc thoaùt khoûi ngheøo naøn laïc
haäu, trôû thaønh moät nöôùc coù neàn kinh tnaêng ñoäng hôn vCoâng ty TNHH
CHAANG CHIIA (VIETNAM)
ñaõ ra ñôøi trong hoaøn caûnh naøy. Ñaàu naêm 1997
Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)
ñaõ chính thöùc ñi vaøo hoaït
ñoäng. Giaáy pheùp thaønh laäp Coâng ty soá 02/GP-KCN .Caáp ngaøy 08/08/1997
Coâng ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)
coù caùch phaùp nhaân, coù con
daáu rieâng vaø coù taøi khoaûn ngoaïi teä môû taïi Ngaân haøng ngoaïi Thöông Thaønh
phoá Hoà Chí Minh.
Teân Coâng ty : Coâng Ty TNHH CHAANG CHIIA (VIETNAM)
Teân giao dòch : CHAANG CHIIA (VIETNAM)
Co..., L.T.D
Ñòa chæ : Loâ B10–11–12/2, ñöôøng soá 5, P. Bình Höng Hoøa B, Q. Bình
Taân, TP.HCM.
Ñieän thoaïi : 7650182 - 7650181
Báo cáo thực tập đề tài Kế toán hàng hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập đề tài Kế toán hàng hóa - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Báo cáo thực tập đề tài Kế toán hàng hóa 9 10 649