Ktl-icon-tai-lieu

báo tường

Được đăng lên bởi vubaokhanh-6868
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thời gian như một cố máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại.
Thời gian trôi đi là những ngày thầy cô vất vả dạy dỗ đàn em thơ, nâng niu từng nét chữ , khuyên dăn từng lời. Những canh
thâu không ngủ, thức trắng đêm bên bàn giáo án, những sớm hôm miệt mài trên b ục giảng … để rồi mai kia chứng kiến lớp
lớp học trò trưởng thành là hạnh phúc mà thầy cô mong muốn. Chính thầy cô đã chắp cánh cho nh ững ước mơ của chúng ta
bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đ ường h ọc v ấn. Th ế
nhưng sau khi ra trường có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có mấy ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại
những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20-11 hàng năm, ngày l ễ và cũng là ngày vui c ủa
các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha , người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người.
Một lời thôi làm sao tả hết công ơn to lớn như trời biển của thầy cô đối với chúng em.
Thay cho lời muốn nói, chúng em xin kính gửi đến quý thầy cô những vần thơ, câu chuyện mà chúng em đã dành t ất c ả công
sức và lòng nhiệt huyết gửi vào trong đó tất cả tấm lòng của chúng em đ ể kính dâng th ầy cô... nh ư m ột món quà ý nghĩa trong
những món quà mà chúng em, 25 học sinh của lớp 6A kính tặng lên thầy cô nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20-11".
Truyện ngắn: Thầy tôi! Tôi là một học sinh… không dạy nổi. Tất cả các thầy cô giáo đã dạy tôi đ ều nhận xét nh ư vậy v ới ba
mẹ tôi. Chưa có lớp học nào chịu thu nhận tôi quá một tháng. Mẹ tôi khóc. Bố th ở dài: thằng này v ậy là coi nh ư xong…
Chuyển qua trường mới. Nhìn sơ qua học bạ, thầy hiệu trưởng đã muốn đuổi tôi đi nhưng nể tiếng ngoại tôi là giám đ ốc
sở Giáo dục cũ, thầy đành nhận. “Tôi sẽ xếp em vào lớp thầy Hiếu”. Thầy dạy lớp tập hợp toàn học sinh cá biệt của trường.
Ngày đầu tiên vào lớp, bố đích thân dẫn tôi đến “trao tận tay thầy”. Tôi lén quan sát “đ ối th ủ” c ủa mình. Th ầy g ầy gò, mang
cặp kính gọng đen nặng trịch, mắt nhướng lên nhìn sát mặt tôi “A, con trai, để xem thầy làm đ ược gì cho con không, khá đây”.
Thầy xếp tôi ngồi với một con nhóc tóc tém mặt mũi lanh lẹ. Nó khẽ hích vào vai tôi giành ch ỗ ng ồi r ộng h ơn. Tôi đành ch ịu
vậy, chưa bao giờ tôi đánh con gái cả. Thầy thắng tôi 1-0 rồi.
Thời ấy chúng tôi đứa nào cũng mang kè kè tấm bảng và mấy mẩu phấn. Ra chơi, tôi gom hết phấn ném vào lũ con gái nh ảy
dây trước sân. Hết buổi học tôi xô lũ bạn ngã dúi dụi, chạy ngay ra cổng tr ướ...
Th i gian nh m t c y vĩnh c u c th trôi đi không bao gi ư ế tr l i.
Th i gian trôi đi là nh ng ngày th y cô v t v d y d đ àn em th , nâng niu t ng nét ch , khuyên dăơ n t ng l i. Nh ng canh
thâu không ng , th c tr ng đêm bên bàn giáo án, nh ng s m hôm mi t mài trên b c gi ng đ r i mai kia ch ng ki n l p ế
l p h c trò tr ng thành là h nh phúc mà th y cô mong mu n. Chính th y cô đã ch p cánh cho nh ng c m c a chúng ta ưở ướ ơ
bay cao, cung c p hành trang ki n th c cho chúng ta b c vào đ i và giúp chúng ta thành công trên con đ ng h c v n. Th ế ướ ườ ế
nh ng sau khi ra ư tr ngườ có m y ai còn nh v th y cô giáo cũ c a mình ? Có m y ai l n tìm v l p cũ tr ng x a đ thăm l i ườ ư
nh ng ng i đã hy sinh tâm huy t giúp chúng ta thành ng i h u ích ? Ngày 20-11 hàng năm, ngày l và cũng là ngày vui c a ườ ế ườ
các th y cô giáo, ngày đ chúng ta bày t lòng bi t n đ n nh ng ng i cha ế ơ ế ườ , ng i m th hai đã d y d chúng ta nên ng i. ườ ườ
M t l i thôi làm sao t h t công n to l n nh tr i bi n c a ế ơ ư th y cô đ i v i chúng em.
Thay cho l i mu n nói, chúng em xin kính g i đ n quý th y cô nh ng v n th , câu chuy n mà chúng em đã dành t t c công ế ơ
s c và lòng nhi t huy t g i vào trong đó t t c t m lòng c a chúng em đ kính dâng th y cô... nh m t món quà ý nghĩa trong ế ư
nh ng món quà mà chúng em, 25 h c sinh c a l p 6 A kính t ng lên th y cô nhân ngày “Nhà giáo Vi t Nam 20-11".
Truy n ng n: Th y tôi! Tôi là m t h c sinh… không d y n i. T t c các th y cô giáo đã d y tôi đ u nh n xét nh v y v i ba ư
m tôi. Ch a có l p h c nào ch u thu nh n tôi quá m t tháng. M tôi khóc. B th dài: th ng này v y là coi nh xong… ư ư
Chuy n qua tr ng m i. Nhìn s qua h c b , th y hi u tr ng đã mu n đu i tôi đi nh ng n ti ng ngo i tôi là giám đ c ư ơ ưở ư ế
s Giáo d c cũ, th y đành nh n. “Tôi sẽ x p em vào l p th y ế Hiếu”. Th y d y l p t p h p toàn h c sinh cá bi t c a tr ng. ườ
Ngày đ u tiên vào l p, b đích thân d n tôi đ n “trao t n tay th y”. Tôi lén quan sát “đ i th ” c a mình. Th y g y gò, mang ế
c p kính g ng đen n ng tr ch, m t nh ng lên nhìn sát m t tôi “A, con trai, đ xem th y làm đ c gì cho con không, khá đây”. ướ ượ
Th y x p tôi ng i v i m t con nhóc tóc tém m t mũi lanh l . Nó khẽ hích vào vai tôi giành ch ng i r ng h n. Tôi đành ch u ế ơ
v y, ch a bao gi tôi đánh con gái c . Th y th ng tôi 1-0 r i. ư
Th i y chúng tôi đ a nào cũng mang kè kè t m b ng và m y m u ph n. Ra ch i, tôi gom h t ph n ném vào lũ con gái nh y ơ ế
y tr c sân. H t bu i h c tôi xô lũ b n ngã dúi d i, ch y ngay ra c ng tr c. Đ a nào x u s đi qua ch tôi đ u b t ch thu ướ ế ư
h t ph n th a. Hôm sau th y g i tôi lên phòng h p. Th y m t ra, n vào tay tôi h p ph n to đùng mà không nói gì. Tôi x u ế
h quay m t đi tránh ánh nhìn c a th y. Tôi nh mình đã lì m t ra nh th nào khi cô giáo cũ m ng tôi, hôm sau tôi càng l y ư ế
ph n nhi u h n n a. V y mà khi c m h p ph n th y cho trong tay, tôi th y x u h quá ch ng. Ôm h p ph n lên tr cho th y, ơ
tôi lí nhí: “L n sau em không làm th n a”. Th y m m c i b o: “Em ngoan l m!”. ế ườ
L n đ u tiên tôi đ c ng i l n khen ngoan. Tôi n m nghĩ c đêm. T nay mình sẽ ngoan mãi, đ không ai m ng mình n a. ượ ườ
Nh ng ngoan ch a ch c đã gi i. Qu th t tôi đúng v i tr ng h p y. Tôi có th b n bi, ch i b n bàng c ngày không chán. ư ư ườ ơ
Nh ng h c ng i vào bàn h c là tôi chán ngay. Ba m có đánh, có m ng th nào cũng ch u. Môn toán còn đ , có tí gì dính đ n ư ế ế
văn ch ng là tôi mù t t.ươ
Vào h c đ c m t tháng, tôi th y th y đ p xe qua nhà. Chi c xe c a th y ch ng bi t tr c đây s n màu gì, gi ch còn tr ra ượ ế ế ướ ơ ơ
màu g sét x u xí. Th y vào nhà, ba m i đ u đi v ng c . Ngó qua căn nhà t i tàn c a tôi, th y h n ngày mai quay l i. Tôi lo
h t c m t ngày. Ch ng bi t mình làm gì sai. Hôm sau th y đ n. Th y đ ng luôn ngoài sân “bàn chuy n” v i ba tôi.ế ế ế
Th y b o c n m t ng i đ c và ghi chép l i tài li u giúp th y. Nh t thi t ph i là ch tr con. Th y đang nghiên c u gì đó. Ba ư ế
m tôi m ng r vì không ph i kh n c qu n tôi n a ngày không đ n tr ng. Tôi vùng v ng mãi m i ch u đ n nhà th y. Th y ế ườ ế
m t mình. Ngoài giá sách ra cũng ch ng có gì đáng giá. M i ngày m t bu i, tôi gò l ng ghi chép l i nh ng gì đ c đ c. ư ượ
Th y b t tôi vi t nh ng dòng c m nh n ng n sau m i tác ph m. Sau đó tôi đ c to lên và th y ch nh s a nh ng đi u tôi nghĩ ế
l ch l c, thêm vào m t s ý. Th nh tho ng th y b o tôi d ng ghi, chuy n qua tính toán giúp th y vài vi c. Tôi v nhà c luy n
cách tính toán sao cho nhanh nh t đ không b m t m t tr c th y. D n d n, ki n th c “t nhiên” đ n v i tôi lúc nào không ướ ế ế
bi t. L n đ u tiên c m t gi y khen c a tôi trên tay, m tôi đã khóc, khóc to h n lúc tôi b đu i h c. Ba tôi thì ch ng nói gì, ch ế ơ
g t gù c i. ườ
Năm h c qua đi nhanh chóng. Tôi ngh hè v n không quên đ c và ghi chép l i m t ch ng sách cao ng t ng ng th y giao ư
tr c khi ngh h c. Ngày khai tr ng, tôi tìm mãi v n không th y th y đâu. ướ ư Tôi b c bu i l ch y đ n nhà th y. Căn nhà ế
tr ng hoác. Bác hàng xóm nghe chó s a ran ch y sang xem xét. “C u là Phong h ?. “D . “Th y Ti n g i cái này cho c u. Th y ế
y b o chuy n vào Nam v i con trai”. Tôi v i vàng m ra, b c th r t ng n. “Th y mong em c g ng h c th t t t. Em luôn là ư
h c trò ngoan c a th y.
DN: D i ánh m t tr i không có ngh nào cao quý h n ngh d y h c-ướ ơ Comenxki
-Th y giáo là đ ng tinh, h c sinh là đ ng đã l c - ườ ư Ng n ng Ba T ư
-Ph i tôn kính th y d y mình, b i lẽ n u cha m cho ta s s ng thì chính các th y giáo cho ta ph ng cách s ng đàng hoàng ế ươ
t t - ế Philoxêne De Cythêrê
báo tường - Trang 2
báo tường - Người đăng: vubaokhanh-6868
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
báo tường 9 10 735