Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề thi HSG môn GDCD lớp 9

Được đăng lên bởi Tấn Vũ
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 3306 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bộ đề thi HSG môn GDCD lớp 9

Trường THCS Tây Sơn Q.Gò Vấp

BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Nguyễn Trần Thu Trang
ĐỀ 1
C©u 1 : ( 2 ®iÓm )
Em h·y cho biÕt nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng. Nguyªn nh©n nµo lµ chñ yÕu?
Trả lời:
* Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng .
C¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ngµy mét nhiÒu.
NhiÒu ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn cïng mét tuyÕn ®êng.
HÖ thèng ®êng s¸ h háng xuèng cÊp.
Qu¶n lý giao th«ng cña nhµ níc cßn h¹n chÕ .
ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt giao th«ng cña ngêi ®iÒu khiÓn cha tèt, cßn thiÕu hiÓu biÕt.
( 0,5 ®iÓm ) * Do ý thøc cña ngêi tham gia giao th«ng: Coi thêng ph¸p luËt hoÆc thiÕu hiÓu biÕt ph¸p luËt vÒ trËt
tù an toµn giao th«ng
C©u 2 : ( 3 ®iÓm )
V× sao ph¶i b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn? Lµ c«ng d©n häc sinh em ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ
m«i trêng?
Trả lời:
* Ph¶i b¶o vÖ m«i trêng, tµi nguyªn thiªn nhiªn:
- M«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi ®êi sèng con ngêi, t¹o c¬ së vËt chÊt ®Ó
ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, t¹o cho con ngêi ph¬ng tiÖn sinh sèng, ph¸t triÓn trÝ tuÖ, ®¹o ®øc, tinh thÇn.
- HiÖn nay m«i trêng vµ tµi nguyªn ®ang bÞ « nhiÔm, bÞ khai th¸c bõa b·i…®iÒu ®ã ¶nh hëng lín ®Õn ®iÒu kiÖn
sèng, søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ngêi.
- B¶o vÖ m«i trêng tèt con ngêi míi cã thÓ t¹o ra mét cuéc sèng tèt ®Ñp, bÒn v÷ng, l©u dµi.
( 1,5 ®iÓm ) * Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n häc sinh:
- Tuyªn truyÒn, nh¾c nhë mäi ngêi cïng thùc hiÖn qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i trêng.
- NÕu thÊy c¸c hiÖn tîng lµm « nhiÔm m«i trêng ph¶i nh¾c nhë, hoÆc b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn trõng trÞ
nghiªm kh¾c kÎ cè t×nh huû ho¹i m«i trêng.
- Hëng øng tÕt trång c©y, tham gia c¸c cuéc thi, c¸c phong trµo b¶o vÖ m«i trêng…
C©u 3 : ( 2 ®iÓm )
T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c kh¸i niÖm sau:
a, Céng ®ång d©n c lµ toµn thÓ nh÷ng ngêi cïng……..( 1 )……trong mét khu vùc l·nh thæ hoÆc ®¬n vÞ hµnh
chÝnh……( 2 ) …thµnh mét khèi, gi÷a hä cã sù ……( 3 ) vµ……( 4 )……víi nhau ®Ó cïng……( 5 )……lîi Ých
cña m×nh vµ lîi Ých chung.
b, X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c lµ lµm cho ®êi sèng v¨n ho¸…….(1)……ngµy cµng ……( 2 )
……phong phó nh gi÷ g×n trËt tù an ninh,vÖ sinh n¬i ë; b¶o vÖ c¶nh quan mæi trêng s¹ch ®Ñp; x©y dùng t×nh ……
(3)…; xãm giÒng; bµi trõ……( 4 )……tËp qu¸n l¹c hËu, mª tÝn dÞ ®oan vµ tÝch cùc phßng, chèng c¸c ……( 5 )
……x· héi .
Trả lời:
a, §iÒn theo thø tù:
( 1 ) Sinh sèng; ( 2 ) g¾n bã; ( 3 ) liªn kÕt; ( 4 ) hîp t¸c...
Bộ đề thi HSG môn GDCD lớp 9 Trường THCS Tây Sơn Q.Gò Vấp
BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Nguyễn Trần Thu Trang
ĐỀ 1
C©u 1 : ( 2 ®iÓm )
Em h·y cho biÕt nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng. Nguyªn nh©n nµo lµ chñ yÕu?
Trả lời:
* Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng .
C¸c ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ngµy mét nhiÒu.
NhiÒu ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn cïng mét tuyÕn ®êng.
HÖ thèng ®êng s¸ h háng xuèng cÊp.
Qu¶n lý giao th«ng cña nhµ níc cßn h¹n chÕ .
ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt giao th«ng cña ngêi ®iÒu khiÓn cha tèt, cßn thiÕu hiÓu biÕt.
( 0,5 ®iÓm ) * Do ý thøc cña ngêi tham gia giao th«ng: Coi thêng ph¸p luËt hoÆc thiÕu hiÓu biÕt ph¸p luËt vÒ trËt
tù an toµn giao th«ng
C©u 2 : ( 3 ®iÓm )
V× sao ph¶i b¶o vÖ m«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn? Lµ c«ng d©n häc sinh em ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ
m«i trêng?
Trả lời:
* Ph¶i b¶o vÖ m«i trêng, tµi nguyªn thiªn nhiªn:
- M«i trêng vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi ®êi sèng con ngêi, t¹o c¬ së vËt chÊt ®Ó
ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, t¹o cho con ngêi ph¬ng tiÖn sinh sèng, ph¸t triÓn trÝ tuÖ, ®¹o ®øc, tinh thÇn.
- HiÖn nay m«i trêng vµ tµi nguyªn ®ang bÞ « nhiÔm, bÞ khai th¸c bõa b·i®iÒu ®ã ¶nh hëng lín ®Õn ®iÒu kiÖn
sèng, søc khoÎ, tÝnh m¹ng con ngêi.
- B¶o vÖ m«i trêng tèt con ngêi míi cã thÓ t¹o ra mét cuéc sèng tèt ®Ñp, bÒn v÷ng, l©u dµi.
( 1,5 ®iÓm ) * Tch nhiÖm cña c«ng d©n häc sinh:
- Tuyªn truyÒn, nh¾c nhë mäi ngêi cïng thùc hiÖn qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i trêng.
- NÕu thÊy c¸c hiÖn tîng lµm « nhiÔm m«i trêng ph¶i nh¾c nhë, hoÆc b¸o cho c¬ quan cã thÈm quyÒn trõng trÞ
nghiªm kh¾c kÎ cè t×nh huû ho¹i m«i trêng.
- Hëng øng tÕt trång c©y, tham gia c¸c cuéc thi, c¸c phong trµo b¶o vÖ m«i trêng
C©u 3 : ( 2 ®iÓm )
T×m tõ thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c¸c kh¸i niÖm sau:
a, Céng ®ång d©n c lµ toµn thÓ nh÷ng ngêi cïng……..( 1 )……trong mét khu vùc l·nh thæ hoÆc ®¬n vÞ hµnh
chÝnh……( 2 ) thµnh mét khèi, gi÷a hä cã sù ……( 3 ) vµ……( 4 )……víi nhau ®Ó cïng……( 5 )……lîi Ých
cña m×nh vµ lîi Ých chung.
b, X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ ë céng ®ång d©n c lµ lµm cho ®êi sèng v¨n ho¸…….(1)……ngµy cµng ……( 2 )
……phong phó nh gi÷ g×n trËt tù an ninh,vÖ sinh n¬i ë; b¶o vÖ c¶nh quan mæi trêng s¹ch ®Ñp; x©y dùng t×nh ……
(3); xãm giÒng; bµi trõ……( 4 )……tËp qu¸n l¹c hËu, mª tÝn dÞ ®oan vµ tÝch cùc phßng, chèng c¸c ……( 5 )
……x· héi .
Trả lời:
a, §iÒn theo thø tù:
( 1 ) Sinh sèng; ( 2 ) g¾n bã; ( 3 ) liªn kÕt; ( 4 ) hîp t¸c ; ( 5 ) thùc hiÖn
b, ( 1 )Tinh thÇn; ( 2 ) lµnh m¹nh; (3 ) ®oµn kÕt; ( 4 ) phong tôc; (5 ) tÖ n¹n
C©u 4 : (4 ®iÓm )
B»ng kiÕn thøc ®· häc vµ hiÓu biÕt thùc tÕ cña m×nh, em h·y lµm râ :
a, V× sao ph¶i phßng chèng tÖ n¹n x· héi?
b, Ph¸p luËt cã nh÷ng qui ®Þnh nh thÕ nµo vÒ phßng chèng tÖ n¹n x· héi?
c, Lµ c«ng d©n häc sinh, em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó phßng chèng tÖ n¹n x· héi?
Trả lời:
GV Trần Quang Khánh
1
Bộ đề thi HSG môn GDCD lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề thi HSG môn GDCD lớp 9 - Người đăng: Tấn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bộ đề thi HSG môn GDCD lớp 9 9 10 42