Ktl-icon-tai-lieu

BDHSG toán 10

Được đăng lên bởi kieuloan91
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề BDHSG

Chuyeân ñeà:

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu

ÑA THÖÙC
Huỳnh Chí Hào – THPT Chuyên NQD

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐA THỨC
Ña thöùc : (Ña thöùc moät bieán)
1. Ñònh nghóa: Ña thöùc baäc n theo x (n  ¥ ) laø bieåu thöùc coù daïng
f(x)  an x n  an 1x n 1  ...  a1x  a 0 vôùi an  0
Caùc soá a0 ,a1 ,...,an goïi laø caùc heä soá , n goïi laø baäc cuûa ña thöùc f(x)
Ví duï:

f(x)  2x3  9x 2  12x  4 laø ña thöùc baäc ba

2. Ña thöùc ñoàng nhaát:
a) Ña thöùc ñoàng nhaát:
Ñònh nghóa : Ña thöùc ñoàng nhaát laø nhöõng ña thöùc luoân luoân coù cuøng giaù trò vôùi baát cöù giaù trò
naøo cuûa bieán soá
 Neáu f(x) vaø g(x) laø hai ña thöùc ñoàng nhaát ta kyù hieäu : f(x)  g(x)

 f(x)  g(x)   x  ¡

: f(x)  g(x)

b) Ña thöùc ñoàng nhaát khoâng:
Ñònh nghóa : Ña thöùc ñoàng nhaát khoâng laø nhöõng ña thöùc luoân luoân baèng 0 vôùi baát cöù giaù trò naøo
cuûa bieán soá
 Neáu f(x) ña thöùc ñoàng nhaát khoâng ta kyù hieäu : f(x)  0
 f(x)  0  x  ¡ : f(x)  0

Heä quaû:

 an  0
 a 0
 n 1
 .
 .
 .

 a0  0

f(x)  an x n  an 1x n 1  ...  a1x  a 0  0  

Ví dụ 1: Tìm các hệ số a, b để đa thức f(x) = x4 + 2x3 + ax2 + 2x + b là bình phương của một đa thức
Bài giải:
Giả sử
2
x4 + 2x3 + ax2 + 2x + b = ( x2 + mx + n)
với mọi x
Þ x4 + 2x3 + ax2 + 2x + b = x4 + m2x2 + n2 + 2mx3 + 2nx2 + 2mnx
Þ ( 2m - 2) x3 + ( m2 + 2n - a) x2 + ( 2mn - 2) x + n2 - b = 0
Áp dụng định lý về đa thức đồng nhất không ta được:

1

với mọi x
với mọi x

Chuyên đề BDHSG

THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
ïìï 2m - 2 = 0
ïï 2
ïï m + 2n - a = 0
í
ïï 2mn - 2 = 0
ïï
ïï n2 - b = 0
ïî

ìï m = 1
ïï
ïï n = 1
2
ï
Giải hệ ta được: í
. Vậy khi a = 3; b = 1 thì x4 + 2x3 + 3x2 + 2x + 1 = ( x2 + x + 1)
ïï a = 3
ïï
ïï b = 1
î
Ví dụ 2:
Bài 1: Tìm các số  ,  sao cho
x  3    1 x    1 x
Bài 2: Tìm các số  ,  ,  sao cho





10 x 2  3 x  1    6 x  1   x 2  3  
2

Bài 3: Tìm các số  ,  ,  sao cho

3 x 2  8 x  5    2 x  1    x  1  
2

Bài 4: Tìm các số  ,  ,  sao cho
2 x 2  11x  21    4 x  4     4 x  4   
2

Bài 5: Tìm các số A, B, C sao cho
2 x 2  5x  3 A
B
C
 

3
2
x  x  2x x x 1 x  2
Bài 6: Tìm các số A, B, C sao cho
3x 2  3x  3
A
B
C



3
2
x 1 x  2
x  3 x  2  x  1
3. Nghieäm cuûa ña thöùc:
 Neáu khi x = a ña thöùc f(x) coù giaù trò baèng 0 thì ta noùi a laø moät nghieäm cuûa f(x)
ñn

 a laø moät nghieäm cuûa f(x)   f(a)  0 
4. Pheùp chia ña thöùc:
Ñònh lyù: Cho hai ña thöùc ...
Chuyên đề BDHSG THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu
Chuyeân ñeà: ÑA THÖÙC
Huỳnh Chí Hào – THPT Chuyên NQD
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐA THỨC
Ña thöùc : (Ña thöùc moät bieán)
1. Ñònh nghóa: Ña thöùc baäc n theo x (n
¥
) laø bieåu thöùc coù daïng
n n 1
n n 1 1 0
f(x) a x a x ... a x a
vôùi
n
a 0
Caùc soá
0 1 n
a ,a ,...,a
goïi laø caùc heä soá , n goïi laø baäc cuûa ña thöùc f(x)
Ví duï:
3 2
f(x) 2x 9x 12x 4
laø ña thöùc baäc ba
2. Ña thöùc ñoàng nhaát:
a) Ña thöùc ñoàng nhaát:
Ñònh nghóa : Ña thöùc ñoàng nhaát laø nhöõng ña thöùc luoân luoân coù cuøng giaù trò vôùi baát cöù giaù trò
naøo cuûa bieán soá
Neáu f(x) vaø g(x) laø hai ña thöùc ñoàng nhaát ta kyù hieäu :
f(x) g(x)
f(x) g(x) x :f(x) g(x) ¡
b) Ña thöùc ñoàng nhaát khoâng:
Ñònh nghóa : Ña thöùc ñoàng nhaát khoâng laø nhöõng ña thöùc luoân luoân baèng 0 vôùi baát cöù giaù trò naøo
cuûa bieán soá
Neáu f(x) ña thöùc ñoàng nhaát khoâng ta kyù hieäu :
f(x) 0
¡f(x) 0 x : f(x) 0
Heä quaû:
Ví dụ 1: Tìm các hệ số a, b để đa thức
4 3 2
f(x) x 2x ax 2x b= + + + +
là bình phương của một đa thức
Bài giải:
Giả sử
( )
2
4 3 2 2
x 2x ax 2x b x mx n+ + + + = + +
với mọi x
4 3 2 4 2 2 2 3 2
x 2x ax 2x b x m x n 2mx 2nx 2mnxÞ + + + + = + + + + +
với mọi x
( )
( )
( )
3 2 2 2
2m 2 x m 2n a x 2mn 2 x n b 0Þ - + + - + - + - =
với mọi x
Áp dụng định lý về đa thức đồng nhất không ta được:
1
BDHSG toán 10 - Trang 2
BDHSG toán 10 - Người đăng: kieuloan91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BDHSG toán 10 9 10 842