Ktl-icon-tai-lieu

Bất phương trình

Được đăng lên bởi phamhuuhoang99
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề LTĐH

Chuyeân ñeà 1

Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn

PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
BAÁT PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
CAÙC HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC CÔ BAÛN

1. (a b)2

a2 2ab b2
2. (a b)2 a2 2ab b2
3. a2 b2 (a b)(a b)
4. (a b)3 a3 3a2b 3ab2 b3
5. (a b)3 a3 3a2b 3ab2 b3

a 2 b 2 (a b) 2 2ab
a 2 b 2 (a b) 2 2ab

a3 b3 (a b)3 3ab(a b)

6. a3 b3 (a b)(a2 ab b2 )
7. a3 b3 (a b)(a2 ab b2 )
8. a b c

2

a2 b2 c2 2ab 2ac 2bc

A. PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
Nhắc lại:
1) Một số phép biến đổi tương đương phương trình thường sử dụng
a) Chuyển vế một biểu thức từ vế này sang vế kia (nhớ đổi dấu của biểu thức).
b) Nhân hoặc chia hai vế của phương trình với một hằng số (khác 0) hoặc với một biểu thức
(khác không).
c) Thay thế một biểu thức bởi một biểu thức khác bằng với biểu thức đó.
Lưu ý:
+ Chia hai vế của phương trình cho biểu thức chứa ẩn đề phòng mất nghiệm.
+ Bình phương hai vế của phương trình đề phòng dư nghiệm.
2) Caùc böôùc giaûi moät phöông trình
Böôùc 1: Tìm ñieàu kieän (neáu coù) cuûa aån soá ñeå hai veá cuûa pt coù nghóa
Böôùc 2: Söû duïng caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông ñeå bieán ñoåi pt ñeán moät pt ñaõ bieát caùch giaûi
Böôùc 3: Giaûi pt vaø choïn nghieäm phuø hôïp ( neáu coù)
Böôùc 4: Keát luaän

1

Chuyên đề LTĐH
3. Các phương pháp giải phương trình đại số thường sử dụng
a) Phöông phaùp 1:

Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn

Bieán ñoåi phöông trình ñaõ cho veà phöông trình đñaõ bieát caùch giaûi

b) Phöông phaùp 2:

Bieán ñoåi phöông trình ñaõ cho veà daïng tích soá : A.B = 0; A.B.C = 0.
A 0
A 0
B 0
Ñònh lyù:
; A.B.C 0
A.B 0
B 0
C 0

c) Phöông phaùp 3:

Ñaët aån phuï ñöa phöông trình ñaõ cho veà daïng ñaõ bieát caùch giaûi.

PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
I. Giaûi vaø bieän luaän phöông trình baäc nhaát:
1. Daïng :

x : aå n soá

ax + b = 0 (1)

a, b : tham soá

2. Giaûi vaø bieän luaän:
Ta coù :
Bieän luaän:

(1)

ax = -b

(2)

b
a
Neáu a = 0 thì (2) trôû thaønh 0.x = -b
* Neáu b 0 thì phöông trình (1) voâ nghieäm
* Neáu b = 0 thì phöông trình (1) nghieäm ñuùng vôùi moïi x
Toùm laïi :
b
a 0 : phöông trình (1) coù nghieäm duy nhaát x
a
a = 0 vaø b 0 : phöông trình (1) voâ nghieäm
a = 0 vaø b = 0 : phöông trình (1) nghieäm ñuùng vôùi moïi x

Neáu a

0 thì (2)

x

3. Ñieàu kieän veà nghieäm soá cuûa phöông trình:
Ñònh lyù:

Xeùt phöông trình ax + b = 0 (1) ta coù:
(1) coù nghieäm duy nhaát

a
a

(1) voâ nghieäm
(1) nghieäm ñuùng vôùi moïi x

2

0
0

b 0
a 0
b 0

Chuyên đề LTĐH
II.Giaûi vaø bieän luaän phöông trình baäc hai:
1. Daïng:

Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn

ax 2 ...
Chuyên đề LTĐH Huỳnh Chí Hào – boxmath.vn
1
Chuyeân ñeà 1 PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
BAÁT PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
CAÙC HAÈNG ÑAÚNG THÖÙC CÔ BAÛN
1.
2 2 2
( ) 2a b a ab b
abbaba 2
2
)(
22
2.
2 2 2
( ) 2a b a ab b
abbaba 2
2
)(
22
3.
22
( )( )a b a b a b
4.
3 3 2 2 3
( ) 3 3a b a a b ab b
)(3
3
)(
33
baabbaba
5.
6.
3 3 2 2
( )( )a b a b a ab b
7.
3 3 2 2
( )( )a b a b a ab b
8.
2
2 2 2
2 2 2a b c a b c ab ac bc
A. PHÖÔNG TRÌNH ÑAÏI SOÁ
Nhắc lại:
1) Một số phép biến đổi tương đương phương trình thường sử dụng
a) Chuyển vế một biểu thức từ vế này sang vế kia (nhớ đổi dấu của biểu thức).
b) Nhân hoặc chia hai vế của phương trình với một hằng số (khác 0) hoặc với một biểu thức
(khác không).
c) Thay thế một biểu thức bởi một biểu thức khác bằng với biểu thức đó.
Lưu ý:
+ Chia hai vế của phương trình cho biểu thức chứa ẩn đề phòng mất nghiệm.
+ Bình phương hai vế của phương trình đề phòng dư nghiệm.
2) Caùc böôùc giaûi moät phöông trình
Böôùc 1: Tìm ñieàu kieän (neáu coù) cuûa aån soá ñeå hai veá cuûa pt coù nghóa
Böôùc 2: Söû duïng caùc pheùp bieán ñoåi töông ñöông ñeå bieán ñoåi pt ñeán moät pt ñaõ bieát caùch giaûi
Böôùc 3: Giaûi pt vaø choïn nghieäm phuø hôïp ( neáu coù)
Böôùc 4: Keát luaän
Bất phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bất phương trình - Người đăng: phamhuuhoang99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bất phương trình 9 10 314