Ktl-icon-tai-lieu

BỘ CÂU HỎI ÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Được đăng lên bởi Trần Nhân
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN THI MÔN QTCL

STT

TÊN CHƯƠNG

CÂU HỎI
Câu 1: Trình bày khái niệm chiến lược, quản trị chiến lược
(1đ)

1

Chương 1: Tổng
quan về quản trị
chiến lược

Câu 2: Phân tích vai trò của chiến lược (2đ)
Câu 3: Vẽ sơ đồ diễn tả mô hình quản trị chiến lược tổng quát
(2đ)
Câu 4: Trình bày các giai đoạn của quản trị chiến lược (2đ)
Câu 5: Trình bày khái quát các yếu tố môi trường tổng quát
(môi trường vĩ mô) ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức
(2đ)

2

Chương 2: Môi
trường bên ngoài

Câu 6: Vẽ sơ đồ diễn tả mô hình năm áp lực cạnh tranh và
trình bày khái quát tác động của từng áp lực lên hoạt động
của tổ chức. (4đ)
Câu 7: Mô phỏng(dạng bảng) ma trận EFE và trình bày qui
trình xây dựng ma trận này. (3đ)
Câu 8: Trình bày khái niệm năng lực cạnh tranh và khái niệm
lợi thế cạnh tranh? (1đ)

3

Chương 3: Môi
trường nội bộ

Câu 9: Phân tích năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp
(SV tự chọn doanh nghiệp để phân tích). (3đ)
Câu 10: Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị và phân tích chuỗi giá trị của
doanh nghiệp. (3đ)
Câu 11: Mô phỏng (dạng bảng) ma trận IFE và trình bày qui
trình xây dựng ma trận này. (3đ)

4

Chương 4: Tầm
nhìn, sứ mệnh

Câu 12: Trình bày khái niệm tầm nhìn của doanh nghiệp và
các yếu tố cấu thành (cấu trúc) tầm nhìn của doanh nghiệp
(1đ)
Câu 13: Trình bày khái niệmsứ mệnh của tổ chức. Những nội
dung thường được phản ảnh trong bản tuyên bố sứ mệnh của

tổ chức là gì.
Câu 14: Trình bày các bước xây dựng chiến lược (3đ)
4

Chương 5: Phân
tích và lựa chọn
chiến lược

Câu 15: Mô phỏng (dạng bảng) ma trận SWOT (2đ).
Câu 16: Hãy trình bày tiến trình xây dựng ma trận SPACE
Câu 17: Hãy trình bày tiến trình xây dựng ma trận BCG
Câu 18: Trình bày chiến lược thâm nhập thị trường và chiến
lược phát triển thị trường. Điều kiện áp dụng cho từng loại
chiến lược.(3đ)

6

Chương 6: Các
loại chiến lược

Câu 19: Trình bày các loại chiến lược hội nhập và điều kiện
áp dụng của từng loại.(3đ)
Câu 20: Trình bày các loại chiến lược đa dạng hóa và điều
kiện áp dụng của từng loại.(3đ)
Câu 21: Trình bày ba chiến lược cạnh tranh của M. Porter
(chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa, chiến lược
tập trung) và điều kiện áp dụng của từng loại.(3đ)

7

Chương 7: Thực
hiện chiến lược

Câu 22: Trình bày các bước thực hiện chiến lược (2đ)
Câu 23: Trình bày các đặc điểm của hai hoạt động: hoạch
định chiến lược và thực hiện chiến lược. (3đ)

...
NỘI DUNG ÔN THI MÔN QTCL
STT TÊN CHƯƠNG CÂU HỎI
1
Chương 1: Tổng
quan về quản trị
chiến lược
Câu 1: Trình bày khái niệm chiến lược, quản trị chiến lược
(1đ)
Câu 2: Phân tích vai trò của chiến lược (2đ)
Câu 3: Vẽ sơ đồ diễn tả mô hình quản trị chiến lược tổng quát
(2đ)
Câu 4: Trình bày các giai đoạn của quản trị chiến lược (2đ)
2
Chương 2: Môi
trường bên ngoài
Câu 5: Trình bày khái quát các yếu tố môi trường tổng quát
(môi trường vĩ mô) ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức
(2đ)
Câu 6: Vẽ sơ đồ diễn tả mô hình năm áp lực cạnh tranh và
trình bày khái quát tác động của từng áp lực lên hoạt động
của tổ chức. (4đ)
Câu 7: Mô phỏng(dạng bảng) ma trận EFE và trình bày qui
trình xây dựng ma trận này. (3đ)
3
Chương 3: Môi
trường nội bộ
Câu 8: Trình bày khái niệm năng lực cạnh tranh và khái niệm
lợi thế cạnh tranh? (1đ)
Câu 9: Phân tích năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp
(SV tự chọn doanh nghiệp để phân tích). (3đ)
Câu 10: Vẽ sơ đồ chuỗi giá trị và phân tích chuỗi giá trị của
doanh nghiệp. (3đ)
Câu 11: Mô phỏng (dạng bảng) ma trận IFE và trình bày qui
trình xây dựng ma trận này. (3đ)
4 Chương 4: Tầm
nhìn, sứ mệnh
Câu 12: Trình bày khái niệm tầm nhìn của doanh nghiệp và
các yếu tố cấu thành (cấu trúc) tầm nhìn của doanh nghiệp
(1đ)
Câu 13: Trình bày khái niệmsứ mệnh của tổ chức. Những nội
dung thường được phản ảnh trong bản tuyên bố sứ mệnh của
BỘ CÂU HỎI ÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - Trang 2
BỘ CÂU HỎI ÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC - Người đăng: Trần Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BỘ CÂU HỎI ÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 9 10 565