Ktl-icon-tai-lieu

BỘ MÔN TOÁNMÔ TẢ HỌC PHẦN

Được đăng lên bởi ngochieus2
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC
Bộ môn Toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
141000 - Hình cao cấp/Advanced geometry
2 TC (18, 24, 0)
Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Số học
Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về không gian Vector, không gian Afin,
không gian Ơlit và ứng dụng trong toán học và thực tế.
Tài liệu chính
1. Nguyễn Mạnh Chung, Nguyễn Thị Quyên (2011), Bài giảng Hình học cao cấp,
(Tài liệu đã được Bộ môn Toán khoa SPTH- ĐH Hồng Đức thẩm định).
2. Nguyễn Mộng Hy (2008), Hình học cao cấp, NXB Giáo dục, Hà Nội.Tài
liệu tham khảo
1. Văn Như Cương, Kiều Huy Luân (1976), Hình học cao cấp, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
2. Trương Đức Hinh, Nguyễn Mộng Hy (1981), Bài tập Hình học cao cấp, Đại
học sư phạm Vinh.
143011 - Toán học cao cấp/Advanced mathematics
3 TC (27, 36, 0)
Điều kiện tiên quyết: Không
Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết
tập hợp (tập hợp và các phép toán trên tập hợp, quan hệ, ánh xạ); Cơ sở của logic
Toán (mệnh đề và các phép logic, công thức và quy tắc suy luận, suy luận và chứng
minh trong dạy học Toán ở Tiểu học); Suy luận và các phép tiền chứng minh trong
dạy học Toán ở Tiểu học. Một số kiến thức về cấu trúc đại số.
Tài liệu chính:
1. Đậu Thế Cấp (2004), Lý thuyết tập hợp và logic, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Mạnh Chung, Đỗ Hoàng Mai (2011), Bài giảng Toán cao cấp (TH),
(Tài liệu lưu hành nội bộ đã được bộ môn Toán khoa SPTH ĐH Hồng Đức thẩm
định).
3. Trần Diên Hiển- Nguyễn Văn Ngọc (2004), Giáo trình Toán cao cấp 1,
NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
1. Phan Hữu Chân, Trần Lâm Hách (1997). Nhập môn lý thuyết tập hợp và
logic Toán (tài liệu dựng trong các trường Cao đẳng sư phạm và sư phạm cấp 2),
NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Hoàng Xuân Sính (2003), Đại số đại cương, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
243011 - Toán học cao cấp/Advanced mathematics
2 TC (18, 24, 0)
Điều kiện tiên quyết: Không
Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết
tập hợp (tập hợp và các phép toán trên tập hợp, quan hệ, ánh xạ); Cơ sở của logic
Toán (mệnh đề và các phép logic, công thức và quy tắc suy luận, suy luận và chứng
1

minh trong dạy học Toán ở Tiểu học); Suy luận và các phép tiền chứng minh trong
dạy học Toán ở Tiểu học. Một số kiến thức về cấu trúc đại số.
Tài liệu chính:
1. Đậu Thế Cấp (2004), Lý thuyết tập hợp và logic, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Mạnh Chung, Đỗ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC
Bộ môn Toán
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN
141000 - Hình cao cấp/Advanced geometry 2 TC (18, 24, 0)
Điều kiện tiên quyết: Toán cao cấp, Số học
Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về không gian Vector, không gian Afin,
không gian Ơlit và ứng dụng trong toán học và thực tế.
Tài liệu chính
1. Nguyễn Mạnh Chung, Nguyễn Thị Quyên (2011), Bài giảng Hình học cao cấp,
(Tài liệu đã được Bộ môn Toán khoa SPTH- ĐH Hồng Đức thẩm định).
2. Nguyễn Mộng Hy (2008), Hình học cao cấp, NXB Giáo dục, Nội.Tài
liệu tham khảo
1. Văn Như Cương, Kiều Huy Luân (1976), Hình học cao cấp, NXB Giáo dục,
Hà Nội.
2. Trương Đức Hinh, Nguyễn Mộng Hy (1981), Bài tập Hình học cao cấp, Đại
học sư phạm Vinh.
143011 - Toán học cao cấp/Advanced mathematics 3 TC (27, 36, 0)
Điều kiện tiên quyết: Không
Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết
tập hợp (tập hợp các phép toán trên tập hợp, quan hệ, ánh xạ); sở của logic
Toán (mệnh đề các phép logic, công thức quy tắc suy luận, suy luận chứng
minh trong dạy học Toán Tiểu học); Suy luận c phép tiền chứng minh trong
dạy học Toán ở Tiểu học. Một số kiến thức về cấu trúc đại số.
Tài liệu chính:
1. Đậu Thế Cấp (2004), Lý thuyết tập hợp và logic, NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Nguyễn Mạnh Chung, Đỗ Hoàng Mai (2011), Bài giảng Toán cao cấp (TH),
(Tài liệu lưu hành nội bộ đã được bộ môn Toán khoa SPTH ĐH Hồng Đức thẩm
định).
3. Trần Diên Hiển- Nguyễn Văn Ngọc (2004), Giáo trình Toán cao cấp 1,
NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
1. Phan Hữu Chân, Trần Lâm Hách (1997). Nhập môn thuyết tập hợp
logic Toán (tài liệu dựng trong c trường Cao đẳng phạm phạm cấp 2),
NXB Giáo dục, Hà Nội.
2. Hoàng Xuân Sính (2003), Đại số đại cương, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
243011 - Toán học cao cấp/Advanced mathematics 2 TC (18, 24, 0)
Điều kiện tiên quyết: Không
Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bao gồm kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết
tập hợp (tập hợp các phép toán trên tập hợp, quan hệ, ánh xạ); sở của logic
Toán (mệnh đề các phép logic, công thức quy tắc suy luận, suy luận chứng
1
BỘ MÔN TOÁNMÔ TẢ HỌC PHẦN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ MÔN TOÁNMÔ TẢ HỌC PHẦN - Người đăng: ngochieus2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BỘ MÔN TOÁNMÔ TẢ HỌC PHẦN 9 10 376