Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo xí nghiệp dược phẩm TW 25

Được đăng lên bởi Bin's Chan
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 5179 lần   |   Lượt tải: 41 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Bích Ngọc
MSSV: 1211509063
Lớp: 12CDS17
Khóa: 2012 – 2015
Giáo viên hướng dẫn: Ngô Ngọc Anh Thư

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25

NHẬN XÉT CỦA CƠ SỞ THỰC TẬP
@&?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2015

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
@&?
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
............................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA DƯỢC
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW 25
Sinh viên thực hiện: Lê Thị Bích Ngọc
MSSV: 1211509063
Lớp: 12CDS17
Khóa: 2012 – 2015
Giáo viên hướng dẫn: Ngô Ngọc Anh Thư
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 8 năm 2015
Báo cáo xí nghiệp dược phẩm TW 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo xí nghiệp dược phẩm TW 25 - Người đăng: Bin's Chan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Báo cáo xí nghiệp dược phẩm TW 25 9 10 212