Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo xử lý số tín hiệu bách khoa hà nội

Được đăng lên bởi hainguyen9x4
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thí nghiệm: XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỂN THÔNG
----- -----

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN HẢI
Mssv:

20121649

Lớp:

ĐTTT:04-K57

Mã lớp thí nghiệm: 636809(N3)

Hà Nội 04/2015
1

Thí nghiệm: XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU

BÀI 1. Mô phỏng hệ thống và tín hiệu rời rạc bằng
MATLAB
A. Tín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền n
1.1. Viết chương trình con tạo một dãy thực ngẫu nhiên xuất phát từ n1 đến n2 và có
giá trị của biên độ theo phân bố Gauss với trung bình bằng 0, phương sai bằng 1. Yêu
cầu chương trình con có các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú
pháp:
[x,n] = randnseq(n1,n2);

Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
function [x,n] = randnseq(n1,n2)
n = [n1:n2];
x = randn (size(n));

1.2. Viết chương trình tạo hàm năng lượng của một dãy. Yêu cầu chương trình con có
các tham số đầu vào và đầu ra được nhập theo câu lệnh với cú pháp:
Ex = energy(x,n);

Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
function Ex = energy(x,n)
n = [n1,n2];
Ex = sum(abs(x).^2)

1.3. Cho x ( n )={ 1,2, 3, 4, 5,6, 7,6, 5, 4,3, 2, 1 }−2 ≤n ≤ 10 Viết chương
↑

trình thể hiện trên đồthị các dãy sau đây:
a . x1 ( n )=2 x ( n−5 ) −3 x (n+ 4)
b . x2 ( n )=x ( 3−n )−x ( n ) x (n−2)

2

Thí nghiệm: XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
n = [-2,10];
x = [1:7,6:-1:1];
% ve tin hieu x1[n]
[x11, n11] = sigshift(x, n, 5);
[x12, n12] = sigshift(x, n, -4);
[x1, n1] = sigadd(2 * x11, n11, -3 * x12, n12);
subplot(2,1,1);
stem(n1, x1);
title('Day so theo dau bai 1.3a');
xlabel('n');
ylabel('x1(n)');
% ve tin hieu x2[n]
[xt, nt] = sigfold(x, n);
[x21, n21] = sigshift(xt, nt, 3);
[xt, nt] = sigshift(x, n, 2);
[x22, n22] = sigmult(x , n, xt , nt);
[x2, n2] = sigadd(x21, n21, -x22, n22);
subplot(2,1,2);
stem(n2, x2);
title('Day so theo dau bai 1.3b');
xlabel('n');
ylabel('x2(n)');

3

Thí nghiệm: XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU
Vẽphác hoạ đồthịvào phần trốngdưới đây:

1.4. Cho hệthống được môtảbởi phương trình sai phân tuyến tính hệsố hằng như sau:
y ( n )− y ( n−1 )+ 0.9 y ( n−2 )=x (n)

Sửdụng hàm filtercủa MATLAB, viết chương trình thực hiện các công việc sau:
a. Biểu diễn bằng đồthịhàm đáp ứng xung đơn vịcủa hệthống với -20 ≤n ≤100
b. Biểu diễn bằng đồthịdãy đáp ứng của hệthống với -20 ≤n ≤100 khi dãy đầu vào là
dãy nhảy đơn vị.
Điền các câu lệnh vào phần trống dưới đây:
n = -20:100;
b = 1;
a = [1, -1, 0.9];
% dap ung xung
x1 = impseq(0, -20, 100);
h = filter(b, a, x1);
subplot(2, 1, 1);
4

Thí n...
Thí nghiệm: XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỂN THÔNG
----- -----
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU
Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN HẢI
Mssv: 20121649
Lớp: ĐTTT:04-K57
Mã lớp thí nghiệm: 636809(N3)
Hà Nội 04/2015
1
báo cáo xử lý số tín hiệu bách khoa hà nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo xử lý số tín hiệu bách khoa hà nội - Người đăng: hainguyen9x4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
báo cáo xử lý số tín hiệu bách khoa hà nội 9 10 656