Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong các Trung tâm GDTX

Được đăng lên bởi dương thị lộc
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

Đặt vấn đề.

1. Lí do chọn đề tài.
Theo tinh thần của Nghị quyết 29 – NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh
tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học công nghệ. Phù hợp với quy luật
khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang
chú trọng chất lượng và hiệu quả. Chính vì thế giáo dục ngày nay được coi là nền
móng của sự phát triển khoa học kĩ thuật và đem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế
quốc dân. Có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát
triển nào đối với con người, đối với kinh tế văn hóa. “Giáo dục và đào tạo là chìa
khóa để mở cửa tiến vào tương lai”.
Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: “Muốn cso XHCN phải có những con
người XHCN. Đó là những con người được giáo dục được đào tạo, có kiến thức văn
hóa, khoa học, có kĩ năng nghè nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỉ luật, giàu
lòng yêu nước, yêu CNXH. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng
lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp và bảo vệ tổ quốc ( điều 2 luật giáo
dục) thì vai trò của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đóng vai trò then
chốt. Vì vậy phải coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên” đủ về
số lượng, mạnh về chất lượng, đủ về cơ cấu có như vậy mới đáp ứng được mục tiêu
giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó.
Trong thực tế việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên là vấn đề
được Đảng, Nhà nước và các cấp quản lí giáo dục nhất là các Trung tâm GDTX đặc
biệt quan tâm. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên là việc mà
người quản lí luôn phải quan tâm hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ đủ về chất
lượng và đảm bảo về số lượng đảm bảo yêu cầu phát triển thực tế xã hội của đất
nước, yêu cầu phát triển giáo dục nói cung và yêu cầu phát triển của Trung tâm
GDTX nói riêng.
Trung tâm GDTX Phú Thị là một tập thể có truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn
nhau, nhiều cán bộ giáo viên, nhân viên có kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng,

luôn tận tâm với công việc. Trong những năm học vừa qua, Trung tâm không ngững
cố gắng đặc biệt về công tác dạy và học, đáp ứng nhu cầu người học trên địa bàn
Huyện Gia Lâm. Nhiều năm liền, Trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
công nhận là tập thể tiên tiến xuát sắc cấp Thành phố. Tuy nhiên đội ngũ giáo viên
của Trung tâm còn thiếu, một số giáo viên trẻ mới ra trường kinh nghiệm chuyên
môn chưa nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới dạ...
I. Đặt vấn đề.
1. Lí do chọn đề tài.
Theo tinh thần của Nghị quyết 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục đào tạo. Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh
tế hội bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học công nghệ. Phù hợp với quy luật
khách quan. Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang
chú trọng chất lượng hiệu quả. Chính thế giáo dục ngày nay được coi nền
móng của sự phát triển khoa học kĩ thuậtđem lại sự thịnh vượng cho nền kinh tế
quốc dân. thể khẳng định rằng không giáo dục thì không bất cứ sự phát
triển nào đối với con người, đối với kinh tế văn hóa. “Giáo dục đào tạo chìa
khóa để mở cửa tiến vào tương lai”.
Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã từng dạy: “Muốn cso XHCN phải những con
người XHCN. Đó là những con người được giáo dục được đào tạo, có kiến thức văn
hóa, khoa học, cónăng nghè nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạokỉ luật, giàu
lòng yêu nước, yêu CNXH. Hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng
lực của công dân đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp và bảo vệ tổ quốc ( điều 2 luật giáo
dục) thì vai trò của đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đóng vai trò then
chốt. Vì vậy phải coi trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ vừa hồng vừa chuyên” đủ về
số lượng, mạnh về chất lượng, đủ vềcấu có như vậy mới đáp ứng được mục tiêu
giáo dục mà Đảng và nhà nước giao phó.
Trong thực tế việc nâng cao chất lượng đội n giáo viên, nhân viên vấn đề
được Đảng, Nhà nước và các cấp quản lí giáo dục nhất là các Trung tâm GDTX đặc
biệt quan tâm. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên việc
người quản luôn phải quan tâm hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ đ về chất
lượng đảm bảo về số lượng đảm bảo yêu cầu phát triển thực tế hội của đất
nước, yêu cầu phát triển giáo dục nói cung yêu cầu phát triển của Trung tâm
GDTX nói riêng.
Trung tâm GDTX Phú Thị là một tập thể có truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn
nhau, nhiều cán bộ giáo viên, nhân viên kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng,
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong các Trung tâm GDTX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong các Trung tâm GDTX - Người đăng: dương thị lộc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong các Trung tâm GDTX 9 10 339