Ktl-icon-tai-lieu

bảo toàn khối lượng

Được đăng lên bởi hungquocleho
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò vÒ b i tËp ¸p dông ®Þnh luËt b¶o to n khèi l−îng
-1-

Phương pháp b o toàn kh i lư ng
I. Phương pháp gi i
1. N i dung phương pháp
Áp d ng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng (BTKL): “T ng kh i lư ng các
ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i lư ng các s n ph m”
Đi u này giúp ta gi i bài toán hoá h c m t cách ñơn gi n, nhanh chóng.
Xét ph n ng: A + B → C + D
Luôn có: mA + mB = mC + mD (1)
Lưu ý: Đi u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ñó là vi c ph i
xác ñ nh ñúng lư ng ch t (kh i lư ng) tham gia ph n ng và t o thành (có
chú ý ñ n các ch t k t t a, bay hơi, ñ c bi t là kh i lư ng c a dung d ch).
2. Các d ng bài toán thư ng g p
H qu 1: Bi t t ng kh i lư ng ch t ñ u ↔ kh i lư ng s n ph m
Phương pháp gi i: m (ñ u) = m (sau) (không ph thu c hi u su t ph n ng)
H qu 2: Trong ph n ng có n ch t tham gia, n u bi t kh i lư ng c a (n1) ch t thì ta d dàng tính ñư c kh i lư ng c a ch t còn l i.
H qu 3: Bài toán: Kim lo i + axit ↔ mu i + khí
mmu i = mkimlo i + manion t o mu i
- Bi t kh i lư ng kim lo i, kh i lư ng anion t o mu i (tính qua s n ph m
khí) → kh i lư ng mu i.
- Bi t kh i lư ng mu i và kh i lư ng anion t o mu i → kh i lư ng kim
lo i.
- Kh i lư ng anion t o mu i thư ng ñư c tính theo s mol khí thoát ra:
V i axit HCl và H2SO4 loãng:
2HCl → H2 nên 2Cl- ↔ H2
H2SO4 → H2 nên SO42- ↔ H2
V i axit H2SO4 ñ c và HNO3: s d ng phương pháp ion – electron ho c
phương pháp b o toàn nguyên t .
H qu 4: Bài toán kh h n h p oxit b i các ch t khí (H2, CO)
Sơ ñ : Oxit + (CO, H2) → r n + h n h p khí (CO2, H2O, H2, CO)
B n ch t là các ph n ng: CO + [O] → CO2; H2 + [O] → H2O
n[O] = n(CO2) = n(H2O) → mr n = moxit - m[O]
3. Đánh giá phương pháp b o toàn kh i lư ng.
Phương pháp b o toàn kh i lư ng cho phép gi i nhanh ñư c nhi u bài
toán khi bi t quan h v kh i lư ng c a các ch t trư c và sau ph n ng.

Chuyªn ®Ò vÒ b i tËp ¸p dông ®Þnh luËt b¶o to n khèi l−îng
-2Đ c bi t, khi chưa bi t rõ ph n ng x y ra là hoàn toàn hay không hoàn
toàn thì vi c s d ng phương pháp này càng giúp ñơn gi n hoá bài toán hơn.
Phương pháp b o toàn kh i lư ng thư ng ñư c s d ng trong các bài
toán h n h p nhi u ch t.
4. Các bư c gi i
L p sơ ñ bi n ñ i các ch t trư c và sau quá trình ph n ng
T gi thi t c a bài toán tìm ∑mtrư c và ∑msau (không c n bi t ph n ng là
hoàn toàn hay không hoàn toàn)
V n d ng ĐLBTKL ñ l p phương trình toán h c, k t h p v i các d ki n
khác l p ñư c h phương trình.
Gi i h phương trình.
BÀI T P VÍ D :
Ph−¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l−îng
VD 1:
Hh X gåm 2 KL A, B ®Òu cã ho¸ trÞ II v MA ≈...
Chuyªn ®Ò vÒ bµi tËp ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng
- 1 -
Phương pháp bo toàn khi lượng
I. Phương pháp gii
1. Ni dung phương pháp
Áp dng ñịnh lut bo toàn khi lượng (BTKL): “Tng khi lượng các
cht tham gia phn ng bng tng khi lượng các sn phm
Điu này giúp ta gii bài toán hoá hc mt cách ñơn gin, nhanh chóng.
Xét phn ng: A + B C + D
Luôn có: m
A
+ m
B
= m
C
+ m
D
(1)
Lưu ý: Điu quan trng nht khi áp dng phương pháp này ñó là vic phi
xác ñịnh ñúng lượng cht (khi lượng) tham gia phn ng và to thành (có
chú ý ñến các cht kết ta, bay hơi, ñặc bit là khi lượng ca dung dch).
2. Các dng bài toán thường gp
H qu 1: Biết tng khi lượng cht ñầu khi lượng sn phm
Phương pháp gii: m (ñầu) = m (sau) (không ph thuc hiu sut phn ng)
H qu 2: Trong phn ng có n cht tham gia, nếu biết khi lượng ca (n-
1) cht thì ta d dàng tính ñược khi lượng ca cht còn li.
H qu 3: Bài toán: Kim loi + axit mui + khí
m
mui
= m
kimloi
+ m
anion to mui
- Biết khi lượng kim loi, khi lượng anion to mui (tính qua sn phm
khí) khi lượng mui.
- Biết khi lượng mui và khi lượng anion to mui khi lưng kim
loi.
- Khi lượng anion to mui thường ñược tính theo s mol khí thoát ra:
Vi axit HCl và H
2
SO
4
loãng:
2HCl H
2
nên 2Cl
-
H
2
H
2
SO
4
H
2
nên SO
4
2-
H
2
Vi axit H
2
SO
4
ñặc và HNO
3:
s dng phương pháp ion – electron hoc
phương pháp bo toàn nguyên t.
H qu 4: Bài toán kh hn hp oxit bi các cht khí (H
2
, CO)
Sơ ñồ: Oxit + (CO, H
2
) rn + hn hp khí (CO
2
, H
2
O, H
2
, CO)
Bn cht là các phn ng: CO + [O] CO
2
; H
2
+ [O] H
2
O
n[O] = n(CO
2
) = n(H
2
O) m
rn
= m
oxit
- m
[O]
3. Đánh giá phương pháp bo toàn khi lưng.
Phương pháp bo toàn khi lượng cho phép gii nhanh ñược nhiu bài
toán khi biết quan h v khi lượng ca các cht trước và sau phn ng.
bảo toàn khối lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bảo toàn khối lượng - Người đăng: hungquocleho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
bảo toàn khối lượng 9 10 16