Ktl-icon-tai-lieu

Biểu diễn một số đa thức và ứng dụng

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2783 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐH THÁI NGUYÊN

PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THỦY

BIỂU DIỄN MỘT SỐ DẠNG
ĐA THỨC VÀ ÁP DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Chuyên ngành : PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP
Mã số : 60 46 40

Giáo viên hướng dẫn:
GS.TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU

THÁI NGUYÊN, 2012

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên2

Mục lục
Mở đầu

3

Lời cảm ơn

4

1 Các
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

tính chất của đa thức đại số
Định nghĩa. (Xem [2]) . . . . . .
Các phép tính trên đa thức . . .
Các tính chất cơ bản . . . . . .
Ước, ước chung lớn nhất . . . .
Quy tắc dấu Descartes . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

2 Biểu diễn một số dạng đa thức
2.1 Biểu diễn một số dạng đa thức dương . . . . . . . . . .
2.2 Biểu diễn một số dạng đa thức với hệ số nguyên . . . .
2.3 Biểu diễn một số dạng đa thức đặc biệt . . . . . . . . .
2.3.1 Biểu diễn đa thức thông qua các hằng đẳng thức
2.3.2 Đa thức Chebyshev . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Biểu diễn đa thức và nguyên hàm của nó . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

5
5
5
6
8
9

.
.
.
.
.
.

15
15
33
37
37
40
43

3 Một số áp dụng
3.1 Ứng dụng của đa thức trong tính toán . . . . . . . . . . . .
3.2 Ước lượng đa thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Một số phương trình và bất phương trình có cách giải đặc thù

51
51
55
65

Kết luận

78

Tài liệu tham khảo

79

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3

Mở đầu
Trong chương trình toán học phổ thông, đa thức là một chuyên đề quan
trọng và có ứng dụng rất đa dạng và hiệu quả. Trong thực tiễn, đa thức
và các ứng dụng của nó luôn là vấn đề thời sự và là chuyên đề hết sức cần
thiết trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở bậc học phổ thông, đồng
thời sự phát hiện các ứng dụng đa dạng của nó cũng luôn đem lại sự hấp
dẫn đối với nhiều đối tượng học sinh và giáo viên khi nghiên cứu vấn đề
này.
Mục tiêu của Luận văn "Biểu diễn một số dạng đa thức và áp dụng
trong đại số" nhằm trình bày một số vấn đề liên quan đến các đồng nhất
thức đại số sinh bởi đa thức cùng với một số ứng dụng của nó nhằm tạo
ra được một đề tài phù hợp cho việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh trung
học phổ thông.
Luận văn gồm phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và 3 chương.
Chương 1 trình bày tóm tắt các tính chất của đa thức đại số. Trong
chương này cũng trình bày một số ví dụ và bài toán về mối liên hệ giữa
các đồ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐH THÁI NGUYÊN
PHẠM NGUYỄN PHƯƠNG THỦY
BIỂU DIỄN MỘT SỐ DẠNG
ĐA THỨC VÀ ÁP DỤNG
LUẬN VĂN THẠC
Chuyên ngành : PHƯƠNG PHÁP TOÁN CẤP
số : 60 46 40
Giáo viên hướng dẫn:
GS.TSKH. NGUYỄN VĂN MẬU
THÁI NGUYÊN, 2012
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
Biểu diễn một số đa thức và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu diễn một số đa thức và ứng dụng - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Biểu diễn một số đa thức và ứng dụng 9 10 691