Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Chiềng Tương B trong giai đoạn hiện nay

Được đăng lên bởi luonghoact@gmail.com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài...........................................................1
2. Mục đích nghiên cứu .....................................................1
3. Phạm vi - đối tượng nghiên cứu ......................................2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu ...............................................2
6. Đóng góp của tiểu luận. ................................................. 2
7. Cấu trúc của tiểu luận……………………………………..2
NỘI DUNG
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý nâng cao chuyên mônNghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Chiềng Tương B
2.1. Khái quát về tình hình địa phương và nhà trường..................2
2.2. Thực trạng chất lượng chuyên môn - nghiệp vụ của đội ngũ giáo
viên trường Tiểu học Chiềng Tương B ……………...............................4
2.3. Đánh giá các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên mà nhà trường đã làm..................................5
2.4. Đánh giá chung.....................................................................6
Chương 2: Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên
môn - Nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Chiềng Tương B
……………...........................................................................8
3.1. Căn cứ đề xuất các biện pháp ...............................................8
3.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn - nghiệp vụ cho
đội ngũ giáo viên trường tiểu học Chiềng Tương …………….......8
3.2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên trong nhà trường...............................................8
3.2.2 Tăng cường quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn và dự giờ
rút kinh nghiệm sư phạm................................................................9
3.2.3 Đẩy mạnh tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng chuyên
môn - nghiệp vụ..................................................................................11
3.2.4 Phối kết hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm nâng cao
chất lượng chuyên môn - nghiệp vụ .............................................13
3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sự phát triển về chất lượng
chuyên môn - nghiệp vụ của đội ngũ........................................14
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp..........................................16
KẾT LUẬN
1. Kết luận...............................................................................17
2. Kiến ngh...
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài...........................................................1
2. Mục đích nghiên cứu .....................................................1
3. Phạm vi - đối tượng nghiên cứu ......................................2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu ...............................................2
6. Đóng góp của tiểu luận. ................................................. 2
7. Cấu trúc của tiểu luận……………………………………..2
NỘI DUNG
Chương 1: Thực trạng công tác quản lý nâng cao chuyên môn-
Nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Chiềng Tương B
2.1. Khái quát về tình hình địa phương và nhà trường..................2
2.2. Thực trạng chất lượng chuyên môn - nghiệp v của đội ngũ giáo
viên trường Tiểu học Chiềng Tương B ……………...............................4
2.3. Đánh giá các biện pháp quản nâng cao chất lượng chuyên môn
cho đội ngũ giáo viên mà nhà trường đã làm..................................5
2.4. Đánh giá chung.....................................................................6
Chương 2: Một số biện pháp quản nâng cao chất lượng chuyên
môn - Nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Chiềng Tương B
……………...........................................................................8
3.1. Căn cứ đề xuất các biện pháp ...............................................8
3.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn - nghiệp vụ cho
đội ngũ giáo viên trường tiểu học Chiềng Tương …………….......8
3.2.1. Xây dựng kế hoạch quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn cho
đội ngũ giáo viên trong nhà trường...............................................8
3.2.2 Tăng cường quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn và dự giờ
rút kinh nghiệm sư phạm................................................................9
3.2.3 Đẩy mạnh t học, t bồi ỡng để nâng cao chất lượng chuyên
môn - nghiệp vụ..................................................................................11
3.2.4 Phối kết hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm nâng cao
chất lượng chuyên môn - nghiệp vụ .............................................13
3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá sự phát triển về chất lượng
chuyên môn - nghiệp vụ của đội ngũ........................................14
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp..........................................16
KẾT LUẬN
1. Kết luận...............................................................................17
2. Kiến nghị.............................................................................17
Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Chiềng Tương B trong giai đoạn hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Chiềng Tương B trong giai đoạn hiện nay - Người đăng: luonghoact@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Chiềng Tương B trong giai đoạn hiện nay 9 10 752