Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề HSG Toán 8

Được đăng lên bởi nguyenvanson867
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Võ Trường Toản
Gv: Nguyễn Thị Phương Dung

Bộ Đề Toán 8 (Giải Lương Thế Vinh)
Câu 1: Tính
1
1
1
1


L 
1.2 2.3 3.4
99.100
1
1
1
1
1




b/
5.8 8.11 11.14 14.17 17.20

a/

Câu 2: Rút gọn biểu thức
1
1
2a
4a 3
8a 7

 2


a  b a  b a  b 2 a 4  b 4 a 8  b8
2a  b 2a  b
4a
B a

 2
với
2b
2b b 4
A

Câu 3: Tính tổng:

b

a
a 1

S  9  99  999  L  999999999

Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a/ x 2 ( x 2  4)  x 2  4
b/ x 2  2 xy  y 2  3x  3 y  10
c/ a(b 2  c 2 )  b(a 2  c 2 )  c (a 2  b 2 )
Câu 5:Tính giá trị của biểu thức:
a/ A  x5  5 x 4  5 x3  5 x 2  5 x  1
với x=4
16
2
4
8
b/ B  2  (2  1)(2  1)(2  1)(2  1)
Câu 6:Tìm x biết:
a/

x  5 x  15 x  1970 x  1980



1980 1970
15
5

b/ (x-7)(x-5)(x-4)(x-2)=72
c/ ( y 2  5 y ) 2  8 y ( y  5)  84  0
Câu 7: Xác định các hằng số a , b , c sao cho:

10 x  4 a
b
c
 

3
x  4x x x  2 x  2
1
a
bx  c
b/ ( x  1)( x 2  x  1)  x  1  x 2  x  1

a/

Câu 8:
Tìm các giá trị nguyên của biến x để giá trị tương ứng của các phân thức sau là
số nguyên.
a/

10 x 2  7 x  5
2x  3

;

b/

4 x3  6 x 2  8 x
2x 1

Câu 9: So sánh các phân số sau đây mà không qui đông mẫu số.
23
1015  1
và
và
và
; d/ 16
114
10  1
A

(
x

1)(
x

2)
Câu 10: Với giá trị nào của biến x thì biểu thức :
214
a/
315

205
321

13
; b/
53

133
533

a/ Có giá trị bằng 0.
b/ Có giá trị dương.
c/ Có giá trị âm.

18
; c/
91

1016  1
và
1017  1

Câu 11:
a/ So sánh x+y và x số nào lớn hơn?
b/ So sánh 3x và 2x số nào lớn hơn?
c/ Khi nào thì x2 < x ?
Câu 12:
Rút gọn:

(a  b  c) 2  b 2  (a  c ) 2
(a  b  c) 2  a 2  (b  c ) 2

Câu 13: Chứng minh các biểu thức sau chia hết cho 6.
A  a3  a
;
B  a 3  11a
4
5
 A
11
11
2
2
2
2
1989


L 

1.3 3.5 5.7
x( x  2) 1990

Câu 14: Tìm phân số A có mẫu số là 20 biết rằng :
Câu 15: Tìm x biết:

Câu 16: Tính các góc của một tam giác vuông,biết tích độ dài hai cạnh bằng 4 lần
tích độ dài các đường cao.
Câu 17: Cho ABC vuông (AB < AC) đường trung trực của cạnh huyền BC cắt AC ở
D. Gọi E là điểm đối xứng của D qua A. Trung tuyến AM cắt BC tại F. Chứng minh
rằng: BF=AC.
Câu 18: Cho hình vuông ABCD.Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và
·
BD.Vẽ tia phân giác của góc CAB
cắt đường chéo BD tại E và cạnh BC tại F. Vẽ FM
vuông góc với AC ( M  AC ). Chứng minh rằng: MEBF là hình thoi.
Câu 19: Cho hình thang cân ABCD (AB // BD và AB < CD).Gọi E , F, G , H lần lượt
·
là trung điểm của AB , BD , CD , CA. Chứng minh EG là tia...
Trường THCS Võ Trường Toản
Gv: Nguyễn Thị Phương Dung
Bộ Đề Toán 8 (Giải Lương Thế Vinh)
Câu 1: Tính
a/
1 1 1 1
1.2 2.3 3.4 99.100
L
b/
1 1 1 1 1
5.8 8.11 11.14 14.17 17.20
Câu 2: Rút gọn biểu thức
3 7
2 2 4 4 8 8
1 1 2 4 8a a a
A
a b a b a b a b a b
2
2 2 4
2 2 4
a b a b a
B a
b b b
với
1
a
b
a
Câu 3: Tính tổng:
9 99 999 999999999S L
Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a/
2 2 2
( 4) 4x x x
b/
2 2
2 3 3 10x xy y x y
c/
Câu 5:Tính giá trị của biểu thức:
a/
5 4 3 2
5 5 5 5 1A x x x x x
với x=4
b/
16 2 4 8
2 (2 1)(2 1)(2 1)(2 1)B
Câu 6:Tìm x biết:
a/
5 15 1970 1980
1980 1970 15 5
x x x x
b/ (x-7)(x-5)(x-4)(x-2)=72
c/
2 2
( 5 ) 8 ( 5) 84 0y y y y
Câu 7: Xác định các hằng số a , b , c sao cho:
a/
3
10 4
4 2 2
x a b c
x x x x x
b/
2 2
1
( 1)( 1) 1 1
a bx c
x x x x x x
Câu 8:
Tìm các giá trị nguyên của biến x để giá trị tương ứng của các phân thức sau là
số nguyên.
a/
2
10 7 5
2 3
x x
x
; b/
3 2
4 6 8
2 1
x x x
x
Câu 9: So sánh các phân số sau đây mà không qui đông mẫu số.
a/
214
315
205
321
; b/
13
53
133
533
; c/
18
91
23
114
; d/
15
16
10 1
10 1
16
17
10 1
10 1
Câu 10: Với giá trị nào của biến x thì biểu thức :
( 1)( 2)A x x
a/ Có giá trị bằng 0.
b/ Có giá trị dương.
c/ Có giá trị âm.
Bộ đề HSG Toán 8 - Trang 2
Bộ đề HSG Toán 8 - Người đăng: nguyenvanson867
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bộ đề HSG Toán 8 9 10 338