Ktl-icon-tai-lieu

Bất đẳng thức và phương pháp chứng minh

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 105 trang   |   Lượt xem: 2456 lần   |   Lượt tải: 1 lần
❇✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝
✈➭
P❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ❝❤ø♥❣ ♠✐♥❤

●✐➳♦ ✈✐➟♥ ❤➢í♥❣ ❞➱♥✿ P●❙✳❚❙✳ ➜➭♠ ❱➝♥ ◆❤Ø
❚➳❝ ❣✐➯✿ ◆❣✉②Ô♥ ❚✐Õ♥ ❚❤➭♥❤
❑❤♦❛ ❚♦➳♥ ✲ ❚r➢ê♥❣ ➜➵✐ ❤ä❝ ❑❤♦❛ ❤ä❝ ❚❤➳✐ ◆❣✉②➟♥

1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên♠ë ➤➬✉
❇✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❧➭ ♠ét ✈✃♥ ➤Ò ❦❤➳ ❝æ ➤✐Ó♥✱ ♥❤➢♥❣ ①✉✃t ❤✐Ö♥ tr♦♥❣ ♠ä✐ ❧Ü♥❤
✈ù❝ ❝ñ❛ t♦➳♥ ❤ä❝✳ ❚r♦♥❣ ❝❤➢➡♥❣ tr×♥❤ t♦➳♥ ♣❤æ t❤➠♥❣✱ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❝ã ♠➷t
ë t✃t ❝➯ ❝➳❝ ❜é ♠➠♥ ❙è ❤ä❝✱ ➜➵✐ sè✱ ●✐➯✐ tÝ❝❤✱ ❍×♥❤ ❤ä❝ ✈➭ ▲➢î♥❣ ❣✐➳❝✳ ➜➷❝
❜✐Öt✱ tr♦♥❣ ❦ú t❤✐ ➜➵✐ ❤ä❝✱ ❍ä❝ s✐♥❤ ❣✐á✐ q✉è❝ ❣✐❛ ✈➭ q✉è❝ tÕ ➤Ò✉ ❝ã ❜➭✐ ❜✃t
➤➻♥❣ t❤ø❝✳

❈❤Ý♥❤ ✈× t❤Õ ♠➭ ❝❤✉②➟♥ ➤Ò ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ r✃t t❤✐Õt t❤ù❝ ➤è✐ ✈í✐

♥❤÷♥❣ ❛✐ ♠✉è♥ t×♠ ❤✐Ó✉ s➞✉ ✈Ò t♦➳♥ s➡ ❝✃♣✳ ❍➡♥ ♥÷❛✱ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❝ß♥ ❧✐➟♥
q✉❛♥ ➤Õ♥ sù ➤➳♥❤ ❣✐➳✱ t×♠ ❝➳✐ ❝❤➷♥ ❤♦➷❝ ❝ù❝ trÞ ❝❤♦ ♠ét ❜✐Ó✉ t❤ø❝✳ ❇ë✐ ✈❐②
❜✃t

➤➻♥❣

t❤ø❝

❧➭

♠ét

tr♦♥❣

sè

♥❤÷♥❣

❜➭✐

t♦➳♥

➤➢î❝

r✃t

♥❤✐Ò✉

♥❣➢ê✐

t❤✉é❝

♥❤✐Ò✉ ❧Ü♥❤ ✈ù❝ q✉❛♥ t➞♠ ➤Õ♥✳
❇✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❦❤➠♥❣ ♣❤➯✐ ❧➭ ❜➭✐ t♦➳♥ ❦❤ã✱ ♥❤➢♥❣ ❝❤ä♥ ❝➳❝❤ ❝❤ø♥❣ ♠✐♥❤
♥❤➢ t❤Õ ♥➭♦ ❝❤♦ ➤➡♥ ❣✐➯♥✳

❙➳♥❣ t➳❝ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❝ò♥❣ ❦❤➠♥❣ ❦❤ã✱ ♥❤➢♥❣

❜✐Ó✉ ❞✐Ô♥ ❤×♥❤ t❤ø❝ ë ❤❛✐ ✈Õ t❤Õ ♥➭♦ ❝❤♦ ➤Ñ♣ ♠➽t✳ ◆Õ✉ ➤Ó ý sÏ t❤✃② ❝➳❝ ❜➭✐
t♦➳♥ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ➤➢î❝ ❝❤✐❛ r❛ ❧➭♠ ❤❛✐ ♥❤ã♠✳ ◆❤ã♠ ■ ❧➭ ✈❐♥ ❞ô♥❣ ♠ét sè
❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❧✉➠♥ ➤ó♥❣ ➤Ó ❝❤ø♥❣ ♠✐♥❤ ♠ét ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ♠í✐ q✉❛ ❝➳❝ ♣❤Ð♣
❜✐Õ♥ ➤æ✐ ✈➭ ♥❤ã♠ ■■ ❧➭ t×♠ ❝ù❝ trÞ ♠ét ❜✐Ó✉ t❤ø❝✳ ➜➞② ❝❤Ý♥❤ ❧➭ ❜➭✐ t♦➳♥ t×♠
♠ét ❝➳✐ ❝❤➷♥ ✈➭ ①Ðt ①❡♠ ❦❤✐ ♥➭♦ ❜✐Ó✉ t❤ø❝ sÏ ➤➵t ➤➢î❝ ❝➳✐ ❝❤➷♥ ✃②✳ ◆❤➢ ✈❐②✱
❝❤✉②➟♥ ➤Ò tr×♥❤ ❜➭② ë ➤➞② ♥❤➺♠ ❣✐➯✐ q✉②Õt ➤➢î❝ ❤❛✐ ✈✃♥ ➤Ò ❝❤Ý♥❤✿

✭✐✮

❈❤ø♥❣ ♠✐♥❤ ❧➵✐✱ ♥❤➢♥❣ t❤❡♦ ♣❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ s➳♥❣ t➳❝✱ ♠ét sè ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝
❣➽♥ ❧✐Ò♥ ✈í✐ t➟♥ t✉æ✐ ♥❤÷♥❣ ♥❤➭ t♦➳♥ ❤ä❝ ✈➭ tr×♥❤ ❜➭② ✈✐Ö❝ ✈❐♥ ❞ô♥❣ ➤Ó
❣✐➯✐ q✉②Õt ♠ét ✈➭✐ ✈Ý ❞ô✳

✭✐✐✮

❚×♠ ❝ù❝ trÞ ❝❤♦ ♠ét sè ❜✐Ó✉ t❤ø❝ ➤Ó tõ ➤ã s✉② r❛ tÝ♥❤ ❝❤✃t ➤➷❝ ❜✐Öt ❝➬♥
q✉❛♥ t➞♠ ❝ñ❛ ♠ét ➤è✐ t➢î♥❣ ♥➭♦ ➤ã✳

▲✉❐♥ ✈➝♥ ♥➭② ❣å♠ ❜❛ ❝❤➢➡♥❣✳ ❈❤➢➡♥❣ ✶ tr×♥❤ ❜➭② ❦❤➳✐ ♥✐Ö♠ ✈➭ ♠ét ✈➭✐
tÝ♥❤ ❝❤✃t ➤➷❝ ❜✐Öt ❝ñ❛ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ➤➢î❝ ♥❤➽❝ ❧➵✐ ❝ï♥❣ ✈í✐ ♠ét ✈➭✐ ✈Ý ❞ô ✈❐♥
❞ô♥❣ ë ♠ô❝ ✶✳✶✳

▼ô❝ ✶✳✷ ❣✐í✐ t❤✐Ö✉ ♠ét ✈➭✐ ♣❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ➤➡♥ ❣✐➯♥ t❤➢ê♥❣

sö ❞ô♥❣ ➤Ó ❝❤ø♥❣ ♠✐♥❤ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝✳

✶
2Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên✷
❈❤➢➡♥❣ ✷✿ ❚❐♣ tr✉♥❣ tr×♥❤ ❜➭② ♣❤➢➡♥❣ ♣❤➳♣ ❤➭♠ sè ➤Ó ①➞② ❞ù♥❣ ❜✃t ➤➻♥❣
t❤ø❝ ❝ï♥❣ ✈í✐ ✈✐Ö❝ ❝❤ø♥❣ ♠✐♥❤ ❧➵✐ ♠ét sè ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ❝æ ➤✐Ó♥✳
❈❤➢➡♥❣ ✸✿ ▼ét sè ø♥❣ ❞ô♥❣ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ ✈Ò ✈✐Ö❝ t×♠ ❣✐➳ trÞ ❧í♥ ♥❤✃t ✈➭
♥❤á ♥❤✃t ❝ñ❛ ♠ét ❜✐Ó✉ t❤ø❝ ë ♠ô❝ ✸✳✶✱ ❝❤ø♥❣ ♠✐♥❤ ❜✃t ➤➻♥❣ t❤ø❝ tr♦♥❣ ❤×♥❤
s➡ ❝✃♣ ë ♠ô❝ ✸✳✷✱ ➳♣ ❞ô♥❣ ❣✐➯✐ ♣❤➢➡♥❣ tr×♥❤ ✈➭ ❤Ö ♣❤➢➡♥❣ tr×♥❤ ✈í✐ ♥❤÷♥❣
➤✐Ò✉ ❦✐Ö♥ ♥❤✃t ➤Þ♥❤ ë ♠ô❝ ✸✳✸ ✳
❉ï ➤➲ r✃t ❝è ❣➽♥❣✱...
1Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Bất đẳng thức và phương pháp chứng minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất đẳng thức và phương pháp chứng minh - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
105 Vietnamese
Bất đẳng thức và phương pháp chứng minh 9 10 838