Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC

Được đăng lên bởi Cham Pa
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT DI LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG ĐINH TRANG HÒA II

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BC-MG ĐTH2

Đinh Trang Hòa , ngày 11 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO
TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2014-2015
Kính gửi: Phòng GD & ĐT Di Linh
Bộ phận Mầm non
Căn cứ công văn số: 1644/SGDĐT- GDMN, ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015
Căn cứ công văn số:45/PGDĐT- GDMN, ngày 5 tháng 5 năm 2015 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo Di Linh V/v Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014 – 2015.
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 của nhà trường.
Trường MG Đinh Trang Hòa II xin báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm học 2014-2015
như sau:
Phần I. Kết quả đạt được
I. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực
hiện sự chỉ đạo của Trung ương về phát triển giáo dục mầm non:
Trường đã tham mưu với cấp ủy, Đảng ủy chính quyền địa phương ra nghị quyết
số ngày 10/12/2010 Nghị quyết về phương hướng phát triển giáo dục địa phương năm
2010 đến 2015.
Tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã ra quyết định số 104/QĐ- UBND
ngày 17/9/2014 về việc kiện toàn ban chỉ đạo ban phổ cập giáo dục xã Đinh Trang Hòa,
để thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về phát triển giáo dục mầm non.
Trường đã tham mưu với UBND xã về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục
năm học 2015-2016.
II . Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua :
- Các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động đã được nhà
1

trường triển khai và thực hiện đầy đủ .Qua các cuộc họp hội đồng công đoàn đã được
thảo luận, có sơ kết, tổng kết đúng theo kế hoạch nhà trường đã đề ra.
- Phối hợp cùng công đoàn đăng ký thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh qua chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HỒ CHÍ MINH về trung
thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững
mạnh”
- Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực” nhà trường đã phối hợp với các cấp, các ban ngành đoàn thể, phụ huynh học
sinh thực hiện tốt phong trào. Nêu cao tinh thần đoàn kết trong tập thể CBGVCNV và
cộng đồng.Thực hiện tốt “ Dân chủ – kỷ cương – tình thương trách nhiệm.”, Yêu thương
chăm sóc giáo dục trẻ và đối xử công bằng với trẻ.
- Kết hợp với cha mẹ học sinh đảm bảo duy trì sĩ số trong năm học và giảm tỷ lệ
trẻ suy dinh dưỡng.
- Tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền xã, phối hợp với các ban ngành đoà...




 !!"
Đinh Trang Hòa , ngày 11 tháng 5 năm 2015
#$%$%
&'()*+,-./01-./2

 !"#$%
&'(')*&+,-../01234.&$5,6'789
4%:;'*00%3<%*=*>'?@:AB4%'4%3CDE3&$F'5,.5,6
&'(')*&+.6/016346&$5,6'78
4%:;'*00%3<%G*?@:AB4%'4%3CDE3&$F'5,.H5,6
&'(*0%DE%<'3I'>>$*;&$F'5,.5,6'7803J?K
J?KJ88LB4%'4%3MM3I'>$*;&$F'5,.5,6
?+8N
3!4 5'6789:;7;<=
I. Công tác tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực
hiện sự chỉ đạo của Trung ương về phát triển giáo dục mầm non:
J?KOP38$$?N*@'Q!71/R71'SN1=OT8!?UJ8TSN1E3
+01,5,5,5TSN1E3*=!?U?@!433JV4%:;'OT8!?U&$
5,5OE5,6
8$$?N*@R71/W1B8X:XLPJ8SN1E3OT+,5.YZ
01,2[5,.*=*>'D>3%0B8'\O<%B8!C'"!4%:;'LPJ88/
OV3I'>+I'\O<%'78Z3\X$]*=!433JV4%:;'$#$%
J?KOP38$$?N*@ZLP*=*>'LX1:IDE%<'!433JV4%:;'
&$F'5,65,-
II . Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua ,
4''N '*"O *0!%3J0%3ON8:%0!43O OPO?^'0
,
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC - Người đăng: Cham Pa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 9 10 727