Ktl-icon-tai-lieu

bí quyết đạt điêm cao môn hoá

Được đăng lên bởi dieuthitrang97
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học t p chia s

Bí quyết để đạt điểm cao môn Hóa học

BÍ QUYẾT ĐỂ ĐẠT ĐIỂM CAO MÔN HÓA HỌC TRONG
KỲ THI ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG
Giáo viên: TRẦN HẢI

Mỗi chúng ta ai cũng mong muốn đạt được kết quả cao trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Để làm được điều đó chúng ta phải biết ưu điểm, nhược điểm của mình ở đâu để phát huy thế
mạnh của chúng ta cũng như hạn chế được các yếu đến mức thấp nhất có thể.
Đối với việc học hóa học cũng vậy. Khi các em đọc một câu Hóa học các em cần nắm được các
dữ liệu của đề ra cũng như tìm được mối liên hệ của các dữ liệu đó để đưa ra một cách làm logic,
ngắn gọn và đặc biệt là chọn được đáp án đúng.
Để giúp các em được phần nào khó khăn đó, sau đây thầy giới thiệu cho các em một số bài tập
điển hình trong các đề thi đại học của những năm gần đây và hướng các em một số phương pháp
làm bài ngắn gọn.
Lưu ý: Tùy thuộc vào mức độ kiến thức của mình các em lựa chọn các cách giải sau cho phù hợp:
Cách 1: Thường dùng cho các em học sinh có mức kiến thức trung bình khá.
Cách 2: Dùng cho các em có kiến thức khá trở lên.
Bài 1 (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2011) Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1
lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là:
A. 2,00
B. 1,00
C. 1,25
D. 0,75
Hướng dẫn giải:
Khi giải bài tập này các em thường vướng những yếu tố sau:
Thứ nhất: Các em không biết được CO2 phản ứng với NaOH trước hay Ca(OH)2 trước.
Thứ hai: Các em viết đầy đủ phương trình như sau:
CO2 + NaOH
CO2 + Ca(OH)2

NaHCO3
Na 2 CO3
Ca ( HCO3 ) 2
CaCO3

Vậy các em đã gặp phải sự khó khăn trong các phản ứng trên nên mất rất nhiều thời gian. Vì vậy
thầy đưa ra cho các em một số cách giải sau:
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Tài liệu học t p chia s

Bí quyết để đạt điểm cao môn Hóa học

Cách 1: Các em sử dụng phương trình ion rút gọn để giải.
Khi hấp thụ CO2 vào dung dịch chứa OH- ta có phản ứng theo thứ tự sau:
Bước 1: CO2 + OHHCO30,03 0,03
0,03
Bước 2: HCO3 + OH
CO32- + H2O
0,02
0,02
0,02
2+
2Ca + CO3
CaCO3
0,0125 0,02
OH = 0,025 + 0,0125.2 = 0,05 mol
nCO2 = 0,03. Vậy nCO32- = 0,02
m = 0,0125 . 100 = 1,25 gam
Chọn đáp án C.
Cách 2: Dùng phương pháp loại trừ
Ta biết: do nCa2+ = 0,0125 do đó kết tủa lớn nhất.
m = mCaCO3 = 0,0125 . 100 = 1,25 gam. Loại đáp án A.
Sau đó các em dựa vào tỉ lệ phản ứng để đưa ra đáp số.
Chọn đáp án C.
Cách 3: Ta dựa vào tỉ lệ

nOH
nCO2

0,05
0,03

5
3

Vậy nCO32- sinh ra = 0,05 – 0,03 = 0,02.
Do đó nCO3...
Tài liu hc t󰖮p chia s󰖼
Bí q uyết đ đt đim cao m ôn Hóa hc
Hoc mai.vn Ni trưng chung ca hc t rò Vit
Tổng đài tư vn: 1900 58-58- 12
- T rang | 1 -
Mi chún g ta ai cũn g m on g mu n đt đưc kết qu cao tron g hc tp cũn g n hư tron g cu c sn g.
Đ l àm đưc đi u đó chún g ta phi bi ết ưu đi m , n hược đi m c a m ìn h đâu đ phát huy thế
m n h c a chún g ta cũn g n hư hn chế đưc các y ếu đến m c thp n ht có th.
Đi v i vi c hc hóa hc cũn g v y . K hi các em đọc m t câu Hóa hc các em cn n m đưc c
d li u c a đ ra cũn g n hư tìm đưc m i li ên h ca các d li u đó đ đưa ra m t cách l àm l ogic,
n g n gn v à đc bi t l à chn được đáp án đún g.
Đ gi úp các em đưc phn n ào khó khăn đó, sau đây thy gi i thi u cho các em m t s b ài tp
đi n hìn h tron g c đ thi đi hc c a n hn g n ăm gn đây hưn g các em m t s phươn g pháp
l àm b ài n gn gn .
Lưu ý: T ùy thu c v ào m c độ ki ến thc c a mìn h các em l a chn các cách gi i sau cho phù hp:
Cách 1: Th ưn g dùn g ch o các em h c sinh có m c ki ến th c trun g bình khá.
Cách 2: Dùn g ch o các em ki ến th c kh á tr l ên .
Bài 1 (Trích Đ th i TSĐH, kh i A 2011) Hp th hoàn toàn 0,672 lít khí CO
2
(đktc) v ào 1
l í t dun g d c h gm Na OH 0 ,0 25 M v à C a( OH )
2
0, 01 25 M, t hu đ ưc x g am k ế t t a. G i á t r c a x l à:
A . 2,00 B. 1,00 C. 1,25 D. 0,75
Hưng dn gii:
K hi gi i b ài tp n ày các em thưn g v ưn g n hn g y ếu t sau:
T h nht: Các em khôn g bi ết đưc CO
2
phn n g v i NaOH trưc hay Ca(OH)
2
trưc.
T h hai: Các em vi ết đy đ phươn g trìn h n hư sau:
CO
2
+ NaOH
32
3
CONa
NaHCO
CO
2
+ Ca(OH)
2
3
23
)(
CaCO
HCOCa
Vy c em đã gp phi s khó khăn tron g c phn n g trên n ên m t rt n hi u thi gi an . v y
thy đưa ra cho các em m t s cách gi i sau:
BÍ QUYẾ T Đ ĐT ĐIM CAO MÔN HÓA HC TRONG
K T HI ĐI HC CAO ĐNG
G iáo viên : TR N H I
bí quyết đạt điêm cao môn hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí quyết đạt điêm cao môn hoá - Người đăng: dieuthitrang97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
bí quyết đạt điêm cao môn hoá 9 10 403