Ktl-icon-tai-lieu

BENZEN

Được đăng lên bởi Lan Anh Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 46: BENZEN

và ANKYLBENZEN

I.
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức:
- Biết:
+ Cấu trúc phân tử benzen.
+ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankylbenzen.
+ Tính chất vật lý, tính chất hoá học của benzen và ankylbenzen.
- Hiểu:
+ Sự liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của benzen.
+ Các phản ứng: thế, cộng, oxi hoá
2. Về kĩ năng:
- Viết được cấu trúc phân tử của benzen và ankylbenzen.
- Viết được các phương trình phản ứng và dự đoán sản phẩm phản ứng.
- Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên các chất.
- Giải các bài toán về tính khối lượng và phần trăm khối lượng.
II.
CHUẨN BỊ
- 1 mô hình phân tử benzen (dã ráp sẵn)
- Bảng phụ ứng dụng của aren.
- Dụng cụ và hoá chất thí nghiệm
+ Dung dịch KMnO4, benzen.
+ Đế sứ, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, hộp quẹt.
III.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Hãy cho biết tính chất hoá học đặc trưng của hidrocacbon no và không no
Gợi ý trả lời: Hidrocacbon no tham gia phản ứng thế, hdrocacbon không no tham gia phản
ứng cộng.
IV.
TIỂN TRÌNH GIẢNG DẠY
Bài 46: BENZEN và ANKYLBENZEN
I.
Cấu trúc, đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
HOẠT ĐỘNG 1
1. Cấu trúc của phân tử benzen (trọng tâm)
a. Sự hình thành liên kết trong phân tử benzen
 Học sinh quan sát hình 7.1 trong sách giáo khoa, 2 học sinh ngồi kế nhau thảo luận
để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Trong phân tử benzen:
- Các nguyên tử C ở trạng thái lai hoá nào?
- Các nguyên tử C liên kết với các nguyên tử H bằng loại liên kết nào?
- Các nguyên tử C liên kết với nhau bằng loại liên kết nào?
 1 học sinh xung phong trả lời:
- C ở trạng thái lai hoá sp2 (lai hóa tam giác).
- Mỗi C sử dụng 3 AO lai hoá để tạo liên kết σ với 1 H và với 2 C bên cạnh.
- 6 AO p còn lại của 6 C xen phủ bên với nhau tạo hệ liên hợp π chung cho cả vòng benzen.
 Giáo viên thông báo: Nhờ vậy, liên kết π trong vòng benzen tương đối bền vững
hơn liên kết π trong anken hay những hidrocacbon không no khác.
b. Mô hình phân tử
 Học sinh xem mô hình phân tử benzen (giáo viên đã ráp sẵn) và rút ra nhận xét về
hình dạng, góc liên kết: trong benzen
- 6 C tạo 1 hình lục giác đều.
- 6 C và 6 H cùng nằm trên 1 mặt phẳng
- Các góc liên kết đều là 120°.
-1-

c. Biểu diễn cấu tạo của phân tử benzen
 Giáo viên thông báo 2 kiểu vẽ công thức cấu tạo của benzen:
hay
2. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
 2 học sinh ngồi kế nhau thảo luận để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
- Thế nào là ankylbenzen? Cho biết công thức chung của ankylbenzen?
-...
Bài 46: BENZEN và ANKYLBENZEN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về kiến thức:
- Biết:
+ Cấu trúc phân tử benzen.
+ Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ankylbenzen.
+ Tính chất vật lý, tính chất hoá học của benzen và ankylbenzen.
- Hiểu:
+ Sự liên quan giữa cấu trúc phân tử và tính chất hoá học của benzen.
+ Các phản ứng: thế, cộng, oxi hoá
2. Về kĩ năng:
- Viết được cấu trúc phân tử của benzen và ankylbenzen.
- Viết được các phương trình phản ứng và dự đoán sản phẩm phản ứng.
- Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên các chất.
- Giải các bài toán về tính khối lượng và phần trăm khối lượng.
II. CHUẨN BỊ
- 1 mô hình phân tử benzen (dã ráp sẵn)
- Bảng phụ ứng dụng của aren.
- Dụng cụ và hoá chất thí nghiệm
+ Dung dịch KMnO
4
, benzen.
+ Đế sứ, ống nghiệm, ống nhỏ giọt, hộp quẹt.
III. KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi: Hãy cho biết tính chất hoá học đặc trưng của hidrocacbon no và không no
Gợi ý trả lời: Hidrocacbon no tham gia phản ứng thế, hdrocacbon không no tham gia phản
ứng cộng.
IV. TIỂN TRÌNH GIẢNG DẠY
Bài 46: BENZEN và ANKYLBENZEN
I. Cấu trúc, đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
HOẠT ĐỘNG 1
1. Cấu trúc của phân tử benzen (trọng tâm)
a. Sự hình thành liên kết trong phân tử benzen
Học sinh quan sát hình 7.1 trong sách giáo khoa, 2 học sinh ngồi kế nhau thảo luận
để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 1.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Trong phân tử benzen:
- Các nguyên tử C ở trạng thái lai hoá nào?
- Các nguyên tử C liên kết với các nguyên tử H bằng loại liên kết nào?
- Các nguyên tử C liên kết với nhau bằng loại liên kết nào?
1 học sinh xung phong trả lời:
- C ở trạng thái lai hoá sp
2
(lai hóa tam giác).
- Mỗi C sử dụng 3 AO lai hoá để tạo liên kết σ với 1 H và với 2 C bên cạnh.
- 6 AO p còn lại của 6 C xen phủ bên với nhau tạo hệ liên hợp π chung cho cả vòng benzen.
Giáo viên thông báo: Nhờ vậy, liên kết π trong vòng benzen tương đối bền vững
hơn liên kết π trong anken hay những hidrocacbon không no khác.
b. Mô hình phân tử
Học sinh xem mô hình phân tử benzen (giáo viên đã ráp sẵn) và rút ra nhận xét về
hình dạng, góc liên kết: trong benzen
- 6 C tạo 1 hình lục giác đều.
- 6 C và 6 H cùng nằm trên 1 mặt phẳng
- Các góc liên kết đều là 120°.
- 1 -
BENZEN - Trang 2
BENZEN - Người đăng: Lan Anh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
BENZEN 9 10 734