Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết làm giàu của người châu Á giàu 28 thế giới

Được đăng lên bởi Ngo van Long
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 0 lần
m

Bí quyết làm giàu của người châu Á giàu 28 thế giới

.co

Các hiệu sách khắp thế giới bày bán la liệt những bí quyết ñầu tư từ Waren Buffet. Tuy
nhiên, hiếm khi thấy những tỷ phú hàng ñầu châu Á nói về kinh nghiệm làm giàu của mình
trong những sự kiện quốc tế.

en

vn

Vì vậy, thật bất ngờ khi tỷ phú Lee Shau Kee, chia sẻ
những bí quyết tâm ñắc với các doanh nhân trẻ trong bữa
tiệc trao giải của Tạp chí Forbes Asia cho các thành viên
trong danh sách những công ty trị giá dưới 1 tỷ USD tốt
nhất năm 2011. Ông Lee hiện là chủ tịch tập ñoàn
Henderson Land của Hồng Kông và làngười ñứng thứ 28
trên bảng xếp hạng tỷ phú năm 2011 của Forbes với tổng
tài sản 19 tỷ USD.

Dưới ñây là những ñiểm quan trọng mà ông Lee ñã nói:

w.
Be

* Làm việc chăm chỉ và thật kiên trì. Trong sạch vừa ñủ thôi.

* Dùng tiền ñể kiếm ra tiền: Tiết kiệm những khoản tiền mình kiếm ñược, nhưng sau ñó nên ñem
ra ñầu tư ñúng nơi ñúng chỗ. ðừng ñể tiền nằm im trong ngân hàng.
* Với ñàn ông, hãy tìm một công việc mà mình thấy yêu thích và làm việc thật chăm chỉ. Với
phụ nữ, như một câu tục ngữ của Trung Quốc, việc quan trọng nhất là cướiñược
người ñàn ông xứng ñáng.
* ðừng nên kết hôn quá sớm. Khi còn trẻ, ñiều quan trọng là bạn nên làm việc thật chăm chỉ và
tạo dựng sự nghiệp trước.

ww

Ông Lee cũng lưu ý, với những người ñã thành công, tiền có thể trở thành một yếu tố kiểm soát
cuộc sống và biến họ trở thành nô lệ của ñồng tiền. Một trong những biện pháp ñể tránh ñiều này
là : Làm từ thiện.
Ông Lee cho rằng, chia sẻ tiền bạc ñúng nơi ñúng chỗ, tạo hiệu quả ñòn bẩy và kiểm soát xem
tiền của mình ñược chi tiêu có hiệu quả không.ðiều này sẽ ñem lại sự thanh thản cho tâm hồn
bạn.
Cuối cùng, Lee cũng ñưa một gợi ý khác: hãy cố tối ña hoá số người ñược lợi từ một ñóng góp
cá nhân.

 - Download sach mien phi

m

Ông ñưa ra ví dụ về một chương trình do ông thực hiện, nhằm mục ñích ñào tạo nghề nghiệp cho
1 triệu nông dân trẻ ở vùng nông thôn và giúp họ tìm kiếm việc làm. Giả sử mỗi gia ñình có 3
thành viên thì sẽ có 3 triệu người ñược lợi từ chương trình này.

.co

Năm 1950,khi ñặt chân ñến Hồng Kông, Lee Shau Kee chỉ có vỏn vẹn 1.000 HKD. Bắt ñầu sự
nghiệp bằng việc làm thuê cho một cửa hàng vàng bạc và ngoại hối, Lee Shau Kee ñã nhanh
chóng hiểu ñược những hoạt ñộng của thị trường tiền tệ.

Tuy nhiên, sau 10 năm ông ñã chuyển hướng sang lĩnh vực bất ñộng sản khi nhận thấy cơ hội
to lớn của một trong những trung tâm tài chính của khu vực châu Á.

vn

Lee Shau Kee ñã gây dựng nên t...
www.Beenvn.com
www.Beenvn.com - Download sach mien phi
Bí quyết làm giàu ca người châu Á giàu 28 thế gii
Các hiu sách khp thế gii bày bán la lit nhng bí quyết ñầu tư t Waren Buffet. Tuy
nhiên, hiếm khi thy nhng t phú hàng ñu châu Á nói v kinh nghim làm giàu ca mình
trong nhng s kin quc tế.
Vì vy, tht bt ng khi t phú Lee Shau Kee, chia s
nhng bí quyết tâm ñắc vi các doanh nhân tr trong ba
tic trao gii ca Tp chí Forbes Asia cho các thành viên
trong danh sách nhng công ty tr giá dưới 1 t USD tt
nht năm 2011. Ông Lee hin là ch tch tp ñoàn
Henderson Land ca Hng Kông và làngười ñứng th 28
trên bng xếp hng t phú năm 2011 ca Forbes vi tng
tài sn 19 t USD.
Dưới ñây là nhng ñim quan trng mà ông Lee ñã nói:
* Làm vic chăm ch và tht kiên trì. Trong sch va ñủ thôi.
* Dùng tin ñể kiếm ra tin: Tiết kim nhng khon tin mình kiếm ñược, nhưng sau ñó nên ñem
ra ñầu tư ñúng nơi ñúng ch. ðừng ñể tin nm im trong ngân hàng.
* Vi ñàn ông, hãy tìm mt công vic mà mình thy yêu thích và làm vic tht chăm ch. Vi
ph n, như mt câu tc ng ca Trung Quc, vic quan trng nht là cướiñược
người ñàn ông xng ñáng.
* ðừng nên kết hôn quá sm. Khi còn tr, ñiu quan trng là bn nên làm vic tht chăm ch
to dng s nghip trước.
Ông Lee cũng lưu ý, vi nhng người ñã thành công, tin có th tr thành mt yếu t kim soát
cuc sng và biến h tr thành nô l ca ñồng tin. Mt trong nhng bin pháp ñể tránh ñiu này
là : Làm t thin.
Ông Lee cho rng, chia s tin bc ñúng nơi ñúng ch, to hiu qu ñòn by và kim soát xem
tin ca mình ñược chi tiêu có hiu qu không.ðiu này s ñem li s thanh thn cho tâm hn
bn.
Cui cùng, Lee cũng ñưa mt gi ý khác: hãy c ti ña hoá s người ñược li t mt ñóng góp
cá nhân.
Bí quyết làm giàu của người châu Á giàu 28 thế giới - Trang 2
Bí quyết làm giàu của người châu Á giàu 28 thế giới - Người đăng: Ngo van Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bí quyết làm giàu của người châu Á giàu 28 thế giới 9 10 712